DAŇOVÉ NOVINKY 2021

Čo sa mení v oblasti daní od 1. 1. 2022

Barbora Palenikova

Parlament schválil s účinnosťou od 1.1.2022 niekoľko noviel daňových právnych predpisov. Nižšie sumarizujeme najpodstatnejšie zmeny pre firmy.

Novela Zákona o dani z príjmov

Zníženie odpočtu výdavkov na R&D

Znižuje sa suma tzv. superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj z 200 % na 100 % vynaložených výdavkov (nákladov).

Odpočet výdavkov (nákladov) na investície

Novinkou je možnosť dodatočne si uplatniť odpočet výdavku (nákladu) vo výške od 15 až do 55 % z daňového odpisu uplatneného z  investície do majetku uvedeného v prílohe č. 3 k zákonu o dani z príjmov v príslušnom zdaňovacom období.

Percentuálna výška odpočtu bude závisieť od 2 faktorov:

 • plánovanej výšky % preinvestovania priemernej hodnoty investícií za posledné tri zdaňovacie obdobia predchádzajúce investičnému plánu
 • hodnoty preinvestovania tejto plánovanej  priemernej hodnoty investícií ustanovených v investičnom pláne za obdobie 4 rokov v mil. eur.

Pod pojmom investícia sa rozumie investícia do výrobného a logistického systému skladajúceho sa zo zariadení, strojov, prídavných zariadení,  automatizačnej techniky a komunikačnej techniky (uvedené v prílohe č. 3 k zákonu) vrátane  softvéru pre riadenie výrobného a logistického procesu spôsobilého v reálnom čase vymieňať, spracovávať a archivovať digitalizované údaje s cieľom optimalizácie tohto procesu. Odpočet výdavkov (nákladov) na investície je možné uplatniť počas doby odpisovania príslušného majetku, avšak najviac počas 10 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.

Podmienky pre uplatnenie odpočtu výdavkov (nákladov) na investície:

 • ide o investíciu zaradenú do užívania alebo do obchodného majetku (v prípade fyzickej osoby) počas obdobia investičného plánu,
 • zdaňovacie obdobie daňovníka počas obdobia investičného plánu trvá nepretržite 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
 • ide o investíciu do majetku, ktorý spĺňa ustanovené podmienky (uvedených v prílohe č. 3 Zákona o dani z príjmov),

daňovník neuplatní prerušenie odpisovania majetku, na ktorý sa uplatňuje odpočet.

Pripravili sme pre Vás praktický príklad:

Daňovník (právnická osoba) obstarala a zaradila do užívania majetok:

 • V roku 2018 v úhrnnej sume 300 000 eur;
 • V roku 2019 v úhrnnej sume 200 000 eur;
 • V roku 2020 v úhrnnej sume 100 000 eur.

Priemerná hodnota investícií = (300 000 + 200 000 + 100 000)/3 = 200 000 (aritmetický priemer).

Zároveň musí daňovník počas obdobia investičného plánu 2022-2025 zaradiť do užívania investíciu v úhrne plánovaného preinvestovania, t. j. 700% priemernej hodnoty investícií.

Keďže priemerná hodnota investícií je 200 000 eur, daňovník musí preinvestovať najmenej (200 000 x 700 %) = 1 400 000 eur. V opačnom prípade by stratil nárok na uplatnenie odpočtu v príslušnom zdaňovacom období a zároveň by mal povinnosť podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňoval odpočet.

Daňovník – právnická osoba, sa rozhodla realizovať investície do produktívneho majetku. Vypracovala si investičný plán na roky 2022 – 2025. Výšku preinvestovania ustanovila vo výške 700%. V januári 2022 daňovník obstaral kúpou a zaradil do užívania nový doteraz neodpisovaný stroj na tvarovanie kovov. Stroj je zaradený do OS 2 s dobou odpisovania 6 rokov v sume 540 000 Eur. Majetok je uvedený v prílohe č. 3 ZDP a jeho súčasťou je softvérové vybavenie zamerané na zabezpečenie a sledovanie kvality výrobku a výrobného procesu s vyhodnocovaním prípadnej poruchovosti výroby. Keďže daňovník si zvolil výšku preinvestovania 700% a vykonal v roku 2022 investíciu, ktorú zaradil do užívania, môže si v ZO 2022 – 2027 uplatniť odpočet výdavkov na investície vo výške 15% daňového výdavku – daňového odpisu z tohto majetku (540 000/6 = 90 000 eur) x 15% = 13 500 eur. - Daňový odpis v roku 2022 = 90 000 eur - Odpočet podľa § 30e v roku 2022 = 13 500 eur.

Stravovanie zamestnancov

Upravuje sa suma oslobodenia od dane do výšky 55 % hodnoty stravného poskytovaného na pracovnej ceste, t.j. maximálne 2,81 eur.

Gastrolístky prídu o daňovú výhodu 

Zamestnanecké benefity

Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov bude oslobodené od dane, ak zamestnávateľ takto vynaložené prostriedky neuplatní ako výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Čo prináša novela zákona o DPH 

Reverzné hybridné nesúlady

S účinnosť od 1.1.2022 sa zavádza oznamovacia povinnosť v súvislosti s reverzným hybridnými nesúladmi pre zahraničných spoločníkov verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností (§49a ods. 9 a § 52zzk zákona o dani z príjmov).

Zníženie poplatku za APA

Znižuje sa suma poplatku za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia pri transferovom oceňovaní pre daňové subjekty, ktoré sa podľa indexu daňovej spoľahlivosti považujú za vysoko spoľahlivé, na polovicu.

 • Jednostranná APA: z 10 000 na 5 000 eur
 • Dvojstranná/multilaterálna APA: z 30 000 na 15 000 eur.

Daňový bonus na dieťa

Za mesiac január 2022 a nasledujúce mesiace suma daňového bonusu je:

 • 22,17 eura mesačne,
 • dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku, alebo
 • 1,85-násobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku.

Novela Zákona o DPH

Povinnosť oznamovania bankových účtov (BÚ) pre platiteľov DPH

Platitelia DPH registrovaní do 15.11.2021 sú povinní do 30.11.2021oznámiť finančnej správe každý vlastný BÚ, ktorý požívajú na podnikanie (prijímanie a odosielanie platieb). Noví platitelia oznamujú BÚ bezodkladne. Za DPH skupinu je potrebné oznámiť všetky bankové účty.

Ak platiteľ DPH uvedie nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad uloží pokutu až do výšky 10 000 eur. Za neoznámenie bankového účtu možno vyrubiť pokutu od 30 do 3 000 eur.

Inštitút ručenia za daň

Ak odberateľ uhradí DPH svojmu dodávateľovi na iný BÚ, ako na jeho oznámený BÚ, ktorý je zverejnený v zozname na stránke finančnej správy v deň zadania platobného príkazu, bude tento odberateľ ručiť v prípade, ak dodávateľ neuhradí DPH povinnosť finančnému úradu. Finančná správa bude zverejňovať zoznam všetkých oznámených bankových účtov.

Je nevyhnutné nastaviť overovacie procesy, aby pred spracovaním úhrady bol verifikovaný bankový účet dodávateľa na zoznam finančnej správy. Ručiteľ je povinný uhradiť nezaplatenú daň v lehote ôsmich dní od doručenia rozhodnutia.

Osobitný spôsob úhrady DPH (tzv. split-payment)

Novinkou je možnosť úhrady DPH odberateľom priamo daňovému úradu v prípade, ak odberateľ vie alebo má podozrenie, že dodávateľ neodvedie DPH daňovému úradu. V tom prípade odberateľ dodávateľovi uhradí iba základ dane bez DPH. Týmto krokom odberateľ predíde ručeniu za neuhradenie DPH dodávateľom.

Avšak, akonáhle odberateľ uhradí DPH povinnosť daňovému úradu na účet dodávateľa, nebude možné tento preplatok odberateľovi vrátiť, a to ani v prípade, ak aj dodávateľ uhradí svoju daňovú povinnosť.

Označovanie rozdelenej platby za dodanie tovaru alebo služby má špecifický VS. . Napr. za zdaňovacie obdobie jún 2022 by DPH na faktúre na OÚD dodávateľa bola označená VS takto:

Oprava opravenej odpočítanej dane pri investičnom majetku (nevymožiteľné pohľadávky)

Ustanovuje sa povinnosť pre odberateľa (platiteľa DPH) vykonať úpravu odpočítanej dane z dôvodu zmeny a/alebo rozsahu použitia tohto investičného majetku a zohľadniť tieto opravy pri výpočte dodatočne odpočítateľnej alebo dodatočne neodpočítateľnej dane.

Ostatné zmeny

 • Pri dodaní nápoja v jednorazovom zálohovanom obale sa do základu dane nezahŕňa vratná záloha.
 • Pri tovare vo vzťahu ku COVID-19 oslobodenie pri dovoze alebo oslobodenie vnútroštátnych nákupov tovaru zo strany EK, orgánov EÚ alebo agentúr EÚ , ak ich dodajú bezodplatne (už od 1.1.2021).
 • Zjednocuje sa lehota zániku práva vyrubiť daň v súvislosti so zdaniteľnými obchodmi, na ktoré sa uplatnila niektorá z osobitných úprav podľa § 68a - § 68c (5 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať DP pri uplatňovaní osobitnej úpravy).

Novela daňového poriadku

Zrušenie zasielania a vrátenia osvedčení o registrácii

Ruší sa vydávanie osvedčení o registrácii v prípade dane z príjmov aj DPH, ako aj v prípade zmien identifikačných údajov za účelom vykonania zápisu zmien.

Registrácia z úradnej moci

Od 1.1.2022 správca dane registruje daňový subjekt z úradnej moci v lehote do 30 dní odo dňa zápisu do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. V prípade, ak nie je zapísaný v registri, zaregistruje ho do 30 dní odo dňa podania prvého daňového priznania.

Index daňovej spoľahlivosti

Priraďovanie indexu daňovej spoľahlivosti na Slovensku funguje od roku 2018. Najnovšia zmena prináša priradenie indexu plnenia daňových povinností každému daňovníkovi, ktorý je registrovaný k dani z príjmov,  na základe čoho získa subjekt dodatočné benefity. Daňovníci budú rozdelení do skupín vysoko spoľahlivý, spoľahlivý a nespoľahlivý.

Zánik práva vyrubiť daň

Zo zákona sa vypúšťa posledná veta: „Ak ide o daňový subjekt, ktorý si uplatňuje odpočítanie daňovej straty, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane po uplynutí siedmich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, v ktorom bola táto daňová strata vykázaná.“

Inštitút vylúčenia fyzickej osoby

Správca dane môže vydať rozhodnutie o vylúčení fyzickej osoby na dobu 3 rokov. Vylúčená fyzická osoba sa bude môcť voči rozhodnutiu o vylúčení odvolať, avšak nemôže podať voči rozhodnutiu podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a návrh na obnovu konania. Rozhodnutie o vylúčení je preskúmateľné súdom.

Ostatné zmeny

 • Zrušenie súhrnného protokolu.
 • Predvolaná osoba musí predložiť aj dôkazy o tom, že sa nemohla zo závažných dôvodov zúčastniť na požadovanom úkone pri správe daní.
 • Lehota na nazeranie do spisov  je 10 dní od podania žiadosti, pričom žiadosť je možné podať telefonicky, elektronicky alebo listinne.
 • Zosúladenie doručovania protokolu o určení dane podľa pomôcok, rovnako ako je to pri protokole z daňovej kontroly, kedy je výzva súčasťou uvedeného protokolu.
 • Zníženie poplatku za záväzné stanovisko 1 000 eur.

Ostatné zmeny

Obojsmerná elektronická komunikácia s finančnou správou (FS)

Komunikácia zo strany finančnej správy sa od 1.1.2022 nebude uskutočňovať cez portál FS, ale cez ÚPVS (slovensko.sk) v súlade so zákonom o e-Governmente. Majiteľ elektronickej schránky má možnosť nastaviť si notifikácie o doručení novej správy do priečinka, a to na e-mail alebo formou textovej správy (SMS). Subjektom, ktoré nebudú mať elektronickú schránku na ÚPVS aktívnu, bude doručenie zabezpečené cez službu „Centrálne úradné doručovanie“, t.j. prostredníctvom pošty.

Viac informácií k Novele Zákona o DPH a správe daní