Spracovanie miezd a HR agenda

Naše služby pre oblasť vedenia mesačnej mzdovej agendy:

 • registrácia zamestnávateľa v poisťovniach a na daňovom úrade
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v poisťovniach
 • prihlasovanie zamestnancov (cudzincov) do zdravotných poisťovní
 • vedenie osobných spisov zamestnancov na účely mzdovej agendy
 • výpočet miezd vrátane vypracovania všetkých zákonom stanovených výkazov
 • rozdelenie príjmov zahraničných zamestnancov žijúcich a pracujúcich v iných krajinách
 • príprava platobných príkazov na vyplácanie miezd
 • zriadenie bankového podúčtu pod našou spoločnosťou na vyplácanie miezd
 • automatizácia účtovania mzdových nákladov na základe účtovných predkontácií klienta
 • automatizácia mzdového výkazu vypracovaného v súlade s požiadavkami klienta
 • spracovanie výstupnej dokumentácie pri ukončení pracovného pomeru zamestnanca (zápočtový list,
 • evidenčný list dôchodku, potvrdenie o príjme)
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti
 • príprava štatistických výkazov


Naše služby pre oblasť vedenia HR agendy:

 • evidencia dochádzky zamestnancov
 • portál pre zamestnancov
 • podpora pri príprave mzdových podkladov na spracovanie miezd
 • príprava návrhov pracovnoprávnej dokumentácie (pracovné zmluvy, dohody, dokumentácia o ukončení pracovného pomeru, dodatky)
 • zamestnávanie cudzincov – poradenstvo vo veci zákonnej dokumentácie nevyhnutnej pre zamestnávanie cudzincov, asistencia pri získaní potrebných povolení (napr. povolenia na pobyt, pracovné povolenie, atď.), s výberom zdravotnej poisťovne na Slovensku vrátane prípravy prihlášky na osobnú registráciu v zdravotnej poisťovni
 • príprava informačných kariet v prípade zamestnancov (cudzincov)
 • príprava žiadostí o vystavenie formulárov A1 na účely sociálneho zabezpečenia
 • príprava interných smerníc a predpisov (zamestnanecké výhody, stravovanie zamestnancov, cestovné
 • náhrady, tvorba a použitie sociálneho fondu, pracovný poriadok)
 • kontrola cestovných príkazov
 • príprava agendy týkajúcej sa porušenia pracovnej disciplíny
 • príprava HR reportov


Aké výhody môžete získať ?

 • úspora času a nákladov spojených s prípravou mzdových podkladov za pomoci vhodnej technológie; príprava dokumentov pre zamestnancov
 • rýchly prístup k odborným informáciám aj vo forme pravidelných informačných letákov pre oblasť miezd
 • komplexné riešenie problémov nielen z hľadiska mzdovej agendy, ale aj z účtovných a daňových dopadov na zamestnávateľa

/