Mzdový a personálny audit

Pomocou metódy zvanej Compliance Health Check zistíme, v ktorých oblastiach je vaša firma ohrozená.

Táto metóda zameraná na dodržiavanie zákonných predpisov zabezpečí, aby vaša firma nemala žiadne nedostatky z pohľadu legislatívnych požiadaviek. Identifikujeme všetky skryté nebezpečenstvá v jednotlivých mzdových oblastiach a poskytneme vám návrhy, ako ich zvládnuť skôr, ako prerastú do niečoho vážnejšieho.

Mzdový audit

 • výpočet hrubej a čistej mzdy (t. j. správnosť výpočtu miezd, odvodov do poisťovní, daní, súlad s platnými právnymi predpismi a zákonmi)
 • správne zahrnutie mzdových nárokov (odmeny, prémie, benefity) do spracovania miezd
 • správny výpočet nárokov na stravné zamestnancov - výkon práce vs. služobné cesty
 • výpočet nepeňažných plnení súvisiacich s používaním služobných alebo súkromných vozidiel, spotrebou pohonných hmôt
 • výpočet cestovných náhrad vyplácaných zamestnancom pri tuzemských a zahraničných služobných cestách

Audit HR dokumentácie

 • či vaša firma dodržiava platné miestne zákony a predpisy
 • či má požadovanú dokumentáciu pre nastupujúcich a odchádzajúcich zamestnancov, agentúrnych zamestnancov, interné smernice, dodržiavanie zákonných termínov a atď.
 • či sa zameriava na silné a slabé stránky implementovaných systémov a procesov s cieľom zistiť, či sú v
 • súlade s požiadavkami oddelenia ľudských zdrojov (napr. tok výmeny údajov medzi rôznymi oddeleniami spoločnosti)

Príprava na kontrolu z inšpektorátu práce

 • vysvetlenie postupu v prípade kontroly zo strany inšpektorátu práce (kto ju môže vykonať, aké sú počas nej vaše práva, ako sa pripraviť na jej otvorenie)
 • identifikovanie kľúčových oblastí vo vašej firme, ktoré by mohli byť počas inšpekcie predmetom kontroly vzhľadom na vaše podnikateľské aktivity a pracovné pozície zamestnancov
 • preskúmanie aktuálneho stavu pracovnoprávnej dokumentácie vašich zamestnancov, výstupnej dokumentácie zo spracovania miezd


Aké výhody môžete získať ?

 • naša služba vo forme Compliance Health Check poskytne vašej firme prehľad o tom, ako dodržiavať zákonné pravidlá a predpisy a aj jasné odporúčania ako zlepšiť interné mechanizmy vnútornej kontroly. Náš následný prístup tímu zabezpečí, aby sa tieto varovné signály neobjavili znova
 • informácie, v akom stave sú vaše mzdové procesy z pohľadu možných finančných rizík
  získanie poradenstva ako napraviť veci, ktoré neboli spracované správne, aby sa minimalizovali finančné dopady na vašich zamestnancov a aj na vás ako zamestnávateľa
 • vyššia atraktívnosť zamestnávateľa na trhu (prezentácia vašej firmy ako zamestnávateľa, ktorý pravidelne zabezpečuje takúto formu mzdových auditov, aby ste sa uistili, že mzdy sú vypočítané správne, platby voči štátnym inštitúciám sú vždy realizované načas), čo môže prispieť k získaniu najlepších možných zamestnancov na trhu