Audit účtovnej závierky

Audit účtovnej závierky

Kvalitné overovanie pomáha zvyšovať dôveryhodnosť uvádzaných informácií. Štatutárne alebo dobrovoľné audity vykonávame v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi a usmerneniami Komory audítorov Slovenskej republiky. Auditujeme účtovné závierky zostavené v súlade so slovenskými aj medzinárodnými účtovnými štandardmi.

Audit konsolidovanej účtovnej závierky

Vykonávame overenie konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej v súlade so slovenskými alebo medzinárodnými účtovnými štandardmi pre skupinu spoločností. Vykonávame tiež overenie konsolidačných balíkov pre audítora skupiny.

Review účtovnej závierky

Review účinne overuje kľúčové informácie s primeraným množstvom času a zdrojov. Okrem riadnej účtovnej závierky overujeme aj priebežnú účtovnú závierku v súlade s legislatívnymi požiadavkami.

Audit vykazovaných informácii o udržateľnosti

Od roku 2024 sa do slovenskej legislatívy dostáva smernica CSRD ktorá zadáva povinnosť zostavovať a auditovať vykazované informácie p udržateľnosti. Vykonávame overenie vykazovaných informácii o udržateľnosti zostavených podľa vykazovacích štandardov ESRS.