Finančné účtovníctvo

Čísla, ktorým môžete dôverovať, informácie, na základe ktorých môžete konať

V Grant Thornton naši špecialisti vynakladajú svoje úsilie s cieľom zjednodušiť život majiteľov firiem a ich zamestnancov tým, že im poskytujú 100%-nú podporu pri realizácii sekundárnych činností, aby sa mohli plne sústrediť na svoj biznis a ciele, ktoré v ňom majú nastavené.

Rozumieme, že administratívna záťaž podnikania je čím ďalej tým väčšia a preto Vám ponúkame naše služby, zručnosti a skúsenosti v oblasti účtovníctva, daní a miezd.

Finančné účtovníctvo


Účtovníctvo s presnou výpovednou hodnotou je nevyhnutné pre riadenie spoločnosti. Našim klientom zabezpečujeme komplexné vedenie finančného účtovníctva, kontrolu a overenie správnosti účtovných záznamov a prípravu mesačných reportov s využitím najnovších trendov v oblasti digitalizácie a automatizácie.

Okrem riešenia každodenných účtovných záležitostí pracujeme tiež s veľkými a náročnými podnikmi na zlepšení ich efektivity fungovania financií, znížení nákladov súvisiacich s obchodnými procesmi a poskytujeme im riešenia pre výzvy v oblasti zložitého, nadnárodného výkazníctva.

Prispôsobujeme sa pri tom konkrétnym požiadavkám klienta ohľadom účtovníctva a reportingu. Pre zahraničný manažment a pracovníkov poskytujeme výstupy okrem slovenčiny aj v angličtine alebo nemčine.

Naše tímy Vám môžu poskytnúť podporu v nasledujúcich oblastiach:

Komplexné finančné účtovníctvo:

 • Vedenie priebežného účtovníctva
 • Príprava pravidelných reportov
 • Príprava daňových priznaní k DPH a súvisiacich výkazov
 • Príprava hlásení pre štatistické zisťovanie INTRASTAT
 • Príprava ostatných štatistických hlásení a komunikácia s úradmi
 • Príprava platobných inštrukcií a upomienok
 • Reprezentácia spoločnosti pred daňovými úradmi
 • Príprava účtovnej závierky podľa slovenských zákonov
 • Príprava ďalších dokumentov súvisiacich s uzavretím účtovných kníh (zverejnenie, žiadosti o vrátenie preplatkov a pod.)
 • Príprava daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

Účtovné poradenstvo:

 • Poradenstvo a podpora pri zakladaní spoločnosti
 • Registrácia spoločnosti k DPH
 • Prevod účtov vykázaných podľa medzinárodných štandardov IFRS do slovenských účtovných štandardov
 • Asistencia pri daňovej kontrole a reprezentácia spoločnosti pred daňovým úradom
 • Asistencia pri audite

Administratívne služby:

 • Archivácia účtovných dokladov, a iné povinné administratívne práce
 • Cloudové spracovanie dokladov vrátane schvaľovacieho procesu zo strany klienta