Regulatory compliance

Regulatory compliance

Pre sieťové odvetvia: elektroenergetiku, plynárenstvo, tepelnú energetiku, vodné hospodárstvo a elektronické komunikácie, je charakteristická potreba regulácie, ktorú zabezpečuje, v súlade s príslušnou legislatívou, nezávislý regulačný orgán. Jeho úlohou je vytvoriť predpoklady pre vznik udržateľného konkurenčného prostredia a v odvetviach, kde vytvorenie konkurenčného prostredia nie je možné, chrániť koncových spotrebiteľov pred zneužitím dominantného postavenia monopolnými dodávateľmi. V obidvoch prípadoch je potrebné, aby regulácia vytvárala predpoklady pre investície a inovácie pri zabezpečení primeranej návratnosti investícií realizovaných regulovanými subjektmi.

Náš tím odborníkov dokáže poskytnúť podporu v nasledujúcich oblastiach:

Príprava legislatívy

Spracujeme návrh legislatívy zameranej na reguláciu veľkoobchodných alebo maloobchodných cien, ktorej cieľom je ochrana koncového spotrebiteľa a zabezpečenie návratnosti investícií do rozvoja regulovanej infraštruktúry.

Vypracovanie pripomienok k návrhu legislatívy

Príprava zmysluplnej legislatívy v oblasti regulácie si vyžaduje komunikáciu medzi regulujúcim a regulovaným subjektom. V rámci tejto komunikácie identifikujeme potenciálne negatívne vplyvy návrhu regulácie na rozvoj sektora, prípadne navrhneme riešenia, ktoré prispejú k rozvoju sektora a zároveň nebudú pôsobiť v neprospech koncových spotrebiteľov.

Kvantifikácia vplyvov regulácie

Okrem pozitívnych vplyvov, ktoré sa regulácia snaží priniesť pre koncových spotrebiteľov, je spojená aj negatívami, ktoré sa prejavujú na strane regulovaných subjektov a to tak v podobe administratívnej záťaže, ako aj v podobe negatívnych dôsledkov na rozvoj regulovaného odvetvia. Pripravíme analýzu negatívnych vplyvov regulácie na regulované prostredie formou kvantifikácie administratívnych nákladov alebo kvantifikácie negatívnych vplyvov na rozvoj regulovaného odvetvia.

Príprava podkladov

Zabezpečenie súladu s reguláciu vyžaduje prípravu reguláciou špecifikovaných podkladov, ktoré slúžia ako podklad pre výpočet regulovanej ceny. Poskytneme podporu pri príprave podkladov, pri ich predkladaní regulujúcemu subjektu, pri komunikácii súvisiacej s posudzovaním a schvaľovaním návrhu regulovanej ceny, ako aj pri spracúvaní prípadného rozkladu (odvolania) voči rozhodnutiu o výške regulovanej ceny alebo rozhodnutiu a spôsobe stanovenia regulovanej ceny, ktorým by došlo k narušeniu súťaže alebo k porušeniu práv regulovaného subjektu.

Trojkriteriálny test a analýza relevantného trhu

V odvetví elektronických komunikácií, kde je regulácia podmienená analýzou relevantného trhu a identifikáciou subjektu s významným vplyvom, dokážeme spracovať trojkriteriálny test na odôvodnenie použitia ex ante, ako aj samotnú analýzu relevantného trhu. Dokážeme tiež spracovať argumentáciu a pripomienky k trojkriteriálnemu testu alebo analýze relevantného trhu, ktoré spracoval regulujúci subjekt. Argumentáciu a pripomienky dokážeme spracovať tak z pozície subjektu, ktorý má byť predmetom regulácie ako aj subjektu, pre ktorý má regulácia priniesť benefity.