Global Mobility Services

Služby pre právnické osoby:

 • vedenie štandardného alebo tieňového mzdového účtovníctva pre vyslaných zamestnancov vykonávajúcich prácu na Slovensku
 • príprava dokumentácie spojenej s vysielaným zamestnancov zo Slovenska do iných krajín
 • zabezpečenie formulárov A1 pre vyslaných zamestnancov preukazujúcich platenie príspevkov na sociálne zabezpečenie
 • daňové registrácie, registrácie v poisťovniach a zastupovanie zamestnávateľa pred daňovými úradmi,
 • poisťovňami príp. inými štátnymi inštitúciami
 • posúdenie vzniku stálej prevádzkarne na Slovensku z daňového pohľadu
 • poradenstvo k daňovým a odvodovým povinnostiam zahraničného zamestnávateľa zamestnávajúceho zamestnancov na území SR
 • koordinácia globálnych poradenských služieb a dodržovania medzinárodných pravidiel
 • nadviazanie kontaktu a nastavenie spolupráce s našou členskou daňovou poradenskou firmou v krajine vyslania zamestnancov


Služby pre fyzické osoby:

 • daňové poradenstvo k príchodu vyslaného zamestnanca na Slovensko
 • daňové poradenstvo k odchodu vyslaného zamestnanca zo Slovenska
 • daňové registrácie fyzických osôb
 • príprava priznaní k dani z príjmov fyzických osôb pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby
 • výpočty týkajúce sa medzinárodného daňového vyrovnania, výpočty hypotetickej dane
 • posúdenie daňovej rezidencie a zabezpečenie certifikátu daňovej rezidencie
 • zastupovanie fyzickej osoby pred daňovými úradmi na základe udeleného plnomocenstva
 • asistencia pri daňových kontrolách, vyhotovovanie žiadostí, oznámení, spracovanie prijatej daňovej
 • korešpondencie zo strany daňových úradov
 • poradenstvo pre oblasť zdanenia príjmov fyzických osôb, platenia zdravotného, sociálneho poistenia, dôchodkov
 • nadviazanie kontaktu a nastavenie spolupráce so zahraničným daňovým poradcom našej členskej spoločnosti v krajine, kde jednotlivcovi vznikli daňové povinnosti