ESG a udržateľnosť

Udržateľné podnikanie nesie nielen výzvy, ale aj príležitosti pre rast vášho podniku.


Implementácia zásad ESG do vášho podniku vám otvára otváracie perspektívy v riadení rizika, čo prispieva k efektívnemu riadeniu. S rastúcim zájmom o udržateľné produkty a spoločnosti narastá aj riziko právnych sporov týkajúcich sa environmentálneho vplyvu korporacií. Systematický prístup k udržateľnosti posilní váš imidž nielen verejne, v médiach, ale aj medzi zamestnancami a veriteľmi. Kvalitná udržateľná reputácia zvyšuje príťažlivosť pre zákazníkov, investičné príležitosti a kvalifikovaných zamestnancov. Táto oblasť tiež prináša dodatočné záväzky v súvislosti s legislatívnymi požiadavkami, ako je napríklad EÚ taxonómia a CSRD reporting.

Uhlíková Stopa

Pomôžeme vám s nastavením procesov na zber údajov, poskytneme opis metodiky výpočtu a zdrojov údajov a vypočítame uhlíkovú stopu podľa GHG protokolu alebo normy ISO. V spolupráci s naším partnerom si môžete vypočítať odhad uhlíkovej stopy aj sami.

S nami získate partnera, ktorý vám pomôže prekonať' výzvy a využiť' príležitosti spojené s udržateľnosťou a ESG kritériami, pričom budete mat' možnosť dosiahnuťnielen spoločenský, ale aj obchodný úspech.

EÚ Taxonómia

Pomáhame klientom s definovaním oprávnenosti na EÚ Taxonómiu, posúdením súladu ich hospodárskych činností s nariadením EÚ o taxonómii, hodnotením dodržiavania zásady "Do Not Significant Harm" a výpočtom taxonomických ukazovateľov.

Klimatické Riziká

Poskytujeme komplexné riešenie pre identifikáciu a odpis klimatických rizik v súlade s IPCC RCP, stanovenie rizikových skóre jednotlivých častí infraštruktúry a kvantifikáciu fyzikálnych klimatických rizik na určenie priorit pre plán adaptačných opatrení.

ESG Stratégia, Riziká a Reporting

Poskytujeme komplexné riešenia pre klientov v oblasti ESG, vrátane tvorby udržateľnej stratégie, identifikácie stakeholderov, analýzy relevantných tém, stakeholder dialógu, zostavenia matice dvojitej významnosti, analýzy rizik a príležitostí a tvorby správ o udržateľnosti v súlade s ESRS.

Vypočítajte si uhlíkovú stopu

Ste zdvedaví, aký vplyv má váš životný štýl na životné prostredie? Vypočítajte si svoju uhlíkovú stopu a získajte jasný obraz o vašom príspevku ku klimatickej zmene. Na základe vašej spotreby energie, dopravy, stravovania a ďalších faktorov vám poskytneme personalizovanú analýzu.

Spočítať uhlíkovú stopu

/