• Home
 • Novinky
 • ESG: 3 spôsoby zverejňovania správ o udržateľnosti

ESG: 3 spôsoby zverejňovania správ o udržateľnosti

Peter Vaško | 18.8.2022 | Novinky

V najbližších rokoch očakávame, že podniky budú musieť klásť veľký dôraz na tvorbu a zverejňovanie správ o udržateľnosti. Už v dnešnej dobe požadujú  investori, banky a iné zainteresované strany lepšie zverejňovanie informácií súvisiacich nefinančnými ukazovateľmi, ktoré úzko súvisia s komponentami ESG a tým aj so stratégiou udržateľnosti.
Zverejňovanie informácií zahŕňa kvalitatívne zverejnenia aj kvantitatívne ukazovatele používané na meranie výkonnosti subjektu v súvislosti s rizikami, príležitosťami a súvisiacou stratégiou udržateľnosti.

GRI - Global Reporting Initiative

V súčasnosti existuje jeden komplexný rámec pre vykazovanie udržateľnosti – štandardy GRI (Global Reporting Initiative). Tento štandard však nie je podporovaný žiadnou vládnou autoritou v našom regióne a subjekty, ktoré správy o udržateľnosti spracovávajú sa týmito štandardmi riadia len na základe dobrovoľnosti.

IFRS Foundation - International Financial Reporting Standards

IFRS Foundation vytvorila novú Radu pre medzinárodné štandardy udržateľnosti – International Sustainability Standards Board (ISSB). ISSB zverejnil prvý súbor návrhov štandardizovaného vykazovania ESG pod názvom IFRS štandardy zverejňovania informácií o udržateľnosti v nasledovnom členení:

 • IFRS S1 – Všeobecné požiadavky na zverejňovanie informácií o udržateľnosti – finančné informácie
 • IFRS S2 – Zverejňovanie Informácií týkajúcich sa dopadov na klímu a životné prostredie

Oba spomínané štandardy (IFRS S1 aj IFRS S2) obsahujú súbor požiadaviek na identifikáciu, meranie a zverejňovanie požadovaných informácií týkajúcich sa významných rizík, ktoré:

 • súvisia s klímou v účtovnej jednotke,
 • sú spojené s konkrétnymi obchodnými modelmi,
 • charakterizujú účasť v odvetví.

Predpokladá sa, že ISSB zverejní finálne verzie oboch štandardov (IFRS S1 a S2) do konca roka 2022 vrátane dátumov ich účinnosti. Subjekty reportujúce podľa štandardov IFRS budú musieť zakomponovať do vykazovania aj tieto IFRS S štandardy udržateľnosti.

 

EFRAG

Európska Únia vydala už v roku 2014 smernicu o vykazovaní nefinančných informácií, ktorá sa týkala spoločností listovaných na burze, bánk a poisťovní. Podľa tejto smernice 2014/95/EÚ musia veľké spoločnosti zverejňovať informácie obsahujúce:
 • environmentálne záležitosti
 • sociálne záležitosti a zaobchádzanie so zamestnancami
 • dodržiavanie ľudských práv
 • boj proti korupcii a úplatkárstvu
 • rozmanitosť v správnych radách spoločností (z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania a odborného zázemia)

Európska Komisia 21. apríla 2021 prijala návrh smernice o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD), ktorou by sa zmenili existujúce požiadavky na podávanie správ podľa NFRD.

Návrh rozširuje rozsah pôsobnosti na všetky veľké spoločnosti a všetky spoločnosti kótované na regulovaných trhoch (okrem kótovaných mikropodnikov):

 • vyžaduje audit (overenie) vykazovaných informácií
 • zavádza podrobnejšie požiadavky na podávanie správ a požiadavku podávať správy podľa povinných štandardov EÚ pre podávanie správ o udržateľnosti
 • vyžaduje, aby spoločnosti digitálne “označovali” nahlasované informácie, aby boli strojovo čitateľné a aby ich bolo možné vložiť do európskeho jednotného prístupového bodu, ktorý sa plánuje v akčnom pláne únie kapitálových trhov

Návrhy CSRD schválené v apríli 2021 a účinné od roku 2025 pre veľké spoločnosti verejného významu výrazne rozširujú rozsah existujúceho NFRD tým, že oveľa podrobnejšie stanovujú nefinančné informácie, ktoré by subjekty mali vykazovať

Smernica CSRD bude aplikovateľná pre všetky veľké spoločnosti, ktoré spĺňajú 2 z 3 nasledujúcich kritérií:

 • 250 zamestnancov a/alebo
 • 40 miliónov EUR obratu a/alebo
 • 20 mil. EUR celkových aktív

Smernica CSRD bude ďalej povinná pre všetky spoločnosti listované na burzách cenných papierov

Na základe vyššie uvedeného sa očakáva, že povinnosť vykazovania ESG údajov v zmysle smernice CSRD sa bude týkať cca 49 000 organizácií, ktoré pokrývajú 75 % obratu spoločností v rámci EÚ

EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) je súkromné združenie založené v roku 2001 s podporou Európskej komisie s cieľom slúžiť verejnému záujmu. Grant Thornton v združení EFRAG reprezentuje Katerina Katsouli.

Skupina EFRAG nedávno uverejnila trinásť návrhov na zverejnenie (Exposure Drafts – EDs) európskych štandardov pre vykazovanie udržateľnosti (ESRS – European Sustainability Reporting Standards). Tieto ED predstavujú prvý súbor noriem požadovaných podľa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a pokrývajú širokú škálu tém udržateľnosti (ESG).

Viac o návrhoch štandardov ESRS si môžete prečítať v našom článku:

Udržateľnosť pri účtovnej závierke

Komponenty ESG môžu mať významný vplyv na účtovnú závierku niektorých spoločností, ktoré sú priamo nimi priamo ovplyvnené. Príkladom môžu byť subjekty v poisťovníctve, energetike a poľnohospodárstve (potraviny a nápoje), ale aj cestovného ruchu. V prípade ostatných subjektov nemusí byť vplyv významný, avšak legislatíva bude vyžadovať minimálnu mieru vykazovania udržateľnosti.

Rizikové faktory súvisiace s udržateľnosťou môžu ovplyvniť schopnosť spoločnosti pokračovať v nepretržitej činnosti. Firmy nemôžu fungovať tak, ako sa plánovalo, ako je to v prípade lyžiarskeho strediska v oblasti, kde je v súčasnosti sneh zriedkavý. Spoločnosti môžu byť ovplyvnené aj nepriamo, ako napríklad poisťovacie subjekty, ktoré čelia zvýšeným záväzkom v dôsledku zvýšených poistných plnení po mnohých nepredvídaných extrémnych udalostí, prípadne uhoľná baňa, ktorá nebude vedieť získať financovanie.

Všetky rizikové faktory musia byť zohľadnené v účtovnej závierke.