Právne informácie

  • Home
  • Právne informácie

Právne informácie

Vyhlásenie o e-mailoch

E-maily (a všetky prílohy) sú určené výlučne pre príjemcov uvedených v nich. Obsahujú dôverné informácie chránené zákonom. Je prísne zakázané používať, spracúvať a šíriť e-maily, ich prílohy alebo akúkoľvek časť ich obsahu, pretože to môže byť porušením práv jednotlivcov uvedených v e-mailoch. Ak ste e-mail dostali omylom alebo nie ste určeným príjemcom, oznámte nám to ihneď na adrese uvedenej vyššie a okamžite odstráňte prijatý e-mail (vrátane všetkých príloh) a všetky kópie. Odosielateľ nezodpovedá za žiadne neúplné, oneskorené alebo sfalšované e-maily, pokiaľ nie je takéto správanie úmyselné.

Vyhlásenie
1. Odkazy
Autor alebo majiteľ nenesie zodpovednosť za žiadny obsah webových stránok tretích strán, ktoré sú prepojené s webovou stránkou autora alebo vlastníka, a to buď priamo (prostredníctvom odkazov) alebo nepriamo. Zodpovednosť môže vzniknúť iba vtedy, ak autor alebo majiteľ vedel o akomkoľvek nezákonnom obsahu a ak je to technicky možné a inak možné zabrániť používateľom webových stránok v kontakte s takýmto nezákonným obsahom. Úplnú zodpovednosť za prípadné škody vyplývajúce z používania obsahu prístupného prostredníctvom takýchto odkazov nesie správca webu; za žiadnych okolností nesmie byť jeho autor alebo majiteľ zodpovedný.

Uvedené vylúčenie zodpovednosti sa vzťahuje na všetky odkazy uvedené na webových stránkach autorom alebo vlastníkom, vrátane tých, ktoré pridali externí návštevníci do diskusných fór, kníh hostí a poštových zoznamov.

2. Obsah online ponuky
Za žiadnych okolností nesmie byť autor alebo majiteľ zodpovedný za aktuálnosť, presnosť, úplnosť a kvalitu uverejnených informácií. Nároky na nápravu majetkových alebo nemateriálnych strát vyplývajúcich z používania alebo nepoužívania ponúkaných informácií alebo z použitia nesprávnych alebo neúplných informácií sú v zásade vylúčené. Všetky ponuky sú nezáväzné. Autor alebo majiteľ si vyhradzuje výslovné právo na zmenu, doplnenie alebo odstránenie častí svojej webovej stránky alebo celej ponuky alebo na dočasné alebo trvalé odstránenie ponuky online bez predchádzajúceho upozornenia.

3. Autorské práva
Autor alebo majiteľ vyvíja všetko pre to, aby zabezpečil, že všetky jeho publikácie budú dodržiavať autorské práva týkajúce sa použitej grafiky, zvukových materiálov, videozáznamov a textov. Materiál vyrobený autorom alebo vlastníkom je výhradným vlastníctvom autora alebo majiteľa. Rozmnožovanie alebo používanie takejto grafiky, zvukových materiálov, videozáznamov a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je povolené bez výslovného súhlasu autora alebo majiteľa.