Zmenový manažment

Posilnite postavenie jednotlivcov, aby mohli byť hnacou silou úspešnej zmeny.

Podniky sa musia neustále vyvíjať a prispôsobovať rôznym výzvam – od zmien v technológiách, cez nástup nových konkurentov až po zmenu zákonov, predpisov alebo základných ekonomických trendov. Ak sa im to nepodarí, môže to viesť k stagnácii, alebo čo je horšie, aj k neúspechu.

Tím profesionálov Grant Thornton je pripravený vás previesť organizačnou zmenou až k jej realizácii, a to od prvých fáz koncepcie a prípravy, až po dosiahnutie stanovených cieľov.

Viac ako len komunikácia


Riadenie zmien často pozostáva len z komunikačného plánu, v ktorom výkonní lídri alebo projektoví manažéri informujú organizáciu o blížiacej sa zmene (zvyčajne v krátkom čase).
Naši experti sa zameriavajú na podporovanie ľudí v organizácii pri prechode zo súčasného stavu do budúceho stavu s cieľom komunikovať a pochopiť, čo je potrebné na ovplyvnenie každého človeka, aby zmenu prijal a osvojil si ju. Týmto spôsobom môžu organizácie výrazne zvýšiť šance na úspech projektu a návratnosť svojich projektových investícií.

Štruktúrovaná a flexibilná metodika


Výber vhodnej metodiky závisí od faktorov, ako sú povaha a rozsah zmeny, organizačná kultúra a preferencie kľúčových zainteresovaných strán. Často je výhodné prispôsobiť alebo kombinovať metodiky tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám organizácie. Pred výberom metodiky je vhodné posúdiť jedinečné charakteristiky iniciatívy zmeny a organizačný kontext.

Aktívnym zapájaním ľudí do procesu prijatia zmeny, ako aj ich podporou počas zmien im slovami a skutkami dokazujete, že práva ľudia predstavujú najväčšie aktívum, z čoho profituje celá organizácia.