DAŇOVÉ NOVINKY 2020

Čo prináša novela zákona o DPH?

Barbora Palenikova

Národná rada schválila novelu zákona o DPH, ktorá reaguje najmä na zmeny v smernici č. 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v oblasti elektronického obchodovania a predaja tovaru na diaľku.

Ďalšou kľúčovou zmenou je zavedenie inštitútu opravy základy dane pri nevymožiteľných pohľadávkach. Za splnenia podmienok si tak budú môcť platitelia vyžiadať neuhradenú DPH odberateľom priamo od štátu prostredníctvom DPH priznania.

Po očakávanom podpise prezidentkou nastanú v oblasti DPH v dvoch fázach od 1.1.2021 a od 1.7.2021 tieto zmeny:

  1. Pri nevymožiteľných pohľadávkach si dodávatelia môžu znížiť základ dane a DPH (avšak len vo vybraných situáciách);
  2. Odberateľom, ktorí neuhradili záväzok dodávateľovi, vznikne povinnosť doplatiť pôvodne odpočítanú DPH z neuhradeného záväzku späť do štátneho rozpočtu;
  3. Zmeny v zásielkovom predaji od 1.7.2021;
  4. Zavádzajú sa nové dobrovoľné osobitné úpravy uplatňovania dane;
  5. Definuje sa osoba uľahčujúca predaj tovarov na diaľku z krajín mimo EÚ a zavádza sa jej automatická registrácia pre DPH.

V priloženom článku Vám prinášame bližšie informácie k novým zmenám a informáciu ako sa tieto zmeny môžu dotknúť vášho podnikania.