DAŇOVÉ NOVINKY 2021

Plánované zmeny v oblasti daní 2021/2022

Barbora Palenikova

Do parlamentu bol predložený počas leta návrh novely zákona o správe daní vrátane nepriamej novely zákona o DPH.
Nižšie Vám sumarizujeme najpodstatnejšie zmeny.

Index daňovej spoľahlivosti

Priraďovanie indexu daňovej spoľahlivosti na Slovensku funguje od roku 2018. Toto ustanovenie sa mení od 1.1.2022. Každému daňovníkovi tak bude priradený index plnenia daňových povinností, na základe čoho mu budú priraďované dodatočné benefity. Daňovníci budú rozdelení do skupín vysoko spoľahlivý, spoľahlivý a nespoľahlivý. Rozdeľovanie do skupín bude vykonané na základe plnenia daňových povinností (podávanie priznaní a výkazov v lehote), včasné plnenie oznamovacích povinností, platenie daní, preddavkov a pokút, výsledky z daňovej kontroly, správne vypočítaná výška dane v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní. Detailnejší matrix by malo Finančné riaditeľstvo SR zverejniť na svojej stránke.

Daňový úrad pošle každému daňovníkovi oznámenie o priradenom indexe daňovej spoľahlivosti. Na rozdiel od minulosti bude v oznámení uvedené aj odôvodnenie, prečo bol taký index daňovníkovi priradený. V prípade nesúhlasu s priradeným indexom bude možné podať námietku do 15 dní od doručenia oznámenia. Námietka musí byť odôvodnená. Ďalšou zmenou bude zverejňovanie prideleného indexu na stránke finančnej správy a verejne dostupné pre každého.

Prehodnocovanie indexu vykoná daňový úrad každý polrok a v prípade zmien, oznámi tento nový index daňovníkovi. Pre novo registrovaných daňovníkov bude oznámený ich prvý index daňovej povinnosti až po dvoch rokoch.

Vylúčenie štatutárnych orgánov

Novela zavádza nový inštitút vylúčenia štatutárneho orgánu – fyzickej osoby z orgánov spoločnosti alebo organizačnej zložky. Táto zmena nadväzuje aj na zmeny Obchodného zákonníka.

Daňový úrad vydá rozhodnutie o vylúčení takého štatutárneho orgánu, ktorý pôsobil vo firme v čase, keď bolo podané DPH priznanie za zdaňovacie obdobie za ktoré bola otvorená daňová kontrola na DPH a súčasne neumožnil vykonanie tejto daňovej kontroly. Ďalej možnosť vylúčenia bude aj v prípade, ak nebol umožnený výkon daňovej kontroly na DPH a úhrnný nedoplatok na všetkých daniach je viac ako 5 000 eur dlhšie ako rok, a to aj pre tie fyzické osoby, ktoré neboli vo funkcii v čase podania DPH priznania.

Týmto rozhodnutím správcu dane stráca fyzická osoba možnosť byť štatutárny organom po dobu troch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení.

Vylúčená fyzická osoba sa bude môcť voči rozhodnutiu o vylúčení odvolať, avšak nebude môcť podať podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a návrh na obnovu konania. Rozhodnutie o vylúčení je preskúmateľné súdom.

Oznamovanie bankových účtov a ručenie za DPH

Najvýznamnejšia zmena zákona o DPH sa týka zavedenia novej oznamovacej povinnosti platiteľa. Daňové subjekty majú povinnosť oznámiť správcovi dane každý vlastný slovenský aj zahraničný bankový účet, ktorý sa používa na podnikanie na Slovensku, a to bezodkladne odo dňa, kedy sa stanú platiteľmi dane alebo odo dňa, kedy si takýto účet zriadili. Pre platiteľov, ktorí sú registrovaní pre DPH do 15.11.2021, platí lehota 30.11.2021 na oznámenie svojich bankových účtov na osobitnom tlačive.

Oznámené bankové účty bude daňový úrad zverejňovať na stránke finančnej správy. Neoznámenie bankového účtu bude mať za následok, že nadmerný odpočet alebo preplatok na DPH nebude vyplatený platiteľovi, pokiaľ sa bankový účet neoznámi. Správca dane môže aj udeliť pokutu za neoznámenie bankového účtu v lehote.

Ďalším dôležitým dopadom oznamovania bankových účtov bude novelizované ručenie za odvedenie DPH. Ak odberateľ uhradí DPH svojmu dodávateľovi na iný účet, ako na jeho účet, ktorý je zverejnený v zozname na stránke finančnej správy v deň zadania platobného príkazu, potom bude tento odberateľ ručiť v prípade, ak dodávateľ neuhradí DPH povinnosť finančnému úradu. Odporúčame odberateľom si robiť dôkazy (snímky obrazovky) v čase zadania platobného príkazu o účte dodávateľa, aby počas daňovej kontroly, vedel odberateľ preukázať, že uhradil na správny účet. Finančná správa nebude zverejňovať historické bankové účty, iba aktualizovaný zoznam. 

Osobitý spôsob úhrady DPH (tzv. split-payment)

Zavádza sa nová možnosť úhrady DPH odberateľom daňovému úradu na účet dodávateľa v prípade, ak odberateľ vie alebo má podozrenie, že dodávateľ DPH neodvedie daňovému úradu. Dodávateľovi tak odberateľ uhradí iba základ dane bez DPH. V prípade takej úhrady, nebude odberateľ ručiť za neuhradenie DPH dodávateľom. Avšak, akonáhle odberateľ uhradí DPH povinnosť daňovému úradu na účet dodávateľa, nebude možné tento preplatok odberateľovi vrátiť, a to ani v prípade, že aj dodávateľ uhradí svoju daňovú povinnosť. Naopak, tieto prostriedky budú predstavovať preplatok dodávateľa, ktorý si dodávateľ môže vyžiadať od daňového úradu.

Znížená sadzba DPH pre podporu štátneho bývania

Do parlamentu sa dostal poslanecký návrh Miloša Švrčeka, ktorým navrhuje zaviesť 5% zníženú sadzbu DPH na dodanie stavby spĺňajúcej podmienky štátom podporovaného nájomného bývania a na obnovu a prestavbu takýchto stavieb vo vlastníctve prenajímateľa bytu štátom podporovaného nájomného bývania. Ďalej sa novelou navrhuje obmedziť nemožnosť zdaniť stavbu určenú na štátom podporované nájomné bývanie po piatich rokoch. V prípade využívania stavby na iný účel ako štátom podporované nájomné bývanie alebo predaja tejto stavby iným osobám, navrhuje sa zavedenie korekčného mechanizmu, aby sa upravil neoprávnený nárok na zníženú sadzbu DPH. O návrhu by sa v 2. čítaní malo rokovať na najbližšej schôdzi v októbri 2021.