DAŇOVÉ NOVINKY 2021

Od januára 2022 prídu gastrolístky o daňovú výhodu a zrovnoprávnia sa s finančným príspevkom

Barbora Palenikova

Parlament v utorok 26.10.2021 schválil poslanecký návrh novely Zákonníka práce týkajúci sa zrovnoprávnenia zdaňovania rôznych foriem poskytovania stravovania zamestnancov. Na zdaňovaní finančných príspevkov sa nič nemení, avšak zmeny sa dotknú gastrolístkov, ktoré doteraz neboli vôbec zdaňované.

V tomto článku sa dozviete, ako budú od januára 2022 daňovo zaťažené gastrolístky a finančné príspevky na stravovanie zamestnancov.

Zmeny oproti pôvodnému zneniu novely Zákonníka práce

Pôvodný návrh poslaneckej novely Zákonníka práce počítal so zrovnoprávnením rôznych foriem poskytovania stravovania zamestnancov, a to tým, že zamestnávatelia mali dostať možnosť prispievať zamestnancom na stravovanie až do výšky 100 % sumy stravného (poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín). Tento návrh bol však úplne vypustený.

Takisto sa vypustilo riešenie výplaty stravného spätne. Naďalej teda platí, že je potrebné zo strany zamestnávateľa zabezpečiť, aby tak stravovacie poukážky, ako aj finančný príspevok na stravovanie boli zamestnancom poskytované vopred, najneskôr v deň zabezpečenia stravovania. V opačnom prípade pôjde o porušenie zákonných podmienok vyplývajúcich zo Zákonníka práce. Porušenie týchto zákonných podmienok môže mať negatívne daňové dopady na zamestnanca aj zamestnávateľa (bližšie informácie nájdete v našom článku „Ako nastaviť poskytovanie príspevku na stravovanie bez dodatočného zdanenia“, v časti: Pozor na vyplácanie príspevkov spätne - výdavky nebudú daňovo uznané).

Zrovnoprávnenie rôznych foriem poskytovania stravovania zamestnancov sa pretavilo do zmeny v zdaňovaní gastrolístkov

V schválenom pozmeňujúcom návrhu novely Zákonníka práce došlo k zmene v zdaňovaní stravovacích poukážok, t.j. gastrolístkov, ktoré už nebudú v plnej výške oslobodené od dane, ale bude sa na ne uplatňovať hranica pre oslobodenie od dane do rovnakej sumy ako pri finančnom príspevku na stravovanie, t.j. maximálne 2,81 EUR (55 % z 5,10 EUR – hodnoty stravného poskytovaného na pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín podľa Opatrenia o sumách stravného).

Zrovnoprávnenie v zdaňovaní rôznych foriem poskytovania stravovania zamestnancov bude v praxi vyzerať tak, že do sumy 2,81 EURa nebude zdanený gastrolístok ani finančný príspevok na stravovanie. Pri poskytnutí stravného nad rámec Zákonníka práce ktorý nie je financovaný zo sociálneho fondu, pôjde o zdaniteľný príjem zamestnanca, ktorý bude podliehať daniam aj odvodom. Daniam a poistným odvodom nebude naďalej podliehať zákonný príspevok zamestnávateľa a príspevok zo sociálneho fondu.

Zrušenie povinnosti dokladovania poskytnutého stravného

Pozitívnou zmenou je, že živnostníci už nebudú musieť zdokladovať výšku nákladov na kúpu jedla, resp. stravovacej poukážky formou daňového dokladu. Do daňových výdavkov si môžu zahrnúť vynaloženú sumu stravného, najviac v sume 2,81 EUR za každý odpracovaný deň bez akéhokoľvek dokladovania, čím sa odbúra značná administratívna záťaž pre podnikateľov pri relatívne nízkych sumách.

Od 1. marca 2020 platí možnosť voľby zamestnancov (ak im zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie v stravovacom zariadení) medzi stravovacími poukážkami (gastrolístkami) a finančným príspevkom na stravovanie. Či si zamestnanec vyberie gastrolístok alebo finančný príspevok na stravovanie, stravné do sumy 2,81 EUR, teda do 55% hodnoty stravného, nebude od 1. januára 2022 zdaňované.

Pokiaľ Vás zaujíma, ako najoptimálnejšie nastaviť poskytovanie stravovania pre zamestnancov, radi Vám poskytneme naše poradenstvo.