DAŇOVÉ NOVINKY 2021

Ako nastaviť poskytovanie príspevku na stravovanie bez dodatočného zdanenia

Barbora Palenikova

S účinnosťou od 1. marca 2021 vstúpila do platnosti novela Zákonníka práce, ktorá sa priamo dotýka väčšiny zamestnávateľov a ich zamestnancov. Zamestnanci dostali možnosť vybrať si pri zabezpečení stravovania zo strany zamestnávateľa medzi stravovacími poukážkami (kartami) a finančným príspevkom na stravovanie.

V tomto blogu prinášame vysvetlenie nejasností, ktoré v súvislosti s touto právnou úpravou vznikli (vrátane odpovedí na otázky súvisiace so zdaňovaním finančného príspevku na stravovanie a podmienkami jeho vyplácania).

Metodický pokyn FR SR k príspevkom na stravovanie zamestnancov a ich zdaniteľnosti

Finančné riaditeľstvo SR vydalo k novej právnej úprave pokyn a vysvetľuje v ňom komplexnejšie problematiku zabezpečenia stravovania zamestnávateľom. Od 01.03.2021 je od dane oslobodená:

  • hodnota stravy poskytovaná zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov (nepeňažná forma) a
  • finančný príspevok na stravovanie (peňažná forma) poskytovaný v zmysle § 152 Zákonníka práce.

Vzhľadom na to, že pri nepeňažnej forme stravovania zamestnancov (tzn. vo forme stravovacích poukážok, elektronickej stravovacej poukážky) sa v ZDP[1] nenachádza odvolávka na osobitný predpis, hodnota stravy nie je limitovaná. Oslobodenie od dane pre zamestnanca možno uplatniť v plnej výške, avšak oslobodenie je možné využiť iba, ak je stravovanie zabezpečené počas pracovnej doby, t.j. nie  mimo spotreby na pracovisku ako napr. počas firemných večierkov a pod.

Ako alternatívu k stravovacej poukážke si zamestnanec môže zvoliť finančný príspevok na stravovanie. Tento sa oslobodzuje od dane z príjmov len v prípade, že bol poskytnutý v súlade s § 152 Zákonníka práce. To znamená, že výška finančného príspevku musí byť:

  • minimálne 2,11 EUR (55 % z 3,83 EUR – minimálnej hodnoty stravovacej poukážky pre rok 2021)
  • maximálne 2,81 EUR (55 % z 5,10 EUR – hodnoty stravného poskytovaného na pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín podľa Opatrenia o sumách stravného).

Pri finančnom príspevku poskytovanom zamestnávateľom nad rámec zákona (§ 152 Zákonníka práce), ktorý nie je financovaný zo sociálneho fondu, ide o zdaniteľný príjem zamestnanca, ktorý podlieha dani zo závislej činnosti ako zamestnanecký benefit.

Pri poskytovaní finančného príspevku na stravovanie zamestnanca platí pravidlo, že zamestnanec nemôže byť zvýhodnený ani znevýhodnený oproti zamestnancom, ktorým sa zabezpečuje stravovanie v nepeňažnej forme. To znamená, že jeho výška musí vychádzať vždy z hodnoty stravovacej poukážky, ktorú by zamestnancovi poskytol, resp. naďalej poskytuje tým zamestnancom, ktorí si nevybrali finančný príspevok na stravovanie.

Na strane zamestnávateľa sú výdavky na zabezpečenie stravovania zamestnancov uznaným daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. c) piateho bodu ZDP, len ak je stravovanie poskytované zamestnancom za podmienok ustanovených v Zákonníku práce. Ak je finančný príspevok na stravovanie poskytovaný zamestnávateľom nad rámec zákona, je daňovým výdavkom zamestnávateľa podľa § 19 ods. 1 ZDP, ak podlieha dani z príjmov zo závislej činnosti na strane zamestnanca. Uznanie zamestnaneckých benefitov v daňových výdavkoch je podmienené tým, že boli dojednané v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve alebo v internom predpise zamestnávateľa a daňovníkovi zdanené ako príjem zo závislej činnosti. Treba podotknúť, že hodnota stravy poskytovaná zamestnávateľom v nepeňažnej forme nad rámec Zákonníka práce nemôže byť uznaná za daňový výdavok, a to ani v súlade s § 19 ods. 1 ZDP, nakoľko nebola zdanená ako zamestnanecký benefit.

V prípade, že zamestnávateľ prispieva zamestnancom na zabezpečenie stravovania zo sociálneho fondu, samotná tvorba sociálneho fondu je v súlade so Zákonom o sociálnom fonde daňovým výdavkom zamestnávateľa. Následné čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu na príspevok na stravné zamestnancov nie je daňovým výdavkom zamestnávateľa.

Pozor na vyplácanie príspevkov spätne (výdavky nebudú daňovo uznané)

Metodický pokyn taktiež upozorňuje, že pokiaľ zamestnávateľ poskytuje príspevky na stravovanie zamestnancov či už peňažnou resp. nepeňažnou formou za už uplynulé dni alebo mesiace (t.j. spätne), v taktom prípade nie je splnená zákonná povinnosť zabezpečenia stravovania pre zamestnancov, vyplývajúca zo Zákonníka práce. Má sa za to, že pokiaľ zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby a zamestnancom poskytuje stravovacie poukážky spätne, poskytnuté príspevky nebudú uznané za daňové výdavky. Obdobne v prípade finančného príspevku na stravovanie vyplácaného spätne, zamestnávateľ na túto časť príspevku nemôže aplikovať oslobodenie od dane a táto časť príspevku na stravovanie je zdaniteľným príjmom pre zamestnanca. Pokiaľ tento príspevok bude zdaniteľným príjmom zamestnanca v zmysle interného predpisu zamestnávateľa, je možné považovať ho za daňový výdavok zamestnávateľa v súlade s § 19 ods. 1 ZDP.

Naše odporúčanie

Pri možnosti výberu medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom odporúčame zamestnávateľom a zamestnancom zvážiť aj dopady  rozdielneho zdaňovania (najmä, ak zamestnávateľ poskytuje vyšší príspevok na stravovanie aj mimo sociálneho fondu). V prípade poskytnutia vyššieho príspevku na stravovanie v peňažnej forme podlieha vyšší príplatok dani z príjmov fyzických osôb. Zároveň je potrebné zo strany zamestnávateľa zabezpečiť, aby tak stravovacie poukážky, ako aj finančný príspevok boli poskytnuté zamestnancom vopred, najneskôr v deň zabezpečenia stravovania. V opačnom prípade pôjde o zdaniteľný príjem pre zamestnanca.

 

 

V čase publikácie tohto článku bol zverejnený návrh novely Zákonníka práce zo strany skupiny koaličných poslancov NR SR, ktorej cieľom je odstrániť nerovnosti pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania, konkrétne stravovacích poukážok, a to umožnením zamestnávateľom prispievať zamestnancom na stravovanie až do výšky 100 % sumy stravného (namiesto pôvodných 55%) pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Z dôvodu zjednodušenia administratívnej záťaže zamestnávateľov sa taktiež navrhuje, aby sa umožnilo zamestnávateľom poskytovať stravovacie poukážky a finančný príspevok obdobne ako pri mzde dodatočne, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, pokiaľ sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo preddavkové poskytovanie. Poslanecký návrh zákona avšak musí schváliť ešte parlament, ktorý ho podľa dostupných informácií plánuje prerokovať v septembri 2021.

 

[1] Zákon o dani z príjmov.