TAX NEWS

Legislatívne zmeny v oblasti daní od 1. 1. 2024

Barbora Palenikova

Zmeny v oblasti dane z príjmov

Tieto zmeny sú súčasťou konsolidačného balíka zákona č. 530/2023 Z.z., ktorý bol schválený Národnou radou SR dňa 19.12.2023.

 

1. Rozšírenie zvýhodnenia mikrodaňovníkov

S účinnosťou od 1.1.2024 sa rozširuje 15 % sadzba dane z príjmu pre podnikateľov z obratu do 49 790 eur na 60 000 eur (zdaňovacie obdobia  začínajúce najskôr 1.1.2024), kedy bude možné po splnení podmienok získať štatút mikrodaňovníka, ktorý si môže následne uplatniť rôzne daňové zvýhodnenia vyplývajúce výlučne z tohto postavenia.

 

Mikrodaňovníkom môže byť fyzická osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (živnostníci, notári, tlmočníci a pod.), ako aj právnická osoba, ak ich zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahnu výšku 60 000 eur. Ďalšie podmienky, ktoré je potrebné splniť, definuje zákon o dani z príjmov. Do úhrnu zdaniteľných príjmov daňovníka je však potrebné zahrnúť všetky dosiahnuté zdaniteľné príjmy, aj keď sa vysporiadavajú zrážkou či zrazením sumy na zabezpečenie dane.

 

Daňovníci, ktorí budú mať v roku 2024 postavenie mikrodaňovníka, budú môcť využívať:

 • zvýhodnené podmienky pre odpisovanie hmotného majetku,
 • zvýhodnené pravidlá odpočtu daňovej straty,
 • zavedenie možnosti tvorby daňových opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam v súlade s účtovnými,
 • zvýhodnené odpisovanie pohľadávok a príslušenstva,
 • 15 % sadzby dane z príjmov.

 

2. Zavádzajú sa daňové licencie (PO)

Nový konsolidačný balíček znovu zavádza opatrenie v podobe minimálnej dane pre právnické osoby, ktorá je známa aj ako tzv. daňová licencia. V minulosti sa daňové licencie ukázali ako efektívny prostriedok v boji proti daňovej optimalizácii firiem.

 

Po novom túto daň bude musieť zaplatiť takmer každá právnická osoba po odpočítaní príslušných úľav na dani a to za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré:

 • daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní bude nižšia ako výška minimálnej dane, ktorá je stanovená pre jednotlivé právnické osoby odlišne, alebo
 • právnická osoba vykáže daňovú stratu.

 

Inými slovami, nová minimálna daň pre právnické osoby sa vzťahuje aj na situácie, kedy daná firma nevykonáva žiadnu činnosť alebo sa ocitne v stratovej situácii. V prípade, že výška daňovej povinnosti v daňovom priznaní je vyššia než minimálna daň, nevzniká povinnosť uhradiť túto minimálnu daň.

 

Výška minimálnej dane by mala byť od 340 € do 3 840 € v závislosti od zdaniteľných príjmov (za zdaňovacie obdobie) nasledovne:

 

 

Zdaniteľné príjmy (výnosy)

Suma minimálnej dani

Do 50 000 eur

340 eur

50 000 eur - 250 000 eur

960 eur

250 000 eur - 500 000 eur

1 920 eur

Nad 500 000 eur

3 840 eur

 
Minimálnu daň je možné znížiť na polovicu, ak daňovník zamestnáva fyzické osoby so zdravotným postihnutím najmenej 20% z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov.

 

 

3. Zvýšenie sadzby odvodov zdravotného poistenia

Konsolidačný balíček taktiež prináša zvýšenie zdravotných odvodov pre zamestnávateľov z 10% na 11% z hrubej mzdy zamestnanca. Hoci toto zvýšenie odvodov nemusí na prvý pohľad vyzerať ako dramatická zmena, predstavuje to nesprávny krok. Slovensko má dlhodobo najvyššie odvodové zaťaženie zamestnávateľov nielen medzi štátmi V4, ale zaťaženie práce je u nás vyššie aj v porovnaní s bohatými krajinami ako Rakúsko a Nemecko. Týmto krokom sa zaťaženie opäť zvýši, čo ďalej zhorší situáciu firiem a oslabí konkurencieschopnosť Slovenska. Navyše, zdravotné odvody zostávajú naďalej bez stropu.

V reakcii na túto situáciu je potrebné, aby firmy prijali opatrenia na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov zvýšených odvodov. Kľúčovým prvkom by mala byť analýza, ktorá zhodnotí, akým spôsobom sa zmena odvodov prejaví na nákladoch a rentabilite podniku. Na základe tejto analýzy je vhodné integrovať zvýšené náklady do plánovania rozpočtu a finančných stratégií pre nasledujúce obdobie. Okrem toho by firmy mali zvážiť možnosti optimalizácie nákladov a hľadať efektívne spôsoby, ako zmierniť tento negatívny dopad na ich rozpočty.

 

4. Zvýšenie dane z dividend

Slovenská sadzba z dividend je druhá najnižšia sadzieb v EÚ a najnižšia vo V4. Aktuálne platná sadzba zrážkovej dane pri výplate podielov na zisku (dividend), respektíve podielov na likvidačnom zostatku, či vyrovnacích podielov fyzickým osobám, je 7 %. Na dividendy z činnosti dosiahnutej po 1.1.2024 sa má vzťahovať zvýšená daň z dividend a to 10 %. Toto zvýšenie sa dotkne slovenských ako aj zahraničných majiteľov (fyzických osôb) slovenských firiem, ak zdanenie umožní zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia.. Dividendy zo ziskov spred roka 2024 by boli naďalej zdaňované podľa legislatívy platnej v roku, ku ktorému sa viaže nerozdelený zisk.

 

5. Zamestnanecké akcie poskytnuté ako benefit budú úplne oslobodené od dane (FO)

Zákon o dani z príjmu bude od januára 2024 oslobodzovať nadobudnutie zamestnaneckých akcií a obchodného podielu pri start-upoch za zvýhodnenú cenu (§ 5 ods. 7 písm. q) ZDP). Uvedené sa týka zamestnaneckých akcií a obchodných podielov nadobudnutých po 31.12.2023. Nepeňažný príjem zo zamestnaneckých akcií bude oslobodený, ak:

 • Obchodný podiel / akcie boli poskytnuté zamestnancovi v súvislosti s výkonom závislej činnosti vykonávanej pre zamestnávateľa, ktorý takéto nepeňažné plnenie poskytuje;
 • Zamestnávateľ ešte nevyplácal podiely na zisku (dividenda);
 • Tieto zamestnanecké akcie neboli a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (burze).

 

Rovnaké oslobodenie sa uplatní aj v prípade, ak daňovník držal tieto akcie ako živnostník (§ 6 ods. 1 a 2 Zákona o dani z príjmu (ZDP). Uvedená zmena pomôže najmä pri vyčíslení nepeňažného príjmu a jeho oceneniu pri začínajúcich spoločnostiach, kedy toto vyčíslenie bolo administratívne náročné.

Na Slovensku je dlhodobo problémom nízky počet patentov a záujmu pracovníkov o rozvoj firiem. Zrušenie zdaňovania zamestnaneckých akcií pre start-upy by predstavovalo pozitívny krok, ktorý by mohol podporiť väčšiu angažovanosť zamestnancov v procese rastu a rozvoja firiem na Slovensku. Zamestnanecké akcie by mohli predstavovať významný benefit, ktorý by mohol pôsobiť ako katalyzátor, pomáhajúci slovenským firmám udržať konkurencieschopnosť v dynamickom prostredí trhu.

 

Modelový príklad:

Spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom benefit vo forme nepeňažného plnenia -  zvýhodneného „nákupu“ akcií spoločnosti. Zamestnanec akciovej spoločnosti nadobudol akciu dňa 10.01.2024, a tým získal reálny majetkový podiel v spoločnosti. Má zamestnanec povinnosť zdaniť takýto „príjem“ v podobe nadobudnutia akcie za zvýhodnenú cenu?

 

Riešenie:

Vzhľadom na novú legislatívu platnú od 1.1.2024 vzťahujúcu sa na nepeňažné plnenia poskytnuté zamestnancom po 31.12.2023, je tento nepeňažný príjem zamestnanca oslobodený od dane, ak sú splnené podmienky zákona o dani z príjmov.

 

6. Zdaňovanie aktívnych príjmov športových odborníkov (FO)

Športoví odborníci majú od 1.1.2024 podobne ako iné fyzické osoby s autorskými príjmami (herci, spisovatelia...) možnosť výberu zdaňovania:

 • Daň vyberaná zrážkou;
 • Prostredníctvom daňového priznania (povinnosť uzavrieť písomnú dohodu s osobou, ktorá daňovníkovi vypláca príjem).

Túto zmenu definuje § 6 ods. 2 písm. e); § 43 ods. 3 písm. u); § 43 ods. 14 ZDP.

 

 

Modelový príklad 1 - Daň vyberaná zrážkou:

Futbalový tréner má vyplácanú hrubú mesačnú odmenu vo výške 2 200 eur. Akú sumu reálne dostane na účet?

Firma alebo osoba vyplácajúca odmenu zrazí trénerovi 19 % daň vo výške 418 eur. Čistá odmena pre trénera tým pádom bude predstavovať 1 782 eur. Ročne zrazená daň bude predstavovať spolu 5 016 eur. Ročný čistý príjem trénera vychádza na 21 384 eur. Tento príjem už neuvádza v daňovom priznaní a neodvádza z neho odvody.

 

Modelový príklad 2 -  Daňové priznanie po dohode:

Futbalový tréner má vyplácanú hrubú mesačnú odmenu vo výške 2 200 eur a uplatňuje si paušálne

výdavky. Platí minimálne zdravotné odvody vo výške 91,28 eur a sociálne odvody zatiaľ neplatí. Akú sumu zaplatí na dani?

Z ročných príjmov (zdaniteľný ročný príjem) 26 400 eur predstavujú paušálne výdavky: 15 840 eur a odvody do zdravotnej poisťovne 1 095,36 eur. Čiastkový základ dane trénerovi vychádza na 9 464,40 eur a po odpočítaní nezdaniteľného základu dane (5 646,48 eur) vychádza upravený základ dane na    3 817,92 eur.

Pri zníženej sadzbe dane z príjmu 15 % predstavuje daňová povinnosť 572,69 eur. Ročný čistý príjem trénera v tomto variante vychádza na 24 731,95 eur.

 

7. Zvýšenie oslobodenej sumy na charitatívnu reklamu

Suma príjmov oslobodených od dane z príjmu v prípade reklamy na charitatívne účely sa zvyšuje z      20 000 eur na 30 000 eur. Toto oslobodenie príjmov môžu uplatniť občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti, organizácie s medzinárodným prvkom, ako aj  Slovenský Červený kríž a neziskové organizácie, ktoré realizujú výskum a vývoj.

Pre firmy aj fyzické osoby táto zmena v praxi znamená, že môžu prispievať finančnými prostriedkami uvedeným neziskovým organizáciám bez toho, aby z nich tieto organizácie museli platiť daň. Súčasne si tieto príspevky po ich zaplatení možno uplatniť ako daňové výdavky, čo môže byť vítaná alternatíva k tradičným daňovo neuznaným darom. Aby túto možnosť bolo možné uplatniť, je potrebné uzatvoriť zmluvu o charitatívnej reklame za účelom prezentácie spoločnosti, tovaru, výrobkov, služieb, názvu spoločnosti a podobne.

 

8. Zrušenie niektorých opatrení prijatých v roku 2023

V rámci konsolidačného balíčka sa tieto v roku 2023 prijaté zmeny, uvedené v texte nižšie, rušia.

 • Zrušenie oslobodenia príjmu z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným po uplynutí troch rokov od jeho nadobudnutia. Podmienkou malo byť nadobudnutie obchodného podielu po 31.12.2023.
 • Zrušenie oslobodenia zisku z predaja cenných papierov neobchodovaných na regulovanom trhu po uplynutí troch rokov odo dňa ich nadobudnutia
 • Zrušenie oslobodenia príjmu z vyplatenia podielových listov po uplynutí troch rokov odo dňa ich vydania, tzn. pri redemácii podielových listov.
 • Zrušenie definícií a nových pravidiel zdaňovania virtuálnych mien zavedených v roku 2023.

 

9. Globálna minimálna daň 15 % pre nadnárodné spoločnosti (PO)

Nadnárodné spoločnosti v členských štátoch Európskej únie začali čeliť novej minimálnej sadzbe efektívneho zdaňovania vo výške 15%. Cieľom je dosiahnuť spravodlivejšie a stabilnejšie daňové prostredie. Transpozíciou smernice Rady EÚ do slovenskej legislatívy (§ 39 a § 40 zákona Daňového poriadku) sa pre spoločnosti s konsolidovanými výnosmi vo výške najmenej 750 mil. eur v dvoch účtovných obdobiach za 4 roky uplatní pravidlo o globálnej minimálnej dani. Toto opatrenie reaguje na globálnu iniciatívu stanoviť minimálnu daň na úrovni 15 % pre nadnárodné spoločnosti a zároveň má zabrániť špekulatívnemu presunu kapitálu a podnikania do krajín s nízkou mierou zdanenia. V prípade, že efektívna daň skupiny je nižšia ako 15 %, rozdiel dane sa dorovná. Táto legislatívna zmena nadobúda účinnosť od zdaňovacieho obdobia začínajúceho 1.1.2024, a predstavuje tak dôležitý krok smerom k implementácii globálnych noriem v oblasti daňového práva na území Slovenska.

Uhlíkové clo pre dovozcov tovarov do EÚ

Pri dovoze tovarov ako cement, železo, oceľ, hliník, vodík, elektrinu a vybrané hnojivá dovážané do EÚ (presný zoznam tovarov sa nachádza tu) sa od 1. októbra 2023 okrem iného vyžaduje povinnosť deklarovať emisie vzniknuté pri ich výrobe. Prvý výkaz sa bude podávať s lehotou do 31.1.2024. Povinnosť sa vzťahuje na dovozcu alebo nepriameho colného zástupcu v prípade, že dovozca nemá sídlo v členskom štáte EÚ.

V prechodnom období (1.10.2023 - 31.12.2025) emisie vykazujú štvrťročne predložením vyhlásenia v CBAM registri bez povinnosti platby samotného cla. V riadnom období (od 1.1.2026) vznikne spoločnostiam povinnosť podať výkaz a zaplatiť uhlíkové clo.

 

Zmeny v premene obchodných spoločností a družstiev (platné od 1.3.2024)

Od januára 2024 prichádza jednotná právna úprava týkajúca sa vnútroštátnej a cezhraničnej premeny obchodných spoločností a družstiev vrátane zmeny ich právnej formy. Konkrétne sa pojem „Zrušenie daňovníka bez likvidácie“ nahrádza slovom „premena“. S týmto súvisí aj vyňatie ustanovení o zlúčeniach, splynutiach, rozdeleniach a zmene právnej formy z Obchodného zákonníka.

Novinkou v slovenskom právnom poriadku je pojem odštiepenie (spin off), ktorý doteraz náš právny systém nepoznal. V prípade odštiepenia časti podniku, pôvodná spoločnosť nezaniká. To je rozdiel oproti rozdeleniu, kde rozdeľovaná spoločnosť zanikne.

Nový zákon ďalej neumožňuje na rozdiel od súčasnej právnej úpravy zmenu právnej formy z personálnej spoločnosti (k.s., v.o.s) na kapitálovú spoločnosť (s.r.o., a.s.) a naopak.

 

Dodatočná vykazovacia povinnosť pre slovenské banky a ostatné platobné inštitúcie

Európska únia má úmysel zaviesť väčšiu kontrolu správneho výberu DPH pri elektronickom obchodovaní. Z tohto dôvodu bola prijatá EÚ smernica, ktorá ukladá platobným inštitúciám dodatočnú vykazovaciu povinnosť. EÚ smernica by sa mala do 1.1.2024 implementovať vo všetkých členských štátoch.

Všetky platobné inštitúcie, ktoré podnikajú na Slovensku a sprostredkovávajú cezhraničné platby pre svojich klientov, budú musieť navyše generovať a posielať Finančnému riaditeľstvu SR vybrané údaje na kvartálnej báze. Platobné inštitúcie tak budú reportovať údaje o vybraných cezhraničných platbách, ktorých realizáciu sprostredkujú. Vykazovať sa budú údaje o príjemcoch, objeme transakcií ako aj čase ich realizácie. Banky a nebankové inštitúcie budú hlásiť Finančnému riaditeľstvu SR údaje o prijímateľovi cezhraničnej platby, ak za jeden kvartál dôjde k viac ako 25 cezhraničným platbám pre toho istého prijímateľa. Finančné riaditeľstvo SR následne zašle tieto údaje do centrálneho európskeho systému o platbách (tzv. CESOP), kde sa vyhodnotia. Závery z tohto vyhodnotenia by mali byť prístupné príslušným daňovým úradom v členských štátoch.

Dodávatelia, ktorí dodávajú tovar do iného členského štátu alebo vybrané služby pre spotrebiteľov, by si od 1.1.2024 mali dávať pozor na správnosť vyplnenia OSS DPH priznania, prípadne na registračnú povinnosť. Daňové úrady všetkých členských štátov budú mať od roku 2024 detailných prehľad o cezhraničných platbách. V prípade, že vykázaná hodnota dodaných tovarov a služieb v OSS DPH priznaní nebude korešpondovať s údajmi od bánk, je pravdepodobné, že daňový úrad otvorí daňovú kontrolu na preverenie rozdielu.

 

Zvýšenie DPH na alkoholické nápoje

Od 1. januára 2024 dôjde k vylúčeniu podávania alkoholických nápojov z uplatňovania zníženej sadzby dane vo výške 10 % zo základu dane, ktorá sa uplatňuje na reštauračné a stravovacie služby. Podávanie alkoholických nápojov, s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu, v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb bude podliehať základnej sadzbe dane vo výške 20 % zo základu dane.

 

Ďalšie informácie k zmenám od 1.1.2024 nájdete tu