TAX NEWS 2023

Kontrolný výkaz: nová verzia od júla a naše rady, ako riešiť problematické situácie z praxe

Barbora Palenikova

Kontrolný výkaz DPH, ktorý zaviedla Finančná správa na Slovensku v roku 2014, má od 1.7.2023 novú verziu. Prvýkrát je potrebné podávať formulár v novej verzii za zdaňovacie obdobie júl 2023, resp. za 3.kvartál 2023. Zmena vo výkaze je tentokrát čisto formálna: pribudla možnosť uvedenia nižšej sadzby ako 10 %. Konkrétne, nižšia sadzba vo výške 5% sa uplatňuje pri určitých dodaniach tovarov a služieb pri štátom podporovanom nájomnom bývaní s regulovanou výškou nájomného.

 

Počet kontrol pri DPH klesá. A to napriek vysokému podielu nálezov

Finančná správa na svojej webovej stránke Open Data zverejnila štatistiku počtu daňových kontrol a miestnych zisťovaní vykonaných na základe analýz kontrolných výkazov od roku 2017-2023. 

(Zdroj: https://opendata.financnasprava.sk/opendata/category/165-pocet-kontrol)

 

Zo štatistiky vyplýva niekoľko zaujímavých zistení:

  • Najviac otvorení daňových kontrol a miestnych zisťovaní sa deje v 4. kvartáli (október – december).
  •  V porovnaní s rokmi 2017 – 2019 počet daňových kontrol a miestnych zisťovaní za základe analýzy kontrolného výkazu klesol.

 

(Zdroj: https://opendata.financnasprava.sk/opendata/category/165-pocet-kontrol)

Nižší počet kontrol a miestnych zisťovaní je v protiklade s faktom, že približne tri štvrtiny daňových kontrol na DPH v rokoch 2020-2022 sa končí s nálezom. Uvedená štatistika dokazuje aj to, že daňové subjekty častokrát nevyužívajú všetky svoje práva počas daňovej kontroly za účelom preukázania skutkového stavu, čím oslabujú svoju dôkaznú pozíciu. Ide o alarmujúce číslo a v jeho svetle je 5 až 6-tisíc DPH kontrol za rok skutočne nízky počet. Na druhej strane, je možné, že konečný počet nálezov môže byť nižší, keďže daňové subjekty sa môžu brániť opravnými prostriedkami alebo súdnou cestou. O týchto krokoch však neexistujú dostupné dáta a v našej praxi často vidíme, že podnikatelia sa málokedy bránia súdnou cestou, keďže ide častokrát o zdĺhavý a finančne náročný proces.

 

Dva typické problémy pri DPH kontrolách a naše odporúčania, ako ich riešiť

Celkový počet podaných kontrolných výkazov za rok 2022 bol cca. 2,3 milióna. Pre kontrolu a analýzu takto vysokého počtu má Finančná správa k dispozícii technické a analytické prostriedky, tým pádom kontrola funguje viac-menej automaticky.

Správca dane porovnáva informácie uvedené v každom kontrolnom výkaze u odberateľa s informáciami, ktoré vo svojom kontrolnom výkaze uviedol dodávateľ. V praxi vidíme 2 typy problémov, s ktorými sa stretávajú podnikatelia:

  • Nesúlad medzi podaným nulovým výkazom dodávateľa a výkazom odberateľa
  • Dodatočné vyžiadanie kontrolného výkazu pri miestnom zisťovaní

Prvý prípad môže nastať aj tým, že dodávatelia podávajú nulový kontrolný výkaz, ak im typicky chýbajú všetky dáta v termíne na podanie DPH. Týmto krokom dodávateľ predíde sankciám za nepodanie kontrolného výkazu v zákonnej lehote, uvedená situácia však môže ovplyvniť odberateľov, ktorí si uplatňujú nárok na odpočítanie DPH z uvedených faktúr. Správca dane v tomto prípade identifikuje nesúlad medzi kontrolnými výkazmi a môže otvoriť daňovú kontrolu alebo začať miestne zisťovanie u odberateľa.

 

Naše odporúčanie: V tomto prípade vždy odporúčame poskytnúť správcovi dane dostatočnú argumentáciu, aby sa predišlo prípadnému odmietnutiu odpočítania DPH z dôvodu preukaznosti transakcie.

V druhom prípade správca dane pri prebiehajúcom miestnom zisťovaní alebo na základe výzvy, či daňovej kontrole často žiada priamo od daňového subjektu poskytnutie písomností a iných listín vrátane kontrolného výkazu. A to napriek tomu, že firma výkaz predtým podala a správca má tieto informácie k dispozícii vo svojom informačnom systéme.

Naše odporúčanie: V tomto prípade treba zohľadniť oprávnenia daňového subjektu, ako aj skutočnosť, že poskytnuté dokumenty a informácie v rámci miestneho zisťovania alebo počas výzvy na poskytnutie údajov sa môžu zobraziť v spise z daňovej kontroly u iného daňovníka, ak sú použité proti nemu ako dôkazný prostriedok. Týmto krokom dochádza k  zverejneniu informácií, pričom ide pri väčšine obchodných prípadov o detailný popis. Problémom je, že týmto krokom sa môžu konkurenčné subjekty dozvedieť obchodné tajomstvo daňovníka.

Už na začiatku daňovej kontroly či  miestneho zisťovania, resp. pri reakcií na výzvu je treba zvoliť správnu argumentáciu, aby sa predišlo neželanému zverejneniu citlivých informácií.

Viac o našich skúsenostiach z daňových kontrol sa dočítate v tomto článku  

 

Kontrolné výkazy sa budú rušiť, otázne je kedy

Finančná správa pri spustení kontrolného výkazu v roku 2014 predpokladala, že od roku 2016 už nebude daňový subjekt musieť podávať DPH daňové priznanie a finančná správa bude sama extrahovať potrebné údaje z kontrolných výkazov. Táto zmena však dodnes nenastala. Dôvodom môže byť aj to, že v DPH priznaní sa uvádzajú aj niektoré typy transakcií, ktoré chýbajú v kontrolnom výkaze, napríklad pomerné odpočítanie DPH, vrátenie DPH z krádeže tovaru alebo úprava odpočítanej dane. Pre daňové subjekty to však spôsobuje určitú administratívnu záťaž.

Napriek tomu je možné, že sa kontrolné výkazy v najbližších rokoch zrušia. Malo by ísť o dôsledok uplatnenia novej európskej legislatívy (smernica ViDA - VAT in the Digital Age) do praxe. Jednou z chystaných zmien, ktoré budú platiť vo všetkých členských štátoch, je zaverenie „e-faktúry“. V minulých rokoch začalo Ministerstvo financií SR pracovať na legislatívnom návrhu ohľadom e-faktúry a nového hlásenia údajov z každej faktúry finančnej správe v reálnom čase. Očakávame, že po prijatí smernice ViDA na európskej úrovni predstaví Ministerstvo financií legislatívny návrh zákona.

Čo to bude znamenať v praxi? Platitelia DPH budú musieť pri vystavení alebo prijatí faktúry vo veľmi krátkom čase (momentálne je návrh do dvoch dní), informovať elektronicky finančnú správu o podstatných náležitostiach faktúry (údaje dodávateľa / odberateľa, dátum dodania a dátum vystavenia, základ dane, sadzba dane a DPH, príp. iné). Uvedeným by mala zaniknúť aj súhrnná faktúra. Očakáva sa, že nárok na odpočítanie DPH bude neskôr podmienený vykázaním faktúry finančnej správe.

Slovenská republika však chcela zájsť ešte ďalej a podmieniť aj daňovú uznateľnosť výdavku pre daň z príjmov vykázaním faktúry finančnej správe. Od tohto kroku si slovenská exekutíva sľubovala lepší výber daní a ďalšiu elimináciu daňových podvodov (keďže finančná správa by sa dozvedela o daňových podvodoch v reálnom čase a nemusela by čakať na podanie kontrolného výkazu). Pri tejto zmene, ktorá znovu zvýši administratívna záťaž daňových subjektov, oprávnené očakávame aspoň čiastočnú kompenzáciu v podobe odstránenia kontrolných výkazov.

Otvorenou otázkou zostáva, ktorá zmena nastane skôr. V jedno aj druhom prípade by však výsledkom malo byť okrem iného aj zrušenie kontrolných výkazov.

 

Viac informácii o e-faktúre sa dozviete v našom článku