• Home
  • Novinky
  • EFRAG zverejnil prvé návrhy európskych štandardov pre…

EFRAG zverejnil prvé návrhy európskych štandardov pre vykazovanie udržateľnosti

Wilfried Serles | 2.8.2022 | Novinky

EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) je súkromné združenie založené v roku 2001 s podporou Európskej komisie s cieľom slúžiť verejnému záujmu. Grant Thornton v združení EFRAG reprezentuje Katerina Katsouli.

Skupina EFRAG nedávno uverejnila trinásť návrhov na zverejnenie (Exposure Drafts – EDs) európskych štandardov pre vykazovanie udržateľnosti (ESRS – European Sustainability Reporting Standards). Tieto ED predstavujú prvý súbor noriem požadovaných podľa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a pokrývajú širokú škálu tém udržateľnosti (ESG).

Prvé dva ESRS stanovujú všeobecné zásady a požiadavky, ktoré sa majú uplatňovať vo všetkých prípadoch. Ostatné ESRS sa zaoberajú environmentálnymi, sociálnymi a riadiacimi otázkami:

ESRS 1 – Všeobecné zásady

ESRS 2 – Požiadavky na zverejnenie všeobecných informácií, stratégie, riadenia a posúdenia významnosti

ESRS E1 – Zmena klímy

ESRS E2 – Znečistenie

ESRS E3 – Vodné a morské zdroje

ESRS E4 – Biodiverzita a ekosystémy

ESRS E5 – Využívanie zdrojov a obehové hospodárstvo

ESRS S1 – Vlastná pracovná sila

ESRS S2 – Pracovníci v hodnotovom reťazci

ESRS S3 – Dotknuté spoločenstvá

ESRS S4 – Spotrebitelia a koncoví užívatelia

ESRS G1 – Riadenie, manažment rizík a vnútorná kontrola

ESRS G2 – Obchodné správanie.

Cieľom verejnej konzultácie, ktorá v súčasnosti prebieha, je získať spätnú väzbu k trom aspektom:

  1. relevantnosť navrhovanej štruktúry, implementácia zásad podnikového výkazníctva v oblasti udržateľnosti a celkový obsah jednotlivých ED.
  2. vhodné možnosti stanovenia priorít / postupného zavádzania ESRS
  3. vhodnosť jednotlivých navrhovaných požiadaviek na zverejňovanie informácií, ktoré sú stanovené v jednotlivých ED.

Do verejnej konzultácie je možné sa zapojiť do 8. augusta 2022. Grant Thornton poskytne EFRAG písomné pripomienky na medzinárodnej úrovni. Medzinárodná rada pre štandardy udržateľnosti (ISSB), ktorá bola založená v novembri 2021 na konferencii COP26 v Glasgowe, tiež zverejnila svoje prvé konzultácie o dvoch navrhovaných štandardoch udržateľnosti.

Prvý štandard stanovuje všeobecné pravidlá pre zverejňovanie finančných informácií týkajúcich sa udržateľnosti, zatiaľ čo druhý štandard špecifikuje zverejňovanie informácií týkajúcich sa klímy.

Tieto dve ED vychádzajú z odporúčaní pracovnej skupiny pre zverejňovanie finančných informácií súvisiacich s klímou (TCFD – Task Force on Climate-elated financial Diclosures). Zahŕňajú aj požiadavky týkajúce sa odvetvia vyplývajúce zo štandardov Rady pre štandardy udržateľného účtovníctva (SASB).