DAŇOVÉ NOVINKY 2023

Čo sa mení v zákone o dani z príjmov

Barbora Palenikova

Národná rada SR schválila 6. decembra viacero noviel daňových zákonov. V tomto článku sumarizujeme najpodstatnejšie zmeny v zákone o dani z príjmov pre firmy, ktoré začnú platiť od 1. januára 2023.

 1. V oblasti transferových cien sa bude prísnejšie posudzovať ekonomické prepojenie firiem

Štát sprísňuje definíciu ekonomicky prepojených spoločností, ktoré sú pri transferových cenách prísnejšie posudzované. Ak bude súčet majetkových podielov blízkych osôb (napr. manžel a manželka) v dvoch vzájomne obchodujúcich spoločnostiach najmenej 25 %, budú sa tieto subjekty považovať za ekonomicky prepojené. Príklad: manžel má 100 % podiel v spoločnosti A a 15 % v spoločnosti B a jeho manželka má tiež 15 % podiel v spoločnosti B. Podľa doterajšej legislatívy spoločnosti A a B neboli prepojené, od 1.1.2023 sa na základe zmeny už považujú za prepojené spoločnosti. 

 1. Ak bude firma nakupovať službu mimo cenového rozpätia, musí doplatiť daň

Veľmi zásadnou zmenou je doplnenie ustanovenia, ktorý sa týka daňovníkov bez nastavenia transferových cien na princípe nezávislej ceny a zároveň sa nachádza mimo vnútrokvartilového rozpätia. Ide o štatistické rozpätie, v ktorom sa nachádza napríklad ziskovosť vybranej vzorky spoločností a obsahuje dolnú hodnotu, hornú hodnotu a stred (medián). V takomto prípade môže správca dorubiť daň z príjmov podľa strednej hodnoty (mediánu) zistených nezávislých porovnateľných hodnôt.

Do zákona sa v rámci pripomienkového konania doplnila ešte možnosť, že v rámci daňovej kontroly môže daňovník preukázať vzhľadom na okolnosti ako vhodnejšiu úpravu na inú hodnotu v rámci daného rozpätia nezávislých hodnôt, a ak mu to daňový úrad uzná, základ dane sa upraví podľa tejto hodnoty. 

 1. Na transakcie do 10-tisíc eur sa nebudú uplatňovať pravidlá transferového oceňovania

Novela dopĺňa definíciu „významnej kontrolovanej transakcie“, za ktorú sa považuje právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, na základe ktorého závislá osoba dosiahne zdaniteľný príjem (výnos) alebo daňový výdavok v príslušnom zdaňovacom období v hodnote prevyšujúcej 10 000 eur. Za významný sa považuje aj úver alebo pôžička s istinou nad 50 000 eur. 

Do zákona sa dostala aj odvolávka na smernicu OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti. Je to snaha o čiastočné vyriešenie problému záväznosti uplatňovania smernice OECD v praxi a pri uplatňovaní záverov z daňových kontrol pri transferovom oceňovaní.

 1. Pravidlá nízkej kapitalizácie

1.1.2024 vyprší výnimka pre Slovensko z uplatňovania pravidiel nízkej kapitalizácie podľa smernice ATAD. Dnes pravidlá nízkej kapitalizácie sú upravené v § 21a a toto ustanovenie zostane v platnosti aj po 1.1.2024 a uplatní sa v prípadoch, ak daňovník nesplní kritéria na uplatnenie pravidiel nízkej kapitalizácie podľa nového ustanovenia § 17k.

Stručný prehľad k pravidlám:

 

Čistý úrokový náklad < 3 mil. Eur ročne

Čistý úrokový náklad > 3 mil. Eur ročne

 • Úroky voči prepojeným spoločnostiam sú daňovo odpočítateľné do maximálnej výšky 25 % EBITDA.
 • Úroky voči (nezávislým) tretím stranám nepodliehajú tomuto limitu
 • Neodpočítateľné úroky nie je možné započítať v budúcich daňových rokoch
 • Úroky musia byť na úrovni nezávislého vzťahu
 • Čistý úrokový náklad – úrokové náklady prevyšujúce úrokové výnosy
 • Úroky sú daňovo odpočítateľné maximálne do výšky 30 % EBITDA.
 • Neodpočítateľné úroky možno odpočítať od základu dane v najviac 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach
 • Platí široká definícia úroku: náklady, ktoré sú ekonomicky rovnocenné úroku (výdavky, poplatky atď.) sa považujú za úrok.
 • Pravidlo platí aj na úroky z finančného prenájmu, dlhopisov a pod.  Pravidlo platí aj na úroky z finančného prenájmu, dlhopisov a pod. 
 • Úroky musia byť na princípe nezávislého vzťahu
 1. Preventívna reštrukturalizácia: nová možnosť, ako zachrániť firmy v zlej ekonomickej situácii

Novinkou je inštitút preventívnej reštrukturalizácie, jedno z opatrení Zákona o riešení hroziaceho úpadku v preventívnom konaní. Ide o odpustenie, resp. čiastočné odpustenie pohľadávok. Z ekonomického hľadiska zákon umožňuje daňový odpis pohľadávky a zavádza možnosť tvorby daňových opravných položiek k takýmto typom pohľadávok. 

 1. Zmena v účtovníctve poisťovní

Poisťovne prechádzajú pri účtovaní záväzkov z poistných zmlúv na nový štandard IFRS 17. Upravuje sa nimi prístup vykazovania poistných zmlúv, kedy poisťovňa už nevykazuje technické rezervy ako budúce očakávané odhadované záväzky. Poisťovne už budú vykazovať záväzky z poistných zmlúv priebežne počas trvania poistnej zmluvy diskontovaním cash-flow na súčasnú hodnotu. Rozdiely z prechodu na nový štandard zahrnú poisťovne do základu dane počas troch zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím začínajúcim najskôr 1. 1. 2023.

 1. Zdanenie úrokov z dlhopisov

Do zákona o dani z príjmov sa opätovne vrátila povinnosť zdaniť úroky plynúce z dlhopisov vyplácané slovenskými rezidentami do zahraničia. Jedinou výnimkou zostali len štátne dlhopisy a štátne pokladničné poukážky, ktoré sa u nás pri výplate úrokov do zahraničia nezdaňujú. Uvedené zdanenie sa bude vzťahovať aj na už emitované dlhopisy, čo zníži atraktivitu už emitovaných dlhopisov.

Dočítajte sa viac k zmenám v oblasti DPH