DAŇOVÉ NOVINKY 2022

Zmeny v oblasti DPH od 1.1.2023

Barbora Palenikova

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravilo novelu zákona o DPH, ktorá už prešla prvým čítaním v parlamente a jej schvaľovanie v druhom čítaní je v pláne v druhej polovici októbra 2022. Účinnosť novely bude pre väčšinu bodov od 1.1.2023. V článku sumarizujeme hlavné očakávané zmeny v piatich bodoch.

Návrhy zmien v novele zákona o DPH tentokrát nevyšli iba z dielne ministerstva financií, ale s dvoma návrhmi prišli aj poslanci Národnej rady SR v snahe znížiť sadzbu DPH na vybrané komodity.

A. Návrh novely DPH z dielne Ministerstva financií SR

 

1. Zmeny v nevymožiteľných pohľadávkach

S cieľom zlepšiť platobnú disciplínu na Slovensku navrhuje štát nové opatrenia, ktoré majú dopady na dodávateľov aj odberateľov tovarov a služieb.

Zmeny u dodávateľa

Rozširuje sa rozsah oprávnených neuhradených pohľadávok, z ktorých si platiteľ môže dodatočne žiadať DPH od štátu prostredníctvom opravy základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach. Ruší sa možnosť požiadať o opravu pri nevymožiteľných pohľadávkach s nízkou hodnotou do 300 eur s DPH, ak nebola uhradená viac ako 12 mesiacov. Namiesto toho sa zavádza nová možnosť uplatniť opravu základu dane, a to za nasledujúcich podmienok:

 • uplynulo 150 dní od splatnosti pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby, v rozsahu, v akom nebola zaplatená, a táto pohľadávka
  • nie je viac ako 1 000 eur vrátane dane a platiteľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky;
  • je viac ako 1 000 eur vrátane dane a platiteľ preukáže, že sa domáha zaplatenia pohľadávky žalobou na súde okrem rozhodcovského súdu, alebo
  • je viac ako 1 000 eur vrátane dane a platiteľ preukáže, že je vymáhaná v exekučnom konaní.

Uvedenú opravu základu dane môže vykonať dodávateľ už pri neuhradených pohľadávkach, pri ktorých 150 dní od splatnosti uplynulo po 31. decembri 2022.

Dodávateľovi sa tiež dopĺňa povinnosť vrátiť takto uplatnenú DPH, ak mu odberateľ dodatočne úplne alebo čiastočne uhradil dodávku tovaru či služby.

Spresňujú sa tiež dodatočné podmienky, kedy musí dodávateľ vrátiť vyžiadanú DPH od štátu. Dodávateľ vráti dodatočne vyžiadanú DPH, ktorú si uplatnil na základe domáhania zaplatenia pohľadávky žalobou na súde, ak dodávateľ vezme žalobu späť, dôjde k zastaveniu súdneho konania z dôvodov na strane dodávateľa alebo súd úplne alebo sčasti neprizná platiteľovi uplatňovaný nárok.

Povinnosť dodávateľa vyhotoviť o oprave doklad stále zostáva zachovaná.

Zmeny u odberateľa - platiteľa

Odberateľ, ktorý je platiteľom DPH, je povinný vrátiť odpočítanú DPH z nakúpených tovarov a služieb, ak za ne úplne alebo čiastočne nezaplatil dodávateľovi do 100 dní od uplynutia splatnosti záväzku. Uvedené sa uplatní iba vtedy, ak bola DPH účtovaná na faktúre alebo inom doklade.

Odberateľovi vzniká povinnosť vrátiť DPH pri neuhradených záväzkoch oveľa skôr, ako vzniká nárok dodávateľovi na dodatočné vyžiadanie DPH od štátu. Preto sa odberateľ nemôže spoliehať iba na obdržanie opravného dokladu od dodávateľa, ale musí si sám sledovať saldokonto záväzkov.

Povinnosť vrátiť odpočítanú DPH má aj taký odberateľ – platiteľ, ktorý sa dostal do konkurzu, oddlženia alebo reštrukturalizácie a dostane od dodávateľa opravný doklad.

Odberateľ vracia DPH iba v takom rozsahu, v ktorom si ju predtým odpočítal, t.j. odberateľ zohľadní prípadné pomerné odpočítanie DPH, úpravy odpočítateľnej dane alebo túto povinnosť zohľadní pri odpočítaní DPH pri registrácii.

V prípade oneskorenej úhrady za dodanie, vzniká odberateľovi dodatočné právo odpočítania DPH v rozsahu, v ktorom uhradil záväzok dodávateľovi.

 

2. Dodatočná vykazovacia povinnosť pre slovenské banky a ostatné platobné inštitúcie (navrhovaná účinnosť od 1.1.2024)

Európska únia chce zaviesť väčšiu kontrolu správneho výberu DPH pri elektronickom obchodovaní. Z tohto dôvodu by sa EÚ smernica mala do 1.1.2024 implementovať vo všetkých členských štátoch.

Všetky platobné inštitúcie, ktoré podnikajú na Slovensku a sprostredkovávajú cezhraničné platby pre svojich klientov, budú musieť navyše generovať a posielať Finančnému riaditeľstvu SR vybrané údaje na kvartálnej báze. Platobné inštitúcie tak budú reportovať údaje o vybraných cezhraničných platbách, ktorých realizáciu sprostredkujú. Vykazovať sa budú údaje o príjemcoch, objeme transakcií ako aj čase ich realizácie. Banky a nebankové inštitúcie budú hlásiť Finančnému riaditeľstvu SR údaje o prijímateľovi cezhraničnej platby, ak za jeden kvartál dôjde k viac ako 25 cezhraničným platbám pre toho istého prijímateľa.  

Finančné riaditeľstvo SR následne zašle tieto údaje do centrálneho európskeho systému o platbách (tzv. CESOP), kde sa vyhodnotia. Závery z tohto vyhodnotenia by mali byť prístupné príslušným daňovým úradom v členských štátoch.

Zdaniteľné osoby, ktoré prijímajú cezhraničné platby, by si mali dávať po novom väčší pozor na správnosť vykázaných údajov v DPH priznaní, prípadne na registračnú povinnosť.

 

3. Zjednodušenie pre oslobodené finančné, poisťovacie činnosti a dodanie a nájom nehnuteľností

Zdaniteľné osoby, ktoré uskutočňujú výhradne finančné, poisťovacie činnosti alebo dodanie a nájom nehnuteľností, na ktoré sa uplatňuje oslobodenie od DPH, sa už nemusia registrovať pre DPH po dosiahnutí obratu po 1.1.2023. Súčasní platitelia, ktorí dodávajú iba tieto oslobodené služby, môžu po prvom januári požiadať o zrušenie svojej DPH registrácie. Uvedená zmena odbremení vybraných platiteľov od podávania DPH priznaní a kontrolných výkazov.

Ak sa daňový subjekt, ktorý dodával výlučne tieto oslobodené činnosti, nestihol zaregistrovať do 31.12.2022, po 1.1.2023 tak už urobiť nemusí, ani nemusí spätne podať DPH priznania za obdobia, kedy táto zmena ešte neplatila.

 

4. Vrátenie odpočítanej DPH pri krádeži

V prípade, že platiteľovi bol odcudzený majetok, ktorý nie je odpisovaným majetkom s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 eur a dobou použiteľnosti viac ako rok a zároveň nejde o zásobu, nemusí vrátiť celú odpočítanú DPH. Po novom má platiteľ povinnosť vrátiť iba pomernú časť odpočítanej DPH prislúchajúcej k „fiktívnej“ daňovej zostatkovej cene, pričom sa na tento majetok bude nazerať, akoby sa odpisoval štyri roky.

 

5. Ostatné zmeny

 • Zavádza sa definícia dovozu malej zásielky tovaru neobchodného charakteru pre kávu a čaj z dôvodu rozdielov pri vyrubovaní cla a DPH. Ak bude obsah malej zásielky neobchodného charakteru pozostávať z kávy, kávového extraktu a esencie, alebo čaju, čajového extraktu alebo esencie, uplatnenie oslobodenia od dovoznej DPH bude závisieť aj od splnenia množstevných obmedzení.
 • Predlžuje sa lehota na zaplatenie DPH pri nadobudnutí nového motorového vozidla z iného členského štátu, ak daňový úrad neoznámil osobné číslo účtu daňovníkovi. DPH bude splatná do siedmich dní od doručenia oznámenia o osobnom čísle daňovníka daňovým úradom.
 • Pri oneskorenej DPH registrácii už nebude mať daňový úrad povinnosť otvoriť daňovú kontrolu, ak z mimoriadneho DPH priznania vyplynie daňový preplatok. Daňový úrad môže preveriť hodnoty v priznaní aj inak (napr. výzvou, miestnym zisťovaním).
 • Dopĺňa sa oslobodenie od DPH pre Európsku komisiu a jej podobným orgánom, ak dodá alebo nadobudne tovar do/z iného členského štátu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, ak tento tovar bude poskytnutý bezodplatne.

 

B. Poslanecké návrhy novely zákona o DPH

Poslanci Národnej rady SR Marián Viskupič a Jarmila Halgašová navrhujú zaviesť zníženú 8 % sadzbu DPH na motorový benzín a naftu (plynný olej). Národná rada bude o návrhu hlasovať na najbližšej schôdzi.

Podotýkame, že ak by tento návrh bol úspešne schválený v legislatívnom procese, potom by sa Slovenská republika dostala do rozporu s EÚ smernicou o jednotnom systéme DPH, z čoho by pre Slovensko vyplývali dodatočné sankcie. Členské štáty môžu uplatniť zníženú sadzbu DPH iba pri určitých tovaroch a služieb, ktoré sú vymenované v prílohe III. EÚ smernice o jednotnom systéme DPH a benzín a nafta nie sú súčasťou tejto prílohy