DAŇOVÉ NOVINKY 2023

Zmeny v oblasti DPH od 1.1.2023

Barbora Palenikova
 1. Zmeny v nevymožiteľných pohľadávkach

S cieľom zlepšiť platobnú disciplínu na Slovensku navrhuje štát nové opatrenia, ktoré majú dopady na dodávateľov aj odberateľov tovarov a služieb.

Zmeny u dodávateľa

 • Rozširuje sa rozsah oprávnených neuhradených pohľadávok, z ktorých si platiteľ môže dodatočne žiadať DPH od štátu prostredníctvom opravy základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach.
 • Ruší sa možnosť požiadať o opravu pri nevymožiteľných pohľadávkach s nízkou hodnotou do 300 eur s DPH, ak nebola uhradená viac ako 12 mesiacov. Namiesto toho sa zavádza nová možnosť uplatniť opravu základu dane, a to za nasledujúcich podmienok:
  • uplynulo 150 dní od splatnosti pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby, v rozsahu, v akom nebola zaplatená, a táto pohľadávka
   • nie je viac ako 1 000 eur vrátane dane a platiteľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky;
   • je viac ako 1 000 eur vrátane dane a platiteľ preukáže, že sa domáha zaplatenia pohľadávky žalobou na súde okrem rozhodcovského súdu, alebo
   • je viac ako 1 000 eur vrátane dane a platiteľ preukáže, že je vymáhaná v exekučnom konaní.

Uvedenú opravu základu dane môže vykonať dodávateľ už pri neuhradených pohľadávkach, pri ktorých 150 dní od splatnosti uplynulo po 31. decembri 2022.

Dodávateľovi sa tiež dopĺňa povinnosť vrátiť takto uplatnenú DPH, ak mu odberateľ dodatočne úplne alebo čiastočne uhradí dodávku tovaru či služby.

 • Spresňujú sa dodatočné podmienky, kedy musí dodávateľ vrátiť vyžiadanú DPH od štátu.
  • Dodávateľ vráti dodatočne vyžiadanú DPH, ktorú si uplatnil na základe domáhania zaplatenia pohľadávky žalobou na súde, ak dodávateľ vezme žalobu späť, dôjde k zastaveniu súdneho konania z dôvodov na strane dodávateľa alebo súd úplne alebo sčasti neprizná platiteľovi uplatňovaný nárok.

Povinnosť dodávateľa vyhotoviť o oprave doklad zostáva zachovaná.

Zmeny u odberateľa (platiteľa DPH)

 • Odberateľ, ktorý je platiteľom DPH, je povinný vrátiť odpočítanú DPH z nakúpených tovarov a služieb, ak za ne úplne alebo čiastočne nezaplatil dodávateľovi do 100 dní od uplynutia splatnosti záväzku. Uvedené sa uplatní iba vtedy, ak bola DPH účtovaná na faktúre alebo inom doklade.
 • Odberateľovi vzniká povinnosť vrátiť DPH pri neuhradených záväzkoch oveľa skôr, ako vzniká nárok dodávateľovi na dodatočné vyžiadanie DPH od štátu. Preto sa odberateľ nemôže spoliehať iba na obdržanie opravného dokladu od dodávateľa, ale musí si sám sledovať saldokonto záväzkov.
 • Povinnosť vrátiť odpočítanú DPH má aj taký odberateľ – platiteľ DPH, ktorý sa dostal do konkurzu, oddlženia alebo reštrukturalizácie a dostane od dodávateľa opravný doklad.
 • Odberateľ vracia DPH iba v takom rozsahu, v ktorom si ju predtým odpočítal, t.j. odberateľ zohľadní prípadné pomerné odpočítanie DPH, úpravy odpočítateľnej dane alebo túto povinnosť zohľadní pri odpočítaní DPH pri registrácii.
 • V prípade oneskorenej úhrady za dodanie vzniká odberateľovi dodatočné právo odpočítania DPH v rozsahu, v ktorom uhradil záväzok dodávateľovi.

Uvedená zmena sa uplatní na záväzky za dodanie tovaru alebo služby, pri ktorých 100 dní od splatnosti uplynulo po 31. decembri 2022 a záväzok nebol uhradený.

Ďalšiu zmenou pre odberateľov je, že sa pri oprave základu dane z nevymožiteľnej pohľadávky zavádza fikcia doručenia opravného dokladu, ktorý vystavuje a doručuje dodávateľ. Ak odberateľ nedostal opravný doklad do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu bol odoslaný, má sa za to, že tento doklad dostal v posledný deň tohto nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Napriek tomu, že odberateľ taký doklad nedostane, má povinnosť vrátiť odpočítanú DPH, ak si dodávateľ uplatnil opravu základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach a preukáže, že doklad odoslal.

 1. Dodatočná vykazovacia povinnosť pre slovenské banky a ostatné platobné inštitúcie (navrhovaná účinnosť od 1.1.2024)

Európska únia má úmysel zaviesť väčšiu kontrolu správneho výberu DPH pri elektronickom obchodovaní. Z tohto dôvodu bola prijatá EÚ smernica, ktorá ukladá platobným inštitúciám dodatočnú vykazovaciu povinnosť. EÚ smernica by sa mala do 1.1.2024 implementovať vo všetkých členských štátoch.

Všetky platobné inštitúcie, ktoré podnikajú na Slovensku a sprostredkovávajú cezhraničné platby pre svojich klientov, budú musieť navyše generovať a posielať Finančnému riaditeľstvu SR vybrané údaje na kvartálnej báze. Platobné inštitúcie tak budú reportovať údaje o vybraných cezhraničných platbách, ktorých realizáciu sprostredkujú. Vykazovať sa budú údaje o príjemcoch, objeme transakcií ako aj čase ich realizácie. Banky a nebankové inštitúcie budú hlásiť Finančnému riaditeľstvu SR údaje o prijímateľovi cezhraničnej platby, ak za jeden kvartál dôjde k viac ako 25 cezhraničným platbám pre toho istého prijímateľa.  

Finančné riaditeľstvo SR následne zašle tieto údaje do centrálneho európskeho systému o platbách (tzv. CESOP), kde sa vyhodnotia. Závery z tohto vyhodnotenia by mali byť prístupné príslušným daňovým úradom v členských štátoch.

 1. Zjednodušenie pre oslobodené finančné, poisťovacie činnosti a dodanie a nájom nehnuteľností

Zdaniteľné osoby, ktoré uskutočňujú výhradne finančné, poisťovacie činnosti alebo dodanie a nájom nehnuteľností (napr. domov, bytov, prip. nebytových priestorov pre spotrebiteľa), na ktoré sa uplatňuje oslobodenie od DPH, sa už nemusia registrovať pre DPH po dosiahnutí obratu po 1.1.2023. Súčasní platitelia, ktorí dodávajú iba tieto oslobodené služby alebo dodávajú nehnuteľnosť s oslobodením od DPH, môžu po prvom januári požiadať o zrušenie svojej DPH registrácie. Uvedená zmena odbremení vybraných platiteľov od podávania DPH priznaní a kontrolných výkazov.

Ak sa daňový subjekt, ktorý dodával výlučne tieto oslobodené plnenia, nestihol zaregistrovať do 31.12.2022, po 1.1.2023 tak už urobiť nemusí, ani nemusí spätne podať DPH priznania za obdobia, kedy táto zmena ešte neplatila.

 1. Vrátenie odpočítanej DPH pri krádeži

V prípade, že platiteľovi DPH bol odcudzený majetok s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 eur a dobou použiteľnosti viac ako rok a zároveň nejde o zásobu, nemusí vrátiť celú odpočítanú DPH. Po novom má platiteľ povinnosť vrátiť iba pomernú časť odpočítanej DPH prislúchajúcej k „fiktívnej“ daňovej zostatkovej cene, pričom sa na tento majetok bude nazerať, akoby sa odpisoval štyri roky.

 1. Znížená sadzba DPH pre reštauračné a stravovacie služby a vleky od 1.1. do 31.12.2023

Národná rada SR schválila poslanecký návrh zákona, ktorým sa rozširuje okruh vybraných tovarov a služieb so zníženou, 10 % sadzbou DPH v období od 1.1.-31.12.2023 pre nasledujúce služby:.

 • preprava osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi;
 • sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu;
 • vstupné do umelých kúpalísk (napr. aquaparky);
 • reštauračné a stravovacie služby (avšak výlučne len na poskytnutie reštauračnej služby v zmysle nariadenia EÚ s podpornými službami ako obsluha, priestory na konzumáciu, umývateľný riad a príbor, poskytnutie toaliet pre zákazníkov, pripadne šatní a priestoru pre zákazníkov, t.j. mimo dovozu jedla, okienkového výdaja alebo stánkového predaja jedla.

Uvedená zmena bola prijatá parlamentom s cieľom podporiť turistický ruch na Slovensku a pomôcť prevádzkam prekonať energetickú krízu a kompenzovať straty z obdobia pandémie.

 1. Ostatné zmeny

 • Zavádza sa definícia dovozu malej zásielky tovaru neobchodného charakteru pre kávu a čaj z dôvodu rozdielov pri vyrubovaní cla a DPH. Ak bude obsah malej zásielky neobchodného charakteru pozostávať z kávy, kávového extraktu a esencie, alebo čaju, čajového extraktu alebo esencie, uplatnenie oslobodenia od dovoznej DPH bude závisieť aj od splnenia množstevných obmedzení.
 • Predlžuje sa lehota na zaplatenie DPH pri nadobudnutí nového motorového vozidla z iného členského štátu, ak daňový úrad neoznámil osobné číslo účtu daňovníkovi. DPH bude splatná do siedmich dní od doručenia oznámenia o osobnom čísle daňovníka daňovým úradom.
 • Pri oneskorenej DPH registrácii už nebude mať daňový úrad povinnosť otvoriť daňovú kontrolu, ak z mimoriadneho DPH priznania vyplynie daňový preplatok. Daňový úrad môže preveriť hodnoty v priznaní aj inak (napr. výzvou, miestnym zisťovaním).
 • Dopĺňa sa oslobodenie od DPH pre Európsku komisiu a jej podobným orgánom, ak dodá alebo nadobudne tovar do/z iného členského štátu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, ak tento tovar bude poskytnutý bezodplatne.

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2023