TAX NEWS 2023

Ako daňovo nakladať s energodotáciami?

Barbora Palenikova

Dňa 21. februára 2023 vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Účelom výzvy je zmiernenie dopadov vysokých cien energií, negatívne vplývajúcich na podniky postihnuté vysokými cenami energií.

Podmienky pre získanie energodotácie v skratke

Podniky, ktoré majú zriadené odberné miesto pre odber elektriny a/alebo plynu, po splnení ďalších špecifických podmienok stanovených vo výzve, môžu predkladať žiadosti na energodotácie za obdobie január až marec 2023 prostredníctvo portálu slovensko.sk do konca júna 2023. Maximálna výška energodotácie je 200 000 EUR na mesiac pre podnik, pričom pre tento účel sa vyčlenilo až 279,8 mil. EUR. Všetky potrebné informácie ohľadom energodotácií sú dostupné v jednoduchej a prehľadnej forme na webe Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Detailné informácie o výzve v článku partnera Grant Thornton Filipa Tichého

Ako daňovo naložiť so získanou energodotáciou?

V tomto článku sa bližšie pozrieme na daňové hľadisko dotácií na energie, ako aj na skutočnosť, aký daňový dopad má poukázanie časti  dotácie na energie nájomcom.  

  1. Daň z príjmov

Z pohľadu dane z príjmov predstavujú energodotácie zdaniteľný príjem, čím sa dotácie na energie líšia od väčšiny predošlých dotácií poskytovaných počas koronakrízy v rámci tzv. opatrenia prvá pomoc. Túto skutočnosť však v zásade nepovažujeme za daňovo nevýhodnú, nakoľko v prípade uplatnenia oslobodenia pri dotáciách takmer vo všetkých prípadoch bolo nutné vylúčiť z daňových výdavkov aj výdavky súvisiace s takouto oslobodenou dotáciou, a to v rovnakej výške, čím sa dotácia stala daňovo neutrálnou a oslobodenie nepredstavovalo očakávané daňové zvýhodnenie. V prípade dotácií na energie nedochádza síce k oslobodeniu príjmu od dane, ale zároveň nedochádza ani k vylučovaniu daňových výdavkov hradených z energodotácie, nakoľko energodotácia je zdaniteľným príjmom.

  1. Daň z pridanej hodnoty

Energodotácie nepredstavujú z pohľadu dane z pridanej hodnoty dotáciu alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby, a preto sa do základu dane nezahŕňajú. Samotný príjem energodotácií teda nemá žiadny vplyv na DPH. A ani skutočnosť, že dotácia môže ovplyvniť cenu tovarov alebo služieb, ktoré dodáva dotovaný subjekt, nestačí na to, aby sa táto dotácia stala predmetom dane.

Na to, aby dotácia bola priamo viazaná na cenu dodávok, je nutné, aby bola osobitne dotovanému subjektu platená za účelom zabezpečenia konkrétnych tovarov a služieb. Energodotácie je, naopak, potrebné považovať za prevádzkové dotácie pokrývajúce časť bežných nákladov podniku, ktoré však nie sú poskytované k cene plnenia, aj keď môžu nepriamo ovplyvňovať nákladovú cenu tovaru alebo služieb, ktoré dodáva dotovaný subjekt. Z uvedeného dôvodu sú energodotácie mimo režim DPH.

Upozorňujeme, že vyššie uvedené nie je uplatniteľné napríklad na kompenzácie poberané dodávateľmi energií k cenám energií z dôvodu uplatňovania regulovaných cien energií pre regulované subjekty ako sú napríklad domácnosti podľa Nariadení vlády Slovenskej republiky. Takéto dotácie k cenám energií sú predmetom DPH u dodávateľov energií a prijatá dotácia sa považuje za sumu s DPH.

  1. Prerozdelenie energodotácií nájomcom

V prípade prenájmu nehnuteľnosti sa v praxi často stáva, že prenajímateľ požaduje za každé obdobie opakovane poskytovaného nájmu nehnuteľnosti popri nájomnom osobitne úhradu za presne dodané množstvo elektriny, plynu, vody či tepla. Nájomca však nemôže požiadať  o energodotáciu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny, nakoľko odberné miesto má zriadené prenajímateľ.

V prípade, ak sa prenajímateľ rozhodne nájomcovi kompenzovať vysoké ceny energií po vzniku daňovej povinnosti k DPH, odporúčame považovať takúto kompenzáciu za zľavu z ceny, tzv. zníženie ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti k DPH.

Prenajímateľ, platiteľ DPH, má v takomto prípade v zásade dve možnosti:

  1. Vystaví dobropis s DPH do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom rozhodol o zľave a opraví pôvodný základ dane a DPH alebo
  2. Prenajímateľ sa písomne dohodne s nájomcom, že základ dane a daň sa nebude opravovať – túto možnosť je možné uplatniť iba v prípade, ak je nájomca platiteľom DPH. V takomto prípade odporúčame pre účtovné účely vyhotoviť dobropis bez DPH, takýto dobropis sa však v DPH výkazoch nevykazuje.  

Upozorňujeme, že fakturácia energií môže v závislosti od DPH režimu zloženého plnenia prenájmu prebiehať nielen s DPH, ale aj s oslobodením od DPH. V prípade uplatnenia oslobodenia sa vystavuje dobropis pri prerozdelení energodotácií bez DPH.

Vystavený dobropis z dôvodu zníženia ceny energií znižuje zdaniteľné príjmy (výnosy) podniku.