BUSINESS NEWS 2023

Poznáme detaily dotácie na zvýšené ceny energií

Barbora Palenikova

Podmienky žiadosti za január-marec 2023

Slovenské ministerstvo hospodárstva vyhlásilo 21.februára výzvu na žiadosti o dotácie na zvýšené ceny energií za január až marec 2023. Schéma má rovnaké parametre a podmienky ako predchádzajúca schéma za rok 2022. V článku Vám prinášame prehľad podmienok pre získanie finančnej pomoci s drahými energiami.

Prečo je tu opäť dotačná schéma na energie

Pre väčšinu slovenských firiem predstavujú energie nezanedbateľný náklad, pre niektoré dokonca úplne zásadný. Či už ide o malé regulované, alebo ostatné neregulované firmy, všetci sú vystavení neistote ohľadom vysokých cien energií. Keďže extrémne cenové výkyvy ohrozujú fungovanie firiem podnikajúcich na Slovensku, snaží sa im slovenská vláda (podobne ako vlády ďalších členských krajín EÚ) pomôcť.

Pre koho je určená dotácia

Schéma sa vzťahuje na každú firmu (subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť bez ohľadu na ich právny status a spôsob financovania a bez ohľadu na ich veľkosť) a na všetky sektory podnikania okrem úverových a finančných inštitúcií.

Aké náklady sú preplácané

Dotácia sa môže poskytnúť do výšky 80 % oprávnených nákladov (t.j. 80 % zvýšenia cien oproti referenčným cenám 199 EUR/MWh za elektrinu a 99 EUR/MWh za plyn), pričom výška dotácie bude vypočítaná automatizovane, po zadaní požadovaných údajov do elektronickej žiadosti o dotáciu. Pre regulovaných odberateľov štát poskytne dotáciu až do výšky 100 % oprávnených nákladov.

Oprávneným nákladom pre určenie výšky dotácie je súčin množstva zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrené v MWh, ktoré žiadateľ ako koncový odberateľ odobral od dodávateľa zemného plynu a/alebo elektriny v oprávnenom období, a zvýšenia ceny, ktoré žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrenú v EUR/MWh.

Aké sú limity dotácie

Maximálna výška dotácie v žiadosti predstavuje sumu 200 000 EUR za mesiac, limit kumulatívnej dotácie je 2 000 000 EUR (samostatný kumulatívny limit 250 000 EUR sa vzťahuje na poľnohospodársku prvovýrobu a kumulatívny limit 300 000 EUR na sektor rybolovu a akvakultúry) za podmienky, že celková pomoc v ktoromkoľvek momente nepresiahne stanovené limity pomoci. Maximálna kumulatívna výška pomoci sa vzťahuje na všetky dotácie poskytnuté aj zo strany iných inštitúcií a rezortov (Covid-19 a pod.).

Aké sú podmienky dotácie

Príjemca musí spĺňať tieto podmienky: nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii; nenárokuje sa voči nemu vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia; nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Účtovanie dotácií

Účtovanie je rovnaké ako pri iných typoch dotácií, ktoré poznáme z minulosti, napr. pri prvej pomoci počas pandémie Covid-19:

  • účtovanie cez ostatné výnosy 648 alebo 668;
  • časové rozlíšenie cez účet výnosov budúcich období 384 v momente, keď je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace  dotáciou a že firma vykonala alebo vykoná úkony potrebné na poskytnutie dotácie (podanie žiadosti).

Ako plánovať v súčasnej neistote

Okrem samotných vysokých cien je pre firmy veľkým problémom aj neistota, ktorá bráni pri prijímaní informovaných rozhodnutí. Aj pre malé firmy je manažment rizík nevyhnutná aktivita. Ten sa týka nie len rizík spojených s výškou nákladov, ale aj likviditou a odbytom.

Pri plánovaní na rok 2023 firmám odporúčame urobiť indikatívny prepočet na základe zazmluvnených alebo predpokladaných cien energií – či a v akej výške firme vyjde nárok na dotáciu. Do úvahy treba zobrať aj predpokladanú spotrebu energií v roku 2023 (rovnaká ako minulý rok? Pokles? Nárast?).

Treba počítať s tým, že peňažné toky nebudú kopírovať náklady – zvýšené ceny energií bude treba zaplatiť hneď, dotácia od štátu firme príde na účet až za niekoľko mesiacov.

Ako súčasť manažmentu rizika likvidity je potrebné zanalyzovať možnosti dodatočného financovania (či už formou úverov alebo predĺžených splatností). Takisto je potrebné sledovať kumulovanú výšku všetkých typov pomocí.

Detailné informácie o výzve