TAX NEWS

Zmeny v oblasti zdaňovania fyzických osôb a obchodovania s cennými papiermi

Barbora Palenikova

Slovenská republika prijala nové daňové zmeny, ktoré zjednodušia obchodovanie s cennými papiermi a virtuálnymi menami pre fyzické osoby. Väčšina zmien nadobúda účinnosť od 1.1.2024.

V tomto článku prinášame zhrnutie najdôležitejších noviniek, ktoré budú mať výrazný vplyv na zdaňovanie fyzických osôb na Slovensku.

 

1. Daňová úľava pre fyzické osoby pri obchodovaní s cennými papiermi

Od 1.1.2024 bude od dane z príjmov a aj od zdravotných odvodov oslobodený zisk z predaja cenných papierov za nasledovných podmienok:

  • Cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (burza) sú oslobodené po uplynutí jedného roka odo dňa ich nadobudnutia;
  • Ostatné cenné papiere neobchodované na regulovanom trhu sú oslobodené po uplynutí troch rokov odo dňa ich nadobudnutia (okrem dočasných listov, vkladových listov, pokladničných poukážok, vkladných knižiek, kupónov, zmeniek, šekov, cestovných šekov, náložných listov, skladištných listov, skladiskových záložných listov, tovarových záložných listov, družstevných podielnických listov a vkladových potvrdeniek);
  • Oslobodený je aj príjem z vyplatenia podielových listov po uplynutí troch rokov odo dňa ich vydania, tzn. pri redemácii podielových listov sa bude pod 1.1.2024 posudzovať, či podielový list bol k dátumu výplaty príjmu vydaný pred viac ako troma rokmi.

 

Oslobodenie pri predaji cenných papierov a redemácii podielových listov sa nevzťahuje na tie cenné papiere / podielové listy, ktoré boli zaradené v obchodnom majetku daňovníka.

 

2. Zamestnanecké akcie poskytnuté ako benefit budú úplne oslobodené od dane

 

Zákon o dani z príjmu bude od januára 2024 oslobodzovať nadobudnutie zamestnaneckých akcií a obchodného podielu pri start-upoch za zvýhodnenú cenu. Uvedené sa týka zamestnaneckých akcií a obchodných podielov nadobudnutých po 31.12.2023. Nepeňažný príjem zo zamestnaneckých akcií bude oslobodený, ak:

  • Zamestnávateľ ešte nevyplácal podiely na zisku (dividenda);
  • Tieto zamestnanecké akcie neboli a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (burze).

Rovnaké oslobodenie sa uplatní aj v prípade, ak daňovník držal tieto akcie ako živnostník (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP). Uvedená zmena pomôže najmä pri vyčíslení nepeňažného príjmu a jeho oceneniu pri začínajúcich spoločnostiach, kedy toto vyčíslenie bolo administratívne náročné.

„Zrušenie zdaňovania zamestnaneckých  akcií a obchodných podielov v prípade start-upov je pozitívnou zmenou, ktorá by mohla podporiť väčšie zaangažovanie zamestnancov do rastu a rozvoja firiem na Slovensku. Na Slovensku je dlhodobo problémom nízky počet patentov a záujmu pracovníkov o rozvoj firiem. Práve zamestnanecké akcie by mohli byť tým benefitom, ktorý pomôže slovenským firmám držať krok so zmenenými podmienkami na trhu,“ hovorí Silvia Hallová, daňová odborníčka a partnerka poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

 

Modelový príklad:

Spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom benefit vo forme nepeňažného plnenia -  zvýhodneného „nákupu“ akcií spoločnosti. Zamestnanec akciovej spoločnosti nadobudol akciu dňa 10.01.2024, a tým získal reálny majetkový podiel v spoločnosti. Má zamestnanec povinnosť zdaniť takýto „príjem“ v podobe nadobudnutia akcie za zvýhodnenú cenu?

Riešenie:

Vzhľadom na novú legislatívu platnú od 1.1.2024 vzťahujúcu sa na nepeňažné plnenia poskytnuté zamestnancom po 31.12.2023, je tento nepeňažný príjem zamestnanca oslobodený od dane.

 

3. Oslobodenie pri predaji obchodného podielu

Ďalšou novinkou je oslobodenie príjmov dosiahnutých z prevodu podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným. Oslobodenie sa týka fyzických osôb, ktoré nadobudli obchodný podiel na spoločnosti po 31.12.2023 a od nadobudnutia podielu uplynú aspoň 3 roky. Súčasne uvedený obchodný podiel nesmie byť zaradený v obchodnom majetku daňovníka. Oslobodenie pri predaji obchodného podielu by sa nemalo vzťahovať ani na obchodný podiel nadobudnutý ako „zamestnanecká akcia“.

„Ide o pozitívnu zmenu a návrat k predchádzajúcej praxi, keď oslobodenie pri predaji obchodného podielu platilo na Slovensku pred rokom 2004. Nové pravidlá by mohli podporiť priamu držbu obchodných podielov obyvateľmi Slovenska namiesto rôznych riešení cez zahraničie. Touto zmenou zmažeme konkurenčnú nevýhodu, keď mnoho krajín v okolí má dlhodobo oslobodený predaj obchodného podielu,“ komentuje zmenu Silvia Hallová. Napríklad v Českej republike je predaj obchodného podielu daňovo oslobodený po jednom roku držby.

Príklad: Prevod obchodného podielu nadobudnutého v roku 2024

Daňovník nadobudol obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 1.1.2024, ktorý plánuje za 5 rokov predať druhému spoločníkovi. Bude príjem nadobudnutý z prevodu obchodného podielu v roku 2029 podliehať zdaneniu?

Riešenie:

Keďže daňovník nadobudol obchodný podiel v roku 2024 a odo dňa nadobudnutia podielu do dňa jeho predaja uplynie viac ako 3 roky, príjem z predaja tohto obchodného podielu bude oslobodený od dane z príjmov a daňovníkovi nevznikne žiadna daňová povinnosť v súvislosti s týmto druhom príjmu, pokiaľ sa dovtedy nezmení legislatíva.

 

4. Zmeny v zdaňovaní virtuálnych mien (kryptomien)

  • Zníženie sadzby dane

Zníženie sadzby dane sa bude týkať zdaňovania virtuálnych mien. Daňové zaťaženie sa bude po novom posudzovať na základe tzv. časového testu v rozmedzí jedného roka. To znamená, že v prípade predaja virtuálnych mien do jedného roka od ich nadobudnutia, budú príjmy z takéhoto predaja podliehať 19 %, resp. 25 % sadzbe dane, a to v závislosti od výšky príjmu daňovníka. V prípade predaja virtuálnych mien po uplynutí lehoty jedného roka od ich nadobudnutia, bude príjem z takéhoto predaja podliehať zníženej sadzbe dane vo výške 7 %. Nižšie daňové zaťaženie sa bude týkať aj prípadov, kedy boli virtuálne meny nakúpene pred účinnosťou tento novely, ale za podmienky držby aspoň 1 rok.

  • Zrušenie povinnosti platiť zdravotný odvod

V súčasnosti platí legislatíva, z ktorej vyplýva povinnosť platiť z príjmu z predaja virtuálnej meny okrem dane aj zdravotný odvod. V praxi to znamená, že ak daňovník má povinnosť zdaniť príjem z predaja do 31.12.2023, podlieha okrem 19 %, resp. 25 % sadzbe dane aj zdravotnému odvodu vo výške14 %. V takomto prípade celkové daňové zaťaženie môže dosiahnuť až 33% resp. 39%. Vďaka tejto zmene, ktorá ruší povinnosť platiť zdravotný odvod vo výške 14%, daňovníci ušetria na daniach a odvodoch cez 26%.

  • Oslobodenie od dane v prípade výmeny virtuálnej meny za majetok

Z doterajšieho znenia zákona vyplývalo, že v prípade, ak daňovník za virtuálnu menu nakúpil majetok, mal povinnosť tento úkon zdaniť. Po novom však bude platiť, že daňovník zahrnie do základu dane len rozdiel z výmeny virtuálnej meny za majetok a úhrnu výdavkov v celkovej hodnote prevyšujúcej 2 400 Eur. V prípade, ak rozdiel nepresiahne hranicu 2 400 Eur, bude príjem od dane oslobodený.

Príklad:

Daňovník si dňa 1. februára 2024 kúpil kolobežku, ktorej kúpnu cenu zaplatil prostredníctvom virtuálnej meny. Reálna hodnota virtuálnej meny v čase výmeny je 600 Eur. Výdavky vynaložené na kúpu virtuálnej meny boli 500 Eur. Rozdiel medzi príjmom z výmeny znížený o výdavky je 100 Eur. Vzhľadom na to, že tento rozdiel nepresiahol 2 400 Eur, príjem vo výške 100 Eur je od dane oslobodený. V prípade, ak by tento rozdiel presiahol hranicu 2 400 Eur, podliehal by dani z príjmov.

 

  • Zrušenie zdaňovania výmeny virtuálnej meny za inú virtuálnu menu

Na základe nového znenia zákona, nebude podliehať dani ani príjem z výmeny jednej virtuálnej meny za inú virtuálnu menu.

5. Pre občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby sa zvyšuje oslobodený príjem na charitatívnu reklamu z 20 000 eur na 30 000 eur.