DAŇOVÉ NOVINKY 2021

Zmeny v elektronickej komunikácii so správcom dane

Barbora Palenikova

Po viacročnom odklade sa odhodlala finančná správa doručovať úradné dokumenty firmám elektronicky. Na túto komunikáciu však od 1.1.2022 nevyužije existujúci portál Finančnej správy, ale Ústredný portál verejnej správy a elektronické schránky (slovensko.sk).

Obojsmerná elektronická komunikácia sa má spustiť od 1. januára 2022

Finančná správa po viacerých rokoch odkladania najnovšie avizovala spustenie obojsmernej elektronickej komunikácie s daňovými subjektmi. Daňová korešpondencia tak bude od 1. januára budúceho roka zasielaná do elektronických schránok na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) a portálu finančnej správy v osobitných prípadoch. Pre lepšiu orientáciu v plánovaných zmenách sme pre Vás pripravili prehľadnú tabuľku.

*Patria sem nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, odborové a zamestnávateľské organizácie, politické strany a hnutia, záujmové združenia právnických osôb a organizácie s medzinárodným prvkom. Zoznam právnych foriem z preberaných registrov, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra.
*V zmysle § 9 Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov, daňový subjekt, jeho zákonný zástupca alebo jeho opatrovník sa môže dať zastupovať zástupcom, ktoré si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne alebo ústne do zápisne u správcu dane. Ak má zástupca trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia EÚ a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o EHP, musí si zvoliť zástupcu na doručovanie s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky.

Na elektronické doručovanie je treba mať aktivovanú elektronickú schránku na ÚPVS (slovensko.sk)

Finančná správa takmer všetky dokumenty doručuje daňovým subjektom v režime do vlastných rúk (napr. predvolania, či rozhodnutia). Elektronický dokument sa bude považovať za doručený, ak adresát potvrdí notifikáciu o doručení (deň, hodina, minúta a sekunda doručenia sa uvádza na elektronickej doručenke), ale aj vtedy, ak uplynie úložná lehota (15 dní) a notifikáciu o doručení v tejto lehote adresát nepotvrdí.

Odporúčame daňovníkom, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku na ÚPVS, aby si nastavili zasielanie notifikácií o novej správe na email alebo formou SMS správy.

Právnické osoby majú automaticky aktivovanú schránku od 1.7.2017

Novelou zákona o e-Governmente, ktorá nadobudla účinnosť dňa 31.12.2016, sa zaviedla povinnosť aktivácie elektronických schránok pre právnické osoby zapísané v slovenskom obchodnom registri a organizačné zložky zapísané v slovenskom obchodnom registri pre účely prijímania dokumentov od orgánovej verejnej moci. V prípade, že k aktivovaniu elektronickej schránky nedošlo k 30.06.2017, elektronická schránka bola od 1.7.2017 automaticky aktivovaná. Spôsob prihlásenia do nej je vysvetlený v časti Niekoľko možností prístupu do schránky pre zahraničných štatutárov.

Od 01.06.2020 sa povinnosť aktivácie elektronickej schránky rozšírila aj na vybrané právnické osoby nezapísané do obchodného registra (ide napríklad o nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, a pod).

Fyzické osoby (podnikatelia aj nepodnikatelia), sa môžu dobrovoľne rozhodnúť, či si svoju elektronickú schránku aktivujú, aby im do nej boli doručované úradné dokumenty. To znamená, že v prípade fyzickej osoby sa elektronická schránka aktivuje až na jej žiadosť.

Niekoľko možností prístupu do schránky pre zahraničných štatutárov

Prístup do elektronickej schránky spoločnosti má štatutárny orgán, ktorý sa prihlasuje do elektronickej schránky prostredníctvom slovenského občianskeho preukazu s čipom a bezpečnostným osobným kódom (BOK). Zahraničný štatutárny orgán, ktorý nemá vystavený slovenský občiansky preukaz, sa môže do elektronickej schránky prihlásiť buď s dokladom o pobyte cudzinca na Slovensku a BOK-om alebo alternatívnym autentifikátorom. Prípadne môže rozhodnúť splnomocniť inú osobu na prístup a spravovanie elektronickej schránky.

Subjektom, ktoré nebudú mať aktívnu elektronickú schránku na ÚPVS, sa doručenie zabezpečí cez službu „Centrálne úradné doručovanie“. V rámci tejto služby sa vyhotovujú a doručujú listinné rovnopisy elektronických úradných dokumentov prostredníctvom Slovenskej pošty.

Zahraničné osoby, ktoré nebudú mať aktivovanú elektronickú schránku na ÚPVS, avšak budú mať v rovnakom čase zriadený elektronický prístup na portáli Finančnej správy, bude daňová korešpondencia smerovať do schránky Finančnej správy. Pokiaľ by zahraničná osoba nemala zriadenú elektronickú schránku na ÚPVS a ani portáli finančnej správy, doručenie bude zabezpečené cez službu „Centrálne úradné doručovanie“.

Odporúčame skontrolovať si prístup do schránky na slovensko.sk

V tejto súvislosti odporúčame skontrolovať prístup do Vašej elektronickej schránky, prípadne rozšíriť oprávnenie na prístup do elektronickej schránky pre iné osoby, ktoré by Vám pomohli so spravovaním došlej korešpondencie. Toto oprávnenie môžete kedykoľvek zmeniť, odobrať, prípadne rozšíriť. Takisto sa odporúča nastaviť si v elektronickej schránke notifikácie o doručení novej správy, aby ste mali prehľad o prijatej korešpondencii a nepremeškali tak lehoty na ich odpoveď. V elektronickej schránke si viete nastaviť zasielanie notifikácií formou emailu alebo SMS správy.

Ak by ste mali otázky ohľadom elektronickej komunikácie s daňovým úradom, neváhajte sa na nás obrátiť, radi Vám pomôžeme.