NEWSFLASH

Vzniká vám povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023?

Barbora Palenikova

Do zákonnej lehoty na podanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023 nám zostávajú už len dva týždne. Termín na podanie je najneskôr 02. apríla 2024 (to platí v prípade, ak ste si nepredĺžili lehotu do 30. júna príp. 30. septembra 2024).

 

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb vzniká, ak vaše celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahli sumu 2 461,41 eura. Pri posúdení celkových zdaniteľných príjmov je potrebné prihliadať aj na zákonné výnimky, napr. neberú sa do úvahy príjmy oslobodené od dane; príjmy zdanené zrážkovou daňou, ak vybratím tejto dane je splnená daňová povinnosť.

 

Najčastejšie prípady, kedy musíte podať daňové priznanie, sú tieto:

  • dosiahli ste len príjmy zo zamestnania (závislej činnosti) zdanené preddavkovo na Slovensku, avšak nepožiadali ste o vykonanie ročného zúčtovania dane svojho zamestnávateľa (zamestnávateľ vám vystavil len potvrdenie o príjme)
  • okrem príjmov zo zamestnania ste mali aj iné príjmy (napr. príjmy z podnikania, príjmy z prenájmu nehnuteľností, výnosy zo zahraničných cenných papierov, príjem z predaja bytu/domu)
  • považujete sa za slovenského daňového rezidenta a okrem príjmov zo zdrojov na Slovensku ste mali aj príjmy aj zo zdrojov v zahraničí (napr. časť roka ste pracovali na Slovensku u slovenského zamestnávateľa a časť roka ste pracovali fyzicky v zahraničí u zahraničného zamestnávateľa, ktorý zdanil váš príjem zahraničí a vám vystavil zahraničné potvrdenie o príjme)
  • považujete sa za slovenského daňového rezidenta, avšak mali ste len príjmy zo zdrojov v zahraničí (napr. celý rok ste dochádzali za prácou do Rakúska, kde ste fyzicky pracovali pre rakúskeho zamestnávateľa, ktorý zdanil váš príjem v Rakúsku a vám vystavil rakúske potvrdenie o príjme). Áno, aj v tomto prípade musíte podať daňové priznanie na Slovensku.

 

Chcem vedieť viac