Daňové novinky 2018

Rozdielny prístup v zdaňovaní dividend vyššieho manažmentu

Silvia HallováSilvia Hallová

Konatelia s.r.o. sú v porovnaní s konateľmi a.s. daňovo diskriminovaní.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov účinného od 01. 01. 2017 (ďalej len „ZDP“) podliehajú dividendy, ktoré sa vyplácajú osobám podieľajúcim sa na základnom imaní spoločnosti alebo členom štatutárneho orgánu dani z príjmov fyzickej osoby. Čiže sa dividenda zdaňuje sadzbou 7 %.

Problém nastáva pri zdanení týchto dividend vyplatených konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), ktorí nemajú podiel na základnom imaní spoločnosti, nakoľko ZDP umožňuje zdanenie dividendy s nižšou sadzbou dane len v prípade, ak sa dividenda vypláca členovi štatutárneho orgánu, pričom Obchodný zákonník stanovuje, že v prípade s.r.o. je štatutárnym orgánom jeden alebo viacerí konatelia.

Rozdiel medzi štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti (a.s.) a štatutárnym orgánom s.r.o. je v tom, že štatutárnym orgánom a.s. je predstavenstvo s viacerými členmi, zatiaľ čo viacerí konatelia s.r.o. nie sú členmi orgánu, ale každý konateľ je štatutárny orgán

Podľa stanoviska Finančného riaditeľstva SR dividenda vyplatená konateľovi s.r.o., ktorý nemá účasť na základnom imaní s.r.o., sa považuje za príjem zo závislej činnosti, ktorý sa musí zdaniť sadzbou dane z príjmov vo výške 19 % resp. 25 %, nakoľko tento konateľ nie je členom štatutárneho orgánu.

Konateľ s.r.o. tak zaplatí štátu viac peňazí do štátneho rozpočtu vo forme daní ako predstavenstvo a.s., ktorému sa pri výplate dividendy zrazí len 7 %-ná daň. Preto je konateľ s.r.o. voči predstavenstvu a.s. daňovo diskriminovaný.

Vzhľadom na rozdielny prístup pri zdaňovaní dividend vyplácaných štatutárnym orgánom a členom štatutárnych orgánov obchodných spoločností je nevyhnutná úprava príslušných ustanovení ZDP.  

Podľa nášho názoru by bola vhodným riešením úprava ustanovenia § 3 ods. 1. písm. e) ZDP, ktorá by zahŕňala aj konateľov s.r.o., napríklad doplnením slovného spojenia „alebo štatutárnemu orgánu“.

Konatelia spoločností s ručením obmedzeným by mali byť zdaňovaní rovnako, ako sú členovia predstavenstva akciovej spoločnosti.