PAYROLL

Mzdové novinky počas letných mesiacov 2023

Barbora Palenikova

Zmeny od 01.júna 2023

 

Zvýšenie mzdových príplatkov

Od júna 2023 sú opäť mzdové príplatky za prácu v špecificky rozvrhnutom pracovnom čase naviazané na výšku hodinovej minimálnej mzdy, namiesto pevne stanovenej hodinovej sumy. Na rok 2023 je výška minimálnej mzdy ustanovená oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 300/2022 nasledovne:

 • Mesačná minimálna mzda na sumu 700 Eur
 • Hodinová minimálna mzda na sumu 4,023 Eur

Vyššie uvedená zmena sa týka:

 • mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu,
 • mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu,
 • mzdového zvýhodnenia za prácu v noci,
 • mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce,
 • odmeny dohodára za výkon práce v deň sviatku,
 • mzdy/náhrady za pracovnú pohotovosť na pracovisku.

 

PREHĽAD VÝŠKY MZDOVÝCH ZVÝHODNENÍ – PRÍPLATKOV PLATNÝCH OD 1.6.2023

 

Názov mzdového zvýhodnenia - príplatku

 

Sadzba príplatku/Sadzba zníženého príplatku*

 

Suma príplatku/ Suma zníženého príplatku*

Príplatok za prácu v sobotu

najmenej 50 % min. mzdy za hodinu/najmenej 45 % min. mzdy za hodinu*

2,02 eur/1,82 eur*

Príplatok za prácu v nedeľu

najmenej 100 % min. mzdy za hodinu/najmenej 90 % min. mzdy za hodinu*

4,03 eur/3,63 eur*

Príplatok za prácu v noci – nerizikové povolanie

najmenej 40 % min. mzdy za hodinu/najmenej 35 % min. mzdy za hodinu*

1,61 eur/1,41 eur*

Príplatok za prácu v noci – rizikové povolanie

najmenej 50 % min. mzdy za hodinu

2,02 eur

 

Kompenzácia za sťažený výkon práce

najmenej 20 % min. mzdy za hodinu

0,81 eur

Príplatok za prácu vo sviatok (dohoda)

najmenej 100 % min. mzdy za hodinu

4,03 eur

Mzda za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracovisku

pomerná časť zákl. zložky mzdy, najmenej 100% min. mzdy za hodinu

4,03 eur

Náhrada za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska

najmenej 20 % min. mzdy za hodinu

0,81 eur

* pravidelné vykonávanie prác v sobotu, v nedeľu a v noci – možné dohodnúť nižšiu sumu príplatku

 

 

Elektronická PN – ka je od júna povinná

Od 01.júna 2023 sú všetci všeobecní lekári, ambulantní gynekológovia a zariadenia ústavnej starostlivosti povinní vystavovať dočasnú pracovnú neschopnosť elektronicky. V praxi sa však aj po tomto termíne objavujú v rukách zamestnávateľov papierové potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti od svojich zamestnancov, nakoľko mnohí lekári stále na elektronický systém neprešli. Naďalej sa teda vystavujú papierové aj elektronické PN.

 

Zmeny od 01.júla 2023

Úprava súm životného minima

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 220/2023 Z.z. sa od júla 2023 upravujú sumy životného minima. Aktuálne platné sumy životného minima od 01.07.2023 do 30.6.2023 sú nasledovné:

a) ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu: 268,88 Eur mesačne,

b) ak ide o ďalšie spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu: 187,57 Eur mesačne,

c) ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa: 122,77 Eur mesačne.

Na výšku životného minima sú naviazané napr. daňové veličiny, nepostihnuteľné sumy pri výpočte exekučných zrážok, sociálne a zdravotné dávky. Niektoré z týchto veličín sa upravujú spoločne so životným minimom od 01.júla 2023, iné až od 01.januára 2024.

 

Vyššia základná náhrada za používanie cestných motorových vozidiel

Dňa 30.06.2023 bolo v Zbierke zákonov vyhlásené opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým sa s účinnosťou od 01.júla 2023 zvyšuje základná náhrada za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách nasledovne:

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre

a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,071 Eur,

b) osobné cestné motorové vozidlá je 0,252 Eur.

 

Predbežná informácia o zmene výšky stravného od 01.10.2023

V nadväznosti na zvyšovanie cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní dňa 26.07.2023 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo predbežnú informáciu o návrhu Opatrenia o sumách stravného.

Sumy stravného sa budú pravdepodobne zvyšovať od 01.10.2023 a to takto:

 • 7,80 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 11,60 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 17,40 eur pre časové pásmo nad 18 hodín

Táto zmena bude mať vplyv aj na výšku stravného, ktoré je povinný zabezpečiť zamestnávateľ svojim zamestnancom na pracovisku, či už formou finančného príspevku alebo stravných lístkov.