DAŇOVÉ NOVINKY 2022

Index daňovej spoľahlivosti

Barbora Palenikova

Finančná správa začala postupne doručovať daňovníkom oznámenie o pridelení indexu daňovej spoľahlivosti. Celkovo finančná správa rozpošle viac ako 600 tisíc oznámení, t. j. každému daňovníkovi, ktorý je registrovaný pre daň z príjmov a podniká. Na základe čoho sa index priraďuje, čo to pre vás znamená a ako sa proti nemu môžete brániť rozoberáme podrobnejšie v našom novom článku.

Index daňovej spoľahlivosti v určitej forme na Slovensku fungoval už od roku 2018 a mal slúžiť ako nástroj na dobrovoľné plnenie daňových povinností zo strany daňových subjektov voči Finančnej správe. Avšak až do 1.1.2022 hodnotenie daňových subjektov nebolo transparentné a podmienky pre výpočet indexu neboli zverejnené.

Novelou Daňového poriadku, s účinnosťou od 1.1.2022 by mal byť index daňovej spoľahlivosti transformovaný z neverejného na verejný, čím by sa mala zabezpečiť transparentnosť hodnotenia daňových subjektov. Po novom, budú daňovníci rozdelení do skupín vysoko spoľahlivý, spoľahlivý a nespoľahlivý.

Rozdeľovanie do skupín bude vykonané na základe plnenia daňových povinností (podávanie priznaní a výkazov v lehote), včasné plnenie oznamovacích povinností, platenie daní, preddavkov a pokút, výsledky z daňovej kontroly, správne vypočítaná výška dane v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní. Na nasledujúcom odkaze sa viac dočítate o posúdení jednotlivých kritérií a sú tam uvedené aj príklady výpočtu indexu (Kritéria).

Na stránke finančnej správy bude aj verejne dostupný zoznam všetkých daňovníkov s prideleným indexom a to v už predĺženom termíne od 30.9.2022 (Informačné zoznamy). Daňovníkom tak môže na základe prideleného indexu hroziť reputačné riziko, keďže priradený index je verejne dostupný pre každého.

Hodnotenie daňovníkov je o to kontroverznejšie, keďže výsledky z daňových kontrol vstupujú do výpočtu daňového indexu. V mnohých prípadoch sa stáva, že správca dane má odlišný názor na výklad daňových predpisov ako daňovníci a zastupujúci daňoví poradcovia. V týchto prípadoch sa daňovníci musia brániť až súdnou cestou. Bohužiaľ daňovníci aj v tomto prípade budú mať nálepku nespoľahlivého daňového subjektu a budú im z toho plynúť rôzne malusy, okrem iného vyššie spomínané reputačné riziko alebo prihoršenie pri vyrubovaní pokút. V tejto súvislosti je veľmi otázne dnes, ako sa postaví finančná správa k situáciám, kde súd dá daňovníkom za pravdu a ako sa vysporiada finančná správa s prideleným indexom „nespoľahlivý“. Bude spätne korigovať udelené malusy prípadne vyrubované pokuty? V tomto kontexte vnímame zhoršenie indexu daňovej spoľahlivosti až za protiústavné. Ak bude daňovník vedieť preukázať, že na základe takto neoprávnene priradeného indexu mu vznikla finančná alebo iná ujma, môže podať proti finančnej správe žalobu na náhradu škody.

Tiež je dôležité zdôrazniť, že finančná správa bude v roku 2022 hodnotiť plnenie povinností daňovníka päť rokov spätne za obdobie 2017-2021, teda v čase, kedy index v tejto forme ešte nefungoval a daňovníci nemohli vedieť, že v budúcnosti plnenie ich povinností môže mať také dôsledky.

1. Daňový poriadok

V upravenom paragrafovom znení Daňového poriadku je určené komu a akým spôsobom Finančná správa doručí oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti. Aké následky, či už benefity alebo malusy vyplývajú zo získaného hodnotenia a zároveň akým spôsobom má daňovník možnosť sa proti priradenému indexu brániť.

Rámcové kritéria pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti sú ustanovené zverejnenou vyhláškou Ministerstva Financií SR (vyhláška). Podrobnosti o pridelení indexu a jeho výpočet boli zverejnené na stránke finančnej správy.

2. Koho sa index daňovej spoľahlivosti týka a akým spôsobom o ňom budú daňové subjekty informované

Index daňovej spoľahlivosti sa týka daňovníkov, ktorí boli zriadení za účelom podnikania a zároveň sú registrovaní pre účely dane z príjmov na Slovensku. Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti finančná správa zašle daňovníkovi po dvoch roko,v od kedy bol daňový subjekt zaregistrovaný pre daň z príjmov. Nové oznámenie o pridelenom daňovom indexe sa bude doručovať aj daňovníkom, ktorí už dostali oznámenie v minulosti v rokoch 2018 – 2021, v lehote do 28.2.2022. Kvôli množstve oznámení a vyhodnocovaniu daňovej spoľahlivosti, niektoré oznámenia ešte neboli doručené. Očakávame ich doručenie v najbližšej dobe. Daňové subjekty by mali byť hodnotené na polročnej báze. Daňovníkom by malo nové oznámenie o pridelenom indexe byť doručené iba v prípade, ak sa ich hodnotenie zmení.

3. Kategórie daňovníkov a k nim prislúchajúce benefity alebo malusy

Daňový subjekt, ktorého sa index daňovej spoľahlivosti týka, môže na základe hodnotenia v súvislosti s jeho plnením si povinností voči finančnej správe byť zaradený do jednej z nasledujúcich skupín:

 1. Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
 2. Spoľahlivý daňový subjekt
 3. Nespoľahlivý daňový subjekt
 4. Nehodnotený daňový subjekt nespĺňajúci podmienky pre zaradenie do hodnotenia

Keďže jedným z hlavných cieľov indexu daňovej spoľahlivosti je motivovať daňovníkov, aby si riadne a včasne plnili svoje povinnosti, zaradenie do skupiny so sebou môže priniesť benefity alebo naopak malusy. Daňový poriadok ustanovuje, že daňovému subjektu, ktorý je na základe indexu hodnotený ako vysoko spoľahlivý, je správca dane povinný:

 1. vyhotoviť čiastkový protokol pri výkone daňovej kontroly na oprávnenosť nároku na vrátenie nadmerného odpočtu,
 2. určiť lehotu najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania,
 3. znížiť úhradu za vydanie záväzného stanoviska na polovicu,
 4. znížiť úhradu za vydanie rozhodnutia o použití konkrétnej metódy určenia základu dane,
 5. umožniť platbu dane v splátkach,
 6. umožniť odklad platby dane.

Naopak, ak je daňový subjekt ohodnotený ako nespoľahlivý, správca dane určí lehotu 8 dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti vykonaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania. Lehotu 8 dní bude možné predĺžiť na základe odôvodenej žiadosti.

Okrem vyššie uvedeného správca dane môže pri vyrubení pokút prihliadať na priradený index.

4. Výpočet indexu

Pravidlá pre výpočet nového indexu budú dostupné na portáli finančnej správy (FSSR). Porušenie povinností je bodovo hodnotené podľa závažnosti a dĺžky trvania. Pri hodnotení finančná správa posudzuje plnenia povinností v rámci daňových zákonov, zákona o účtovníctve a plnenie povinností v rámci ekasy.

Zároveň sa pri výpočte indexu daňovej spoľahlivosti zohľadňujú aj ekonomické ukazovatele. Efektívna daňová sadzba okrem prínosu pre štátny rozpočet cez vykázanú daň z príjmu, zohľadňuje aj spoločenský význam daňového subjektu ako zamestnávateľa, ktorý je vyjadrený prostredníctvom zrazenej dane zo závislej činnosti za svojich zamestnancov. Určenie indexu prebieha nasledovne:

 • za vysoko spoľahlivý je považovaný daňový subjekt, ktorý má pridelených maximálne 10 bodov a zároveň spĺňa podmienku ekonomického ukazovateľa;
 • za spoľahlivý daňový subjekt sa považuje taký, ktorý má pridelených viac ako 10 a zároveň menej ako 25 bodov, alebo ak má pridelených maximálne 10 bodov a zároveň nespĺňa podmienku ekonomického ukazovateľa;
 • nespoľahlivým je daňový subjekt, ktorý má pridelených minimálne 25 bodov.

Na základe zverejnenej vyhlášky sú hodnotiace kritériá a ich porušenia nasledovné:

 1. Plnenie povinnosti podať daňové priznanie v lehote podľa osobitných predpisov.
  Rozlišuje sa podanie po lehote do 3 kalendárnych dní, nad 3 dni, nepodanie pri fyzických osobách po výzve na podanie a pri právnických osobách bez výzvy, a to ani po výzve na podanie. Plnenie sa hodnotí za posledných 5 rokov;
 2. Plnenie povinnosti podať kontrolný výkaz a súhrnný výkaz podľa osobitného predpisu.
  Platia rovnaké časové lehoty ako v bode a). Plnenie sa hodnotí za posledné 3 roky;
 3. Plnenie povinnosti podať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti v lehote podľa osobitného predpisu.
  Platia rovnaké časové lehoty ako v bode a). Plnenie sa hodnotí za posledné 3 roky;
 4. Plnenie povinnosti uviesť daň v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške;
 5. Plnenie povinnosti uviesť sumu, ktorú mal daňový subjekt vykázať podľa osobitného predpisu a sumu, na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitného predpisu v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške;
 6. Plnenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote daň podľa osobitných predpisov a iné peňažné plnenie.
  Pri vzniku nedoplatku sa vyhodnocuje najvyšší nedoplatok za sledované obdobie, ktoré je spravidla 6 mesiacov, pričom je stanovených 8 hraničných hodnôt, napr. do EUR 20, od EUR 21 do EUR 170 atď.;
 7. Plnenie povinnosti zaplatiť colný dlh, pokuty a iné platby vymerané alebo uložené podľa colných predpisov, daň z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebnú daň pri dovoze v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške.
  Pri vzniku nedoplatku platia rovnaké pravidlá ako v bode f);
 8. Vyhodnocujú sa nálezy kontrol daňového úradu ohľadne prípadných rozdielov v sume dane alebo sume nadmerného odpočtu DPH, alebo zisteného rozdielu v sume daňovej straty;
  Kontrola prebieha na dani z príjmov fyzických  a právnických osôb, DPH, dani z motorových vozidiel a dani zo závislej činnosti, a to za obdobie 3 rokov;
 9. Vyhodnocuje sa správne používanie tzv. e-kasy.
  Porušením sa rozumie existencia právoplatného rozhodnutia ukladajúceho pokutu, a to v rámci skúmaného obdobia 3 rokov. Zohľadňuje sa výška pokuty, ako aj opakované porušenie;
 10. Vyhodnocuje sa plnenie zákona o účtovníctve.
  Porušením sa rozumie existencia právoplatného rozhodnutia ukladajúceho pokutu, a to v rámci skúmaného obdobia 3 rokov. Výška pokuty sa nezohľadňuje.

Hodnotiace kritéria sú záväzné a predmetom hodnotenia by malo byť plnenie všetkých povinností, ktoré spadajú pod kontrolu Finančnej správy.

Ekonomické ukazovatele – Efektívna daňová sadzba (EDS)

Pomocou EDS sa posudzujú:

 1. výnosy alebo príjmy za dosiahnuté zdaňovacie obdobie, u fyzickej osoby príjmy alebo výnosy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti;
 2. vykázaná daň z príjmov pred uplatnením úľav, u fyzických osôb daň z čiastkového základu dane z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aj pred uplatnením daňového bonusu;
 3. suma dane zrazenej zamestnávateľom svojim zamestnancom za zúčtované a vyplatené zdaniteľné príjmy za celé zdaňovacie obdobie.

EDS sa vypočíta:

EDS = 100x (Daň z príjmov) / (Výnosy alebo Príjmy);

Hraničná hodnota efektívnej daňovej sadzby sa pre hodnotené obdobie vypočíta:

EDS0 = 2 – log(Zrazená daň zo závislej činnosti / 1000);

Následne sa EDS porovná s hraničnou hodnotou EDS0, pričom platí, že ak EDS > EDS0, podmienka sa považuje za splnenú.

EDS0 je pre daňové subjekty, ktoré nie sú zamestnávateľmi stanovená na 2%, a u zamestnávateľov je stanovená individuálne podľa výšky zrazenej dane zo závislej činnosti.

5. Ako sa efektívne brániť proti priradenému indexu

Od 1.1.2022, by oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti malo obsahovať aj odôvodnenie a výpočet na základe, ktorých konkrétnych porušení bol priradený taký index.

Ak daňový subjekt s hodnotením nesúhlasí, má možnosť podať námietku voči pridelenému indexu daňovej spoľahlivosti. Námietka sa musí podať do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Podaná námietka musí byť odôvodnená a jej podanie má odkladný účinok. Ak daňový subjekt zmešká lehotu na podanie námietky, nie je možné zmeškanie lehoty odpustiť.