DAŇOVÉ NOVINKY 2021

Finančný príspevok na stravovanie zamestnancov od 1. marca 2021

Barbora Palenikova

Novela Zákonníka práce účinná od 01.03.2021 prináša zmeny v stravovaní zamestnancov. Od marca sa zamestnanci budú môcť rozhodnúť medzi stravovacou poukážkou (tzv. gastrolístok) a finančným príspevkom na stravovanie, ktorý má byť účelovo viazaný na stravovanie. Právo výberu sa vzťahuje len na zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom, alebo inom zmluvnom stravovacom zariadení.

Zamestnanci môžu žiadať svojho zamestnávateľa o poskytnutie finančného príspevku až od 1. marca 2021, na žiadosti pred týmto termínom by zamestnávateľ nemal prihliadať. Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže.

Zamestnávateľ, ktorý pred 1. marcom 2021 alebo v období od 1. marca 2021 do 31. decembra 2021 uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorý má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, nie je povinný poskytnúť zamestnancom od 1.3.2021 možnosť zabezpečiť výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie, najdlhšie však do 31. decembra 2021. Toto prechodné ustanovenie zákona zamestnávateľom umožňuje rozhodnúť sa, či od účinnosti novely, ktorou sa zavádza výber medzi gastrolístkami alebo finančným príspevkom, budú postupovať ihneď podľa právnej úpravy, alebo toto rozhodnutie urobia neskôr.

Interný predpis

Zamestnávateľ môže ustanoviť vo vnútornom predpise podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie.

Odporúča sa k existujúcej smernici vytvoriť dodatok, ktorý by mal obsahovať:

  • Spôsob, ako môže zamestnanec vykonať voľbu formy stravovania (najvhodnejší spôsob je vyplnenie vzorovej žiadosti)
  • Termíny, do ktorých sa môžu zamestnanci rozhodnúť, aby zamestnávateľ bol schopný zabezpečiť stravovanie na príslušný mesiac
  • Poučenie o viazanosti rozhodnutia v dĺžke 12 mesiacov
  • Spôsob vyplácania (bankovým prevodom, v hotovosti ...)

Naďalej platí, že finančný príspevok zamestnanec musí dostať na mesiac vopred, teda na obdobie, na ktoré mu má byť zabezpečené stravovanie.

Výška finančného príspevku

Finančný príspevok bude tvorený kombináciou povinného príspevku zamestnávateľa a príspevku zo sociálneho fondu zamestnávateľa, ak zamestnávateľ využíva prostriedky sociálneho fondu na tento účel.

Stanovenie minimálnej a maximálnej výšky finančného príspevku na stravovanie bude rovnaké ako v prípade stravovacej poukážky.

Minimálna výška finančného príspevku na stravovanie bude 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky (teda zo sumy 3,83 eura), čo o v súčasnosti predstavuje 2,11 eura. Maximálna výška finančného príspevku na stravovanie v roku 2021 bude 2,81 eura (tzn. 55 % z hodnoty stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín = 5,10 eura).

Finančný príspevok poskytovaný v zmysle Zákonníka práce bude oslobodený od dane z príjmov a poistných odvodov na strane zamestnanca ako aj zamestnávateľa.