TAX NEWS

Doklady preukazujúce konečného príjemcu príjmu na Slovensku

Barbora Palenikova

Po rozsiahlych diskusiách, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom Financií Slovenskej republiky a Slovenskou komorou daňových poradcov vydalo Informáciu k spôsobu, forme, rozsahu a periodicite preukazovania osoby konečného príjemcu príjmu na účely Zákona o dani z príjmov.

Cieľom tejto Informácie je pomôcť platiteľom dane, ktorý zodpovedajú za odvedenie zrážkovej dane z platieb správcovi dane, upresniť koncept „konečného príjemcu príjmu“ na účely Zákona o dani z príjmov a odporučiť platiteľom dane príklady dokladov preukazujúcich osobu konečného príjemcu príjmu. Doklady sú uvádzané príkladmo, z dôvodu, že každú transakciu je potrebné posúdiť individuálne.

V prípadoch, kedy má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá má prednosť pred Zákonom o dani príjmov, je pri zdaňovaní potrebné posúdiť aj ustanovenia tejto zmluvy.  Ak konkrétna zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia odkazuje na inštitút konečného príjemcu (resp. vlastníka) príjmu, platiteľovi dane vzniká zodpovednosť za posúdenie, či osoba, ktorej vypláca príjem, je konečným príjemcom príjmu. V prípade splnenia podmienok má príjemca nárok na uplatnenie nižšej sadzby dane v zmysle tejto zmluvy a preto je spolupráca s platiteľom dane potrebná.  

 

Predmetná Informácia Finančného riaditeľstva má formu odporúčania bez právnej záväznosti a obsahuje 3 prílohy:

Príloha č.1: Čestné vyhlásenie príjemcu príjmu, ktorý je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentom), k preukázaniu statusu konečného príjemcu príjmu na účely zákona o dani z príjmov

Príloha č. 2: Dotazník vypĺňaný príjemcom príjmu, ktorý je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentom), k preukázaniu statusu konečného príjemcu príjmu na účely zákona o dani z príjmov

Príloha č. 3: Príklady možných dokumentov preukazujúcich tvrdenia príjemcu príjmu uvedené v jeho čestnom vyhlásení a dotazníku k preukázaniu.

 

Pre účely preukázania osoby konečného príjemcu príjmu platiteľom dane sú jednotlivé prílohy rozdelené podľa možných indikátorov rizikovosti cezhraničných prípadov, ktoré sa všeobecne týkajú zdaniteľného príjmu vyplácaného konečnému príjemcovi príjmu.

Medzi príklady odporúčaných dokumentov sú uvedené rôzne korporátne dokumenty (ako napr. dokumentácia k transferovému oceňovaniu, daňové priznanie príjemcu príjmu či licencia na výkon činnosti príjemcu príjmu), ku ktorým častokrát samotný platiteľ príjmu nemá/nemusí mať prístup, najmä pokiaľ ide o transakcie s nezávislými osobami.

 

Naše odporúčania pre platiteľov príjmu

Vo všeobecnosti, platiteľom dane pri preukázaní osoby konečného príjemcu príjmu by sme preto odporúčali mať k dispozícii najmä:

Vo všeobecnosti, platiteľom dane pri preukázaní osoby konečného príjemcu príjmu by sme preto odporúčali mať k dispozícii najmä:

a)  potvrdenie o daňovej rezidencii príjemcu príjmu,

b)  podpísané čestné vyhlásenie/dotazník príjemcu príjmu k preukázaniu statusu konečného príjemcu príjmu,

c)  v prípade, ak ide o zahraničného príjemcu príjmu a je to možné, odporúčame si nechať podpísať predmetné čestné vyhlásenie aj miestne príslušným správcom dane príjemcu príjmu v zahraničí a

d)  zabezpečiť si, čo najviac podkladov z verejne dostupných databáz za účelom preukázania osoby príjemcu (napr. obchodných registrov, výročných správ alebo účtovných závierok). Aj informácia FRSR obsahuje stručné vyhlásenie v bode 25, že „Správca dane môže pri uplatňovaní zodpovednosti platiteľa dane za daň prihliadať na skutočnosť že platiteľ dane môže vyhodnotiť informácie uvádzané v dotazníku najmä na základe informácií z verejne dostupných zdrojov (napr. účtovných závierok, výročných správ), resp. ktoré je schopný si zaobstarať sám, ak platiteľ dane a príjemca príjmu sú nezávislé osoby.“

 

Informácia Finančného riaditeľstva spolu s prílohami je k dispozícii na tomto odkaze.