DAŇOVÉ NOVINKY 2019

Čo sú rekreačné poukazy?

Jana KyselováJana Kyselová

Zákonník práce prináša novelu, podľa ktorej môžu od januára 2019 zamestnanci požiadať svojho zamestnávateľa o rekreačný poukaz. Zamestnávateľ nemusí tento príspevok poskytnúť automaticky, čiže zamestnanec oň musí požiadať.

Nová povinnosť platí pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 49  zamestnancov (zarátavajú sa aj zamestnanci pracujúci na dohodu), a na príspevok má nárok každý zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Výška tohto príspevku je max. 55% oprávnených výdavkov, najviac však 275 Eur ročne.

Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, akou formou bude tento príspevok poskytovať – či vo forme poukazov, alebo preplácaním preukázaných výdavkov na rekreáciu.

Keďže ide o  jedno z opatrení na podporu cestovného ruchu na Slovensku, príspevok je možné poskytnúť len pre pobyty na Slovensku. Je potrebné na to myslieť hlavne v prípade, ak sa zamestnávateľ rozhodne preplácať preukázané výdavky na rekreáciu.

 

Čo je rekreačný poukaz?

Rekreačný poukaz sa vydáva v elektronickej podobe na meno konkrétnej osoby, ktorá ho môže uplatniť na rekreačný pobyt na Slovensku do konca roka, v ktorom bol poukaz vydaný. Oprávnených vydavateľov poukazov ustanovuje osobitný predpis.

Pomocou rekreačného poukazu je možné zaplatiť nasledujúce služby poskytnuté výlučne na Slovensku:

  1. nocľah aspoň na dve noci,
  2. nocľah aspoň na dve noci, ktorého súčasťou môže byť strava,
  3. pobytový balík s nocľahom aspoň na dve noci, stravou a inými rekreačnými službami,
  4. organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia („ letné tábory pre deti“).

 

Navyše zamestnávateľ nemusí platiť len za rekreáciu samotného zamestnanca, ale aj jeho rodinných príslušníkov (manžel, manželka, vlastné dieťa, dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, osvojené dieťa a iná osoba žijúca so zamestnancom v spoločnej domácnosti). Zatiaľ ešte nie je jasné, ako sa budú preukazovať rodinné väzby, no predpokladáme, že to bude na základe čestného prehlásenia.

 

Čo to znamená pre zamestnancov a zamestnávateľov v praxi:

Keďže príspevky znamenajú pre firmy viac administratívy, odporúčame zamestnávateľom čo najskôr vypracovať internú smernicu, ktorá by mala definovať hlavne nasledujúce body:

  • ako budú zamestnanci predkladať žiadosti a aké doklady musia predložiť;
  • ako sa bude príspevok poskytovať. Bude pre všetkých rovnaká forma? (zákon totiž nezakazuje poskytovať príspevok na rekreáciu časti zamestnancov formou rekreačných poukazov a časti zamestnancov preplácať oprávnené výdavky);   
  • ako sa budú vysporiadavať prípadné finančné nároky, ktoré môžu vzniknúť zamestnávateľovi vo vzťahu k zamestnancom (napr. v prípade, že zakúpený rekreačný poukaz bude na sumu 500 EUR, pričom z toho 275 EUR bude zákonný príspevok, tak potom akým spôsobom zamestnanec preplatí zamestnávateľovi zvyšných 225 EUR z prijatého poukazu)

Pre zamestnávateľa je zákonný príspevok na rekreáciu svojho zamestnanca a jeho rodinných príslušníkov, ako aj poplatok za sprostredkovanie vydania rekreačného poukazu daňovo uznateľným výdavkom.

Pre zamestnanca je príspevok nezdaneným príjmom, z ktorého sa zároveň neplatia odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa. Preto sa odporúča vyžiadať od zamestnanca podpísané čestné prehlásenie, že o poskytnutie príspevku na rekreáciu nežiada iného zamestnávateľa.

Zamestnanec musí do 30 dní od skončenia rekreácie predložiť zamestnávateľovi preukázateľné výdavky na rekreáciu (napr. faktúru od ubytovacieho zariadenia). Zamestnávateľ potom vyplatí zamestnancovi príspevok na rekreáciu s najbližšou výplatou (ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak).