BLOG 2021

Čo prináša program Prvá pomoc ++ a ako ho čerpať

Barbora Palenikova

Projekt „Prvá pomoc plus“, slúžiaci na udržanie pracovných miest vo firmách a podporu živnostníkov, sa rozširuje od februára 2021 na verziu „Prvá pomoc plus plus“, o ktorú môžete žiadať od  1. marca 2021. Zvýšená pomoc sa zatiaľ bude poskytovať za mesiace február – jún 2021, pričom vláda avizovala ďalšie predĺženie programu, kým to bude potrebné. Zároveň sa mení dátum prijatia nových zamestnancov, za ktorých smú zamestnávatelia žiadať príspevok –dotácia pokrýva aj mzdy nových zamestnancov prijatých medzi 2.9.2020-1.2.2021. Tiež sa vzťahuje na živnostníkov, ktorí si založili živnosť v spomínanom období. Dané opatrenie (širší okruh poberateľov) je možné uplatniť už za januárové príspevky.

Kľúčová zmena sa týka opatrenia číslo 2, v ktorom sa pomoc odráža od škály poklesu obratu od 20 do 80 %, teraz sa však výška pomoci ráta po každých desiatich percentách v jednotlivých pásmach. Zároveň sa zvyšuje paušálny príspevok v opatrení 4A a 4B.

Príspevky na opatrenia v tejto schéme bude možné žiadať od marca, a to spätne aj za február prostredníctvom výkazov (avšak už bez podpisu nových dodatkov).

Momentálne je možné do 28. februára žiadať o príspevky za mesiace november a december 2020.

Opatrenie č. 1 a č.3A

Počas vyhlásenej mimoriadnej situácie môžu zamestnávatelia požiadať o príspevok v rámci týchto opatrení v prípade, že udržia pracovné miesta. Príspevok slúži na pokrytie mzdových nákladov, ako aj súvisiacich odvodov hradených zamestnávateľom a je vo výške 100 % celkovej ceny práce (namiesto pôvodných 80%) (cena práce je daná ako suma náhrady mzdy zvýšená o odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %). Maximálna výška príspevku 1 - 100 € zostáva nezmenená.

Rozdiel medzi opatrením č. 1 a opatrením č. 3A je ten, že v prípade opatrenia č. 1 zamestnávateľ musel uzatvoriť resp. obmedziť svoju prevádzku, v prípade opatrenia č. 3A žiada o príspevok na zamestnancov, ktorí pracujú v prevádzke, ktorá mohla ostať otvorená (nemala obmedzený režim) na základe nariadení vlády alebo opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Opatrenie č. 2 a č. 3B (podľa poklesu tržieb)

Do tejto skupiny spadajú zamestnanci a SZČO, ktorým príspevok pokryje časť mzdových nákladov na každého zamestnanca na základe poklesu tržieb. Pôvodné 4 skupiny poklesu tržieb  sa rozširujú na 7 skupín (po desiatich percentách), pričom výška príspevkov sa pohybuje od 330 € do 870 €. Pokles tržieb v roku 2021 sa porovnáva s referenčným mesiacom v roku 2019 (napr. tržby v januári 2021 s januárom 2019), resp. s priemerom za rok 2019. Výber výpočtu poklesu tržieb je stále možné v rámci jednotlivých mesiacov meniť.

Od februára 2021 môžu čerpať príspevky na základe opatrení č. 2 SZČO, ktoré sú dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistené minimálne polovicu kalendárneho mesiaca (resp. do 15. februára 2021). Získajú tým vyšší finančný príspevok až na úrovni 870 €.

Opatrenie č. 4A a 4B

Opatrenie sa týka SZČO, ktorí prišli o príjem z podnikania a zvýši sa na 360 €, čo predstavuje v tomto prípade navýšenie paušálneho príspevku o 45 €.

Čo sa v skratke mení s platnosťou od februára 2021?

  • Rozširuje sa okruh zamestnancov, na ktorých bude možné žiadať príspevok.
  • Firma bude môcť za február žiadať pomoc na zamestnancov, ktorí uzatvorili pracovný pomer v čase od 2. 9. 2020 do 1. 2. 2021 (vrátane).
  • Rovnako sa táto pomoc rozširuje na SZČO, ktoré začali vykonávať svoju činnosť v čase od 2. 9. 2020 do 1. 2. 2021.
  • Zvyšuje sa príspevok na zamestnanca do výšky 100 % celkovej ceny práce.
  • Zvyšujú sa príspevky pre SZČO (opatrenie č. 2 na základe poklesu tržby).
  • Zvýši sa aj príspevok pre SZČO a jednoosobové eseročky v rámci opatrenia 4a a 4B.

Novú schému musí ešte schváliť Európska komisia. Vyňaté z tohto projektu sú všetky subjekty verejnej správy.

Príspevky pre zametnávateľov vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi