Women in Business 2024

Štúdia Grant Thornton "Women in Business 2024"

Barbora Palenikova

Tri spôsoby, ako možno zvýšiť počet žien na vedúcich pozíciách vo firmách

Hoci sa percentuálny podiel žien na vedúcich pozíciách na celom svete za dve desaťročia zvýšil z 19,4 % na 33,5 %, pokrok je stále neuspokojivo pomalý a oproti minulému roku sa zvýšil len o 1,1 percentuálneho bodu. Pri súčasnom tempe sa rovnosť dosiahne až v roku 2053.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vydala spoločnosť Grant Thornton publikáciu Pathways to Parity: 20 Years of Women in Business Insights, ktorá rozoberá dve desaťročia špecializovaného výskumu zameraného na monitorovanie a meranie zastúpenia žien na vedúcich pozíciách v stredne veľkých spoločnostiach na celom svete. 

Správa identifikuje tri jasné spôsoby, ako môžu podniky urýchliť pokrok smerom k rodovej rovnosti vo vrcholovom manažmente: Prideliť zodpovednosť za rozmanitosť, rovnosť a inklúziu (DE&I) aj vedúcemu pracovníkovi aj vedúcej pracovníčke, zaviesť samostatnú stratégiu DE&I s merateľnými cieľmi a ponúkať flexibilné pracovné podmienky.

 

1. Kto vedie a zodpovedá za DE&I, je kľúčom k zvýšeniu podielu žien na vedúcich pozíciach. 

Každá vedúca pozícia organizujúca DE&I si všimla, že sa percento žien na vedúcich pozíciách zvyšuje vtedy, keď vedúci pracovník, bez ohľadu na pohlavie, vedie spolu s inou vedúcou pracovníčkou. Keď sa CEO akéhokoľvek pohlavia spojí s vedúcou pracovníčkou, 38 % vedúcich pozícií zvyknú zastávať ženy. Najlepšou kombináciou je dosiahnutá, keď CIO vedie DE&I spolu s vedúcou pracovníčkou, v tomto prípade podiel žien vo vrcholovom manažmente stúpol na 39 %.

 

2. Na dosiahnutie parity žien na vedúcich pozíciach musia mať podniky vypracovanú stratégiu DE&I.

Najúspešnejšia je stratégia, ktorá sa zameriava len na DE&I, nezávisle od stratégie ESG. Stredne veľké podniky s vypracovanou stratégiou DE&I, ale bez stratégie ESG, majú najvyšší podiel žien vo vrcholovom manažmente (38 %), čo je o niečo viac ako podniky, ktoré majú vypracovanú stratégiu DE&I aj stratégiu ESG (36 %). Ak podniky nemajú vypracovanú ani stratégiu DE&I, ani stratégiu ESG, percento klesne na 28 %. Pochopenie pokroku a meranie úspechu je kľúčovou súčasťou stratégie DE&I. Maddie Wollerton Blanksová, riaditeľka oddelenia poradenstva v spoločnosti Grant Thornton UK, vysvetľuje: "Existuje staré známe príslovie: Kto nezačne, nedokončí. V prípade žien v biznise to platí rovnako, ako v prípade akéhokoľvek iného prvku výkonnosti podniku." Analýza vplyvu rôznych meraní na podiel žien na vedúcich pozíciách ukazuje veľmi malé rozdiely. Ak sa budú merať jasné ukazovatele výkonnosti v oblasti DE&I, podniky dosiahnu lepšie výsledky ako globálne referenčné hodnoty.

 

3. Posledným krokom k rovnosti je flexibilná práca.

V posledných 12 mesiacoch došlo po celom svete k dramatickému návratu k práci v kancelárii aj v stredne veľkých firmách. 47 % podnikov je v súčasnosti prevažne kancelárskych (v porovnaní s 36 % v minulom roku) a 45 % je hybridných (v porovnaní s 53 % v minulom roku). Tento prípad nastane väčšinou, keď je CEO muž - 50 % podnikov, v ktorých funkciu CEO zastáva muž vykonáva väčšinu práce v kancelárii, v porovnaní so 40 % podnikov vedených ženami. Podniky, v ktorých zamestnanci pracujú prevažne v kancelárii, sú jediné, v ktorých percento žien vo vedúcich pozíciach klesá pod celosvetovú referenčnú hodnotu.

Spoločnosť Grant Thornton vyzýva podniky, aby si vypočuli túto výzvu a zobrali príležitosť na uskutočnenie zmysluplnej zmeny. Vzhľadom na vývoj globálnej ekonomiky je zamerať sa na rodovú rovnosť nevyhnutné a nutné, aby sa zabezpečila prosperujúca a spravodlivá budúcnosť pre všetkých.

Práve stredne veľké spoločnosti sú schopné významných zmien," hovorí Karitha Ericsonová, globálna vedúca oddelenia sieťových schopností a kultúry v spoločnosti Grant Thornton International Limited (GTIL). "Prijatím opatrení, ktoré dopomôžu rovnosti, napríklad tých, ktoré sú uvedené v našej správe, je možné dosiahnuť 50 % zastúpenie žien vo vrcholovom manažmente v priebehu nasledujúcich piatich rokov."

Peter Bodin, CEO GTIL, hovorí: „Náš výskum Ženy v biznise už 20 rokov významne prispieva k celosvetovej diskusii o rovnosti na pracovisku. Hoci sme za ten čas zaznamenali niekoľko pozitívnych zmien, vieme tiež, že udržateľná zmena si vyžaduje cielené úsilie a jasnú zodpovednosť zo strany vedenia každej organizácie.  Prostredníctvom výskumu Grant Thornton International Business Report a objavom nových opatrení sa snažíme poskytnúť stredne veľkým firmám plán na urýchlenie pokroku a vybudovanie rozmanitejších, odolnejších a úspešnejších podnikov."

 

Women in Business Report 2024

International Business Report

Grant Thornton International Business Report (IBR) je popredným svetovým prieskumom v oblasti stredne veľkého podnikania, v rámci ktorého sa dvakrát ročne uskutočňujú rozhovory s približne 5 000 vedúcimi pracovníkmi kótovaných a súkromných spoločností na celom svete.

Spustený v roku 1992 v deviatich európskych krajinách, tento prieskum v súčasnosti každoročne skúma približne 10 000 vedúcich predstaviteľov podnikov v 28 krajinách a poskytuje informácie o hospodárskych a obchodných otázkach, ktoré ovplyvňujú vyhliadky na rast spoločností na celom svete.

Zistenia v tejto správe vychádzajú z približne 5 000 rozhovorov, ktoré sa uskutočnili v období od októbra do novembra 2023 s výkonnými riaditeľmi, generálnymi riaditeľmi, predsedami predstavenstiev a ďalšími vedúcimi pracovníkmi s rozhodovacími právomocami zo všetkých priemyselných odvetví v stredne veľkých podnikoch v 28 krajinách.

 

Grant Thornton Slovensko

Spoločnosť Grant Thornton už 20 rokov vrhá svetlo na otázky týkajúce sa rodovej rozmanitosti vo vrcholovom manažmente svetových stredne veľkých podnikov, odhaľuje prekážky a identifikuje opatrenia potrebné na zmenu.

V spoločnosti Grant Thornton Slovakia tvoria 3 zo 6 partnerov a 50 % vysokokvalifikovaných ľudí vo vedúcich pozíciách ženy.

"Spoločnosť Grant Thornton Slovakia je preto hrdá na to, že dosiahla rodovú paritu vo svojom vedení. Vzhľadom na to, že celkový pomer žien v spoločnosti sa za posledných 10 rokov stabilizoval na úrovni okolo 70 %, Grant Thornton Slovakia dáva ženám jedinečnú príležitosť pre ich profesionálnu kariéru v oblasti daní, outsourcingu, finančného poradenstva a auditu," hovorí Silvia Hallová, partnerka Grant Thornton Slovakia.