Advisory 2023

Redefinovaný kariérny rast: Ku klasickému kariérnemu rebríčku pribudla kariérna mriežka

Barbora Palenikova

V minulosti existovala iba jedna kariérna cesta, založená na hierarchickom raste, kde uznanie získali iba tí jednotlivci, ktorí sa dokázali vyšplhať na vysoké riadiace pozície. Tento kariérny model však už nie je jediným, ktorý vidíme  v praxi. Aktuálne mu konkuruje tzv. kariérna mriežka, ktorá je flexibilnejšia a dynamická a svojím prístupom spochybňuje koncept kariérneho rebríčka.

 

V tomto článku sa dočítate:

  • V čom sa odlišuje klasická cesta kariérneho rebríčka od kariérnej mriežky
  • Aké sú výhody a nevýhody oboch spôsobov kariérneho rastu
  • Pre koho je ktorá cesta vhodná
  • Čo nový prístup mení pri recruitingu

 

Princíp kariérneho rebríčka: úzka špecializácia a manažérske funkcie ako ultimátny cieľ

V tomto modeli bol kladený dôraz na dlhodobú vernosť a odvedenie vynikajúcej práce v rámci jednej organizácie. Tento prístup vyžadoval čas a trpezlivosť a zároveň sa mohlo zdať, že pre každého z nás existuje iba jedna správna cesta a iba jeden jasne definovaný smer, ako dosiahnuť úspech. Takýto koncept sa nazýva kariérny rebríček.

Kariérny rebríček je založený na hierarchickom a štruktúrovanom postupe v rámci organizácie. Zamestnanci postupujú „smerom nahor“ cez preddefinované role a s každým postupom sa zvyšuje úroveň ich zodpovednosti aj odmeňovanie. Tento tradičný model kladie dôraz na špecializáciu a odbornosť v konkrétnej oblasti. Konečný cieľ je dosiahnuť na vyššie pozície, čiže manažérske alebo výkonné funkcie. Komu sa to podarí, je považovaný za vrcholového profesionála, ktorý dosiahol najvyšší možný stupeň úspechu.

Napriek tomu, že postup na vyššiu pozíciu v rámci kariérneho rebríčka prináša väčšiu autoritu a zodpovednosť, môže zároveň prinášať odchýlku od úzko zameranej odbornosti a väčšiu orientáciu na rôzne aspekty riadenia ľudí, prácu s klientami či internú organizáciu.

Pokúsim sa to lepšie vysvetliť na nasledujúcich príkladoch:

  1. Účtovník -> Vedúci účtovného tímu: Účtovník, ktorý sa špecializuje na konkrétnu oblasť, môže byť povýšený na vedúceho tímu. V tejto novej roli bude zodpovedný nielen za vlastnú odbornú prácu, ale aj za riadenie a koordináciu členov tímu. Vedúci tímu musí vykazovať vysoké schopnosti vedenia, komunikácie a zvládania konfliktov.
  2. Projektový manažér -> Programový manažér: Manažér, ktorý je zodpovedný za riadenie konkrétnych projektov, môže byť povýšený na manažéra programu. Na tejto funkcii bude zodpovedný za koordináciu a sledovanie viacerých súvisiacich projektov. Okrem projektového riadenia sa bude musieť venovať aj stratégii, zdrojovému plánovaniu a správe rizík.
  3. Konzultant -> Riaditeľ poradenského tímu: Konzultant, ktorý poskytuje odborné poradenstvo a riešenia klientom, sa môže posunúť na pozíciu manažéra. V tejto roli bude mať väčšiu zodpovednosť za vytváranie a udržiavanie dlhodobých vzťahov s klientami a za vyhľadávanie a prinášanie nových biznis príležitostí.

 

Výhody kariérneho rebríčka

Kariérny rebríček „kreslí“ jasný a jednoznačný plán kariérneho postupu, čo môže byť pre zamestnancov do veľkej miery zrozumiteľné. Stačí si stanoviť konkrétne ciele a pracovať na ich dosiahnutí krok za krokom.

Kto postupuje po kariérnom rebríčku, stáva sa stále väčším odborníkom vo svojom odbore. Cez špecializované znalosti zvyšuje svoju profesionálnu reputáciu a otvára si dvere pre ďalší rast a napredovanie (teraz nechajme bokom odvetvia, kde to funguje naopak a zamestnanec sa najprv musí stať odborníkom, aby mohol stúpať vyššie po kariérnom rebríčku).

Postup na kariérnom rebríčku často prináša uznanie a finančné odmeny. Keď zamestnanci dosiahnu povýšenie, spravidla dosiahnu aj zvýšenie platu a ďalšie výhody, ktoré prinášajú konkrétny pocit úspechu a motivujú k ďalšej snahe postúpiť opäť o stupienok vyššie.

 

Nevýhody kariérneho rebríčka

Priamočiara cesta k „úspechu“, ktorú predstavuje kariérny rebríček, nemusí byť pre mnohých z nás tou najviac naplňujúcou.  Častokrát tento spôsob do istej miery obmedzuje  ľudí v rozhľade.  Pritom práve dnešný, rýchlo sa meniaci trh práce často vyžaduje flexibilnejší  prístup k osobnému rozvoju.

 

Princíp kariérnej mriežky: neustále učenie a rôznorodé zručnosti

Na súčasnom trhu práce sa stále viac presadzuje flexibilnejšia a dynamická alternatíva, ktorá spochybňuje koncept kariérneho rebríčka - takzvaná kariérna mriežka. Tá prináša flexibilnejší a multidimenzionálny prístup k rozvoju kariéry. Namiesto neustáleho postupu smerom nahor majú zamestnanci možnosť objavovať a skúšať rôzne úlohy, funkcie a odvetvia s dôrazom na rozvoj rôznorodých zručností.

 

Výhody kariérnej mriežky

Kariérna mriežka podporuje zamestnancov v získavaní širokej škály zručností a skúseností. Prechodom cez rôzne oddelenia alebo dokonca odvetvia zamestnanci rozvíjajú všestrannejší súbor zručností, čo zvyšuje ich prispôsobivosť a atraktivitu na rýchlo sa meniacom trhu práce.

Model mriežky umožňuje priblížiť sa k rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom tým, že zamestnanci intenzívnejšie idú za príležitosťami blízkymi ich osobným záujmom a hodnotám. Zároveň môžu "testovať“ rôzne kariérne možnosti a prispôsobovať svoju kariérnu cestu rodinným záväzkom, osobnému rastu a preferenciám životného štýlu.

 

Nevýhody kariérnej mriežky

Aplikovanie kariérnej mriežky však súčasne znamená, že človek v plnej miere akceptuje proces neustáleho učenia  vo svojom živote. Keď sa jednotlivci zapájajú do rôznych rolí a odvetví, rozširujú svoje vedomosti, čelia výzvam a získavajú nové perspektívy, čo podporuje ich osobný a profesionálny rozvoj. Tento proces je zároveň náročnejší na odhodlanie a výdrž.

 


 

 

4 faktory na zváženie pri výbere kariérnej cesty

Pre ktorú kariérnu cestu sa rozhodnúť? Zamyslite sa nad svojimi dlhodobými ambíciami a osobnými hodnotami. To vám napovie, či preferujete špecializáciu a postupné stúpanie po kariérnom rebríku, alebo uprednostňujete skôr pestrosť a prispôsobivosť kariérnej mriežky.

Mnohé vám napovie trh práce. Pozrite sa na dopyt na trhu po vašich zručnostiach a sledujte vývoj trendov vo vašom odvetví. Týmto spôsobom viete zistiť, ktorý z prístupov lepšie odpovedá na meniace sa požiadavky trhu práce.

Zvážte, akú úroveň rizika dokážete tolerovať. Kariérna mriežka môže prinášať väčšiu neistotu a vyžadovať prijatie kalkulovaných rizík, zatiaľ čo kariérny rebrík poskytuje štruktúrovaný a predvídateľný postup.

V neposlednom rade pouvažujte nad vašimi osobnými preferenciami a pracovným štýlom. Niektorí ľudia nachádzajú uspokojenie v stabilite a štruktúre kariérneho rebríka, zatiaľ čo iní „sa nájdu“ v objavovaní a flexibilite kariérnej mriežky. Pritom netreba zabúdať na to, že  vyššia pozícia môže znamenať kompletnú zmenu charakteru vašej práce. To znamená, že môžete v konečnom dôsledku prísť o to, čím vás dané odvetvie, v ktorom pracujete, prvotne lákalo a čo vás doteraz motivovalo.

 

Skills based recruiting: namiesto skúseností sa hodnotia zručnosti

Okrem rozdielov medzi kariérnym rebríkom a kariérnou mriežkou je dôležité zdôrazniť aj vzostup skills based recruitingu. Tento prístup pri nábore a hodnotení kandidátov sa zameriava na ich konkrétne zručnosti a schopnosti, bez ohľadu na špecifické pracovné pozície, ktoré kandidát zastával v minulosti. Skills based recruiting sa snaží identifikovať a posúdiť zručnosti, ktoré jednotlivci prinášajú do organizácie, a následne im umožňuje prispôsobiť sa rôznym úlohám a rolám na základe týchto zručností. Pri posudzovaní skúseností a pohovoroch je v skills based recruitingu dôležité, aby zamestnávateľ nepovažoval predchádzajúce skúsenosti kandidáta za jediné kritérium jeho potenciálu. Skúsenosti z konkrétnej role alebo odvetvia nemusia vždy presne odrážať schopnosť jednotlivca využiť svoje zručnosti v inom prostredí alebo na inú úlohu. Hoci posudzovanie potenciálu na základe zručností môže byť náročnejšie, prínosy môžu byť o to väčšie, pretože takýto prístup prináša nový pohľad na vec, spochybňuje zaužívané status quo a otvára nové možnosti objavovania skrytého potenciálu kandidátov.

 

Počúvajte vlastné ja a vyberte si kariérnu cestu, ktorá vám vyhoduje

V Kariérnom raste neexistuje univerzálne kritérium úspechu. To, či sa cítime kariérne úspešní, závisí od individuálnych cieľov a hodnôt. Kým niektorí považujú za úspech dosiahnutie vyššej pozície na kariérnom rebríku, iní uprednostňujú širší rozhľad a vplyv, ktorý majú na svoje okolie. Na dnešnom dynamickom trhu práce je voľba medzi kariérnym rebríčkom a kariérnou mriežkou závislá od cieľov, hodnôt a preferencií každého z nás. Kariérny rebríček poskytuje štruktúrovaný postup a jasnú cestu vzhľadom na vzostupnú hierarchiu, zatiaľ čo kariérna mriežka ponúka slobodu preskúmať rôzne príležitosti a rozvíjať širší súbor zručností, a tým pádom priniesť aj do novej role väčší rozhľad a iný uhol pohľadu.

Úspešná kariérna cesta je v konečnom dôsledku taká, ktorá zodpovedá osobným ambíciám a umožňuje neustály rast, prispôsobenie a naplnenie. Nenechajte sa od nikoho presvedčiť pre jednu alebo druhú verziu. Jedinou cestou, ako dosiahnuť úspech, s ktorým budete spokojní, je počúvať svoje vlastné ja.