DAŇOVÉ NOVINKY 2019

Konečný užívateľ výhod

Ladislav Nyéki

Dodržanie novej legislatívy môže byť náročné

Podľa novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu majú právnické osoby novú povinnosť uvádzať v obchodom registri informácie o svojom skutočnom majiteľovi. Existujúce právnické osoby tak musia učiniť najneskôr do 31. decembra 2019. Právnické osoby, ktoré boli založené po 31. októbri 2018, majú povinnosť zapísať túto informáciu už pri svojom vzniku.

Kto je to konečný užívateľ výhod, resp. skutočný majiteľ? 

V prípade právnických osôb sa pod pojmom skutočný majiteľ rozumie každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu podnikateľa (fyzická osoba) alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

V prípade obchodných spoločností je skutočným majiteľom fyzická osoba, ktorá:

a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

c) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

 

Praktické problémy pri zisťovaní užívateľa výhod

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa uvedené kritéria, za konečných užívateľov výhod sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu).

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa vyššie uvedené kritéria, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Väčšinou nie je problém stanoviť, kto je konečný užívateľ výhod, preto by malo byť vyplnenie podkladov pre obchodný register jednoduché.

No z praxe vieme, že sú aj prípady, kedy je identifikovať konečného užívateľa výhod zložité. Medzi problematické prípady patria zahraničné nadácie, trusty, družstvá a prípady, v ktorých vlastnia spoločnosť len malí akcionári. Vtedy sa môže stať, ako konečný užívateľ výhod musia byť zaregistrovaní miestni vedúci alebo dokonca vyšší zamestnanci, čo je rozporuplný výsledok, ktorý určite neplní cieľ tejto legislatívy.

V prípade, ak ste túto povinnosť doposiaľ nesplnili, neváhajte sa na nás obrátiť.