TAX NEWS 2023

Formy transferovej dokumentácie

Barbora Palenikova

Dokumentácia za zdaňovacie obdobie roka 2023 nemusí už po novom obsahovať všeobecnú časť, ak je v rámci obchodujúcej skupiny vypracovaný takzvaný Master file a tento bude predložený daňovému úradu.

Vprípade, ak firma nemá povinnosť vypracovať ani jeden z troch typov dokumentácií, stačí jej na splnenie dokumentačnej povinnosti vyplnenie tabuľky I v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb.

Príklad:

Slovenská firma A v roku 2020 vykázala v účtovnej závierke tržby v sume 40-tisíc eur. V roku 2020 slovenská firma A kúpila výrobky od závislej osoby B v sume 300 eur. Keďže túto transakciu nemožno považovať za významnú, kde jedno percento z tržieb predstavuje 400 eur, a nie sú splnené predpoklady na vypracovanie úplnej, základnej ani skrátenej dokumentácie, spoločnosť musí uviesť transakciu iba do tabuľky I daňového priznania právnických osôb za rok 2022.

 

Úplná dokumentácia

Úplnú dokumentáciu musíte vypracovať napríklad pri cezahraničných transakciách s hod­notou nad 10 miliónov eur. Táto dokumentácia obsahuje aj analýzu porovnateľnosti za každú transakciu nad 10 miliónov eur. Obsahuje tiež veľké množstvo detailov o skupine, napríklad opis podnikateľskej činnosťi a obchodnej stratégie skupiny, hlavné faktory ziskovosti, opis významných zmien v štruktúre skupiny, opis kategórií a vlastníctva nehmotných aktív skupiny či opis spôsobu financovania skupiny.

Príklad:

Rakúska firma A v roku 2021 predala slovenskej fir­me B tovar v celkovej sume 15 miliónov eur so ziskovou prirážkou šesť percent. Obe spoločnosti sú súčasťou nadnárodnej skupiny. Spoločnosť B v tom prípade musí mať k dispozícii vypracovanú úplnú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu vrátane vypracovanej analýzy porovnateľnosti, ktorá takto pomôže preukázať, že nadobudnutá odmena je trhová.

Zákon predpisuje opisovanie transakcie medzi závislými osobami v samostatnej dokumentácii. Obsahové náležitosti tejto dokumentácie sú uvedené v usmernení ministerstva financií.

 

Skrátená dokumentácia

Ide o dokumentáciu s minimálnymi požiadavkami, ktorú je potrebné vypracovať podľa vzoru pripraveného ministerstvom financií. Prakticky ide o krátky formulár, ktorý tvorí prílohu predmetného usmernenia.

Príklad:

Slovenská firma A v roku 2020 vykázala v účtovnej závierke tržby v sume jedného milióna eur. V roku 2020 firma A kúpila výrobky od českej závislej osoby B v sume 135-tisíc eur. Keďže túto transakciu možno považovať za významnú, kde jedno percento z tržieb predstavuje 10-tisíc eur, avšak nie sú splnené predpoklady na vypracovanie úplnej ani základnej dokumentácie, slovenská spoločnosť je povinná viesť k transferovanému oceňovaniu skrátenú dokumentáciu.

 

Základná dokumentácia

V praxi je najčastejšie pripravovaná práve základná dokumentácia. Takúto dokumentáciu je potrebné vypracovať napríklad pri cezhraničných transakciách s hodnotou nad jeden milión eur alebo pri významných cezhraničných transakciách, pokiaľ ide o daňovníka s celkovými výnosmi z hospodárskej a finančnej činnosti za zdaňovacie obdobie nad osem miliónov eur.

„Na určenie významnosti transakcií so závislými osobami sa v praxi používa kritérium jedného percenta z celkových tržieb firmy alebo 10 percent z celkového zisku firmy.“ 

Práve pri tejto dokumentácii je v praxi dobré odporučiť prípravu dokumentácie, ktorá obsahuje informácie nad rámec usmer­nenia, najmä takzvanú analýzu porovnateľnosti. Správca dane môže počas daňovej kontroly vyžadovať analýzu porovnateľnosti, lebo daňovník je povinný preukázať, že cena použitá v transakcii s inou firmou v skupine je nastavená trhovo. Preto pokiaľ ide o významnú transakciu, mala by byť vypracovaná dokumentácia k transferovému oceňovaniu s analýzou porovnateľnosti. Je to zároveň príprava na obhajobu v rámci daňovej kontroly. Od 1. januára 2023 sa do zákona o dani z príjmov doplnilo aj ustanovenie, ktoré rieši situáciu daňovníka, ktorý nemá vypracovanú analýzu porovnateľnosti. V takomto prípade môže správca dane dorubiť daň z príjmov podľa strednej hodnoty zistenej v rámci ním vykonanej analýzy porovnateľnosti. Správca dane daňovníkovi dorubí vyššiu daň ako v prípade, ak by mal daňovník vypracovanú analýzu porovnateľnosti.

Príklad:

Slovenská firma A vyplatila v roku 2020 rakúskej nemeckej firme B licenčný poplatok v sume dva milióny eur. Obe spoločnosti sú súčasťou nadnárodnej skupiny. Firma A v tomto prípade musí mať k dispozícii vypracovanú základnú dokumentáciu. Napriek tomu, že usmernenie ministerstva financií nevyžaduje, aby mala firma A k dispozícii aj analýzu porovnateľnosti, odporúčame firme A mať takúto analýzu porovnateľnosti vypracovanú.

 

Ako oceniť transakcie

Transferové oceňovanie sa vzťahuje na transakcie medzi závislými osobami. Keďže definícia závislých osôb je relatívne zložitá, zjednodušene povedané platí, že transferové oceňovanie sa takmer výlučne vzťahuje na firmy v skupine. Netýka sa fyzických osôb nepodnikate- ľov a vo väčšine prípadov ani malých podnikateľov a živnostníkov. Cieľom transferového oceňovania je zabezpečiť, aby firmy v rámci skupiny stanovili vo vzájomných transakciách takzvanú trhovú cenu, a teda vykázali z nich zisk/stratu, ako keby išlo o nezávislé firmy. Táto téma je dôležitá najmä cez- hranične, aby si firmy v rámci skupiny fakturáciou neznižovali dane v krajinách s vyšším daňovým zaťažením a nepresúvali zisky do krajín s nižším zaťažením.