• Home
  • Novinky
  • Ako správne účtovať o elektrickej energii vyrobenej…

Ako správne účtovať o elektrickej energii vyrobenej vlastným fotovoltaickým zariadením

Pavol Ondek | 23.10.2023 | Novinky

V súčasnej dobe neustáleho zdražovania a rastu cien energii, v dobe environmentálne, spoločensky a sociálne zodpovedného investovania, sa vo firmách čoraz častejšie stretávame so situáciu, kedy sa podnikateľ rozhodne využiť možnosť výroby vlastnej elektrickej energie. Či už inštaláciou vlastného fotovoltaického zariadenia, alebo jeho prenájmom na vopred dohodnuté obdobie.

 

Samozrejme s heslom „čo je doma to sa počíta“, firmy s najlepším vedomím ušetriť a v neposlednej miere aj znížiť materiálovú závislosť, častokrát zabúdajú, že aj výrobou vlastnej elektrickej energie fotovoltaickým zariadením dochádza k účtovnému prípadu, o ktorom treba účtovať.

Slovenská legislatíva konkrétne nešpecifikuje ako sa účtujú prípady týkajúcich sa vlastnej výroby elektrickej energie fotovoltaickou elektrárňou, ale vychádzajúc z aktuálne dostupných predpisov (zákon o účtovníctve a postupy účtovania v PÚ) je potrebné pozerať sa na vlastnú výrobu elektrickej energie pre vlastné použite ako na aktiváciu.

 

Podľa postupov účtovania v PÚ sa aktivácia energie/materiálu vyrobeného pre vlastnú spotrebu zaúčtuje:

  • v prospech účtu 621 – Aktiváciu materiálu a tovaru,
  • a na ťarchu účtu nákladov, ktoré vznikajú pri výrobe energie/materiálu na ťarchu účtu 502 – Spotreba energie, pričom dopad na hospodársky výsledok je neutrálny (keďže vyrobená elektrická energia je „zadarmo“).  

 

V prípadoch, kedy sa vyrobená elektrická energia nespotrebuje, zvyčajne dochádza k odpredaju nespotrebovanej prebytkovej elektriny energetickému trhu, alebo uloženie prebytkov napríklad do batérie, s možnosťou neskoršieho využitia. Aj v týchto prípadoch dochádza k účtovným transakciám, ktoré je podnikateľ povinný správne zachytiť v účtovníctve.


Pri predaji vlastne vyrobenej prebytočnej elektrickej energie sa účtuje ako o predaji vlastných výrobkov:

  • v prospech účtu 601 – Tržby za vlastné výrobky
  • a súvzťažne na ťarchu účtu 311 – Odberatelia.

 

V prípade vlastne vyrobenej nespotrebovanej elektrickej energie – takúto elektrickú energiu účtujeme na podsúvahových účtoch účtovnej triedy 8 a 9 – Vnútropodnikové účtovníctvo. 

Kúpa alebo prenájom fotovoltaických zariadení sú čoraz rozšírenejšie a populárnejšie. Z pohľadu účtovníctva firmy väčšinou riešia, či ide o prenájom, o službu alebo o nákup energii. Veľmi ľahko sa pritom opomenie to, že aj následná „vlastná“ výroba elektrickej energie je relevantný účtovný prípad. Tento je potrebné zachytiť prostredníctvom účtovného zápisu, aby sme jednoznačne a nespochybniteľne preukázali úplnosť účtovníctva.