Martina Runčáková

PARTNER, PAYROLL AND HR SERVICES

Martina je od roku 2008 konateľkou v spoločnosti Grant Thornton. Má skúsenosti v oblasti daní, auditu a účtovníctva. Špecializuje sa predovšetkým na daň z príjmov právnických a fyzických osôb, DPH, miestne dane, transferové oceňovanie, daňové due diligence a medzinárodné daňové štruktúry. V oblasti daní je zodpovedná za vypracovávanie daňových priznaní k dani z príjmov, výpočet odložených daní a riešenie širokého spektra miestnych a medzinárodných daňových otázok.

Jej klientske portfólio pozostáva zo stredne veľkých a veľkých slovenských a nadnárodných výrobných, obchodných spoločností, miestnych spoločností, ktoré podnikajú v oblasti nehnuteľností, poskytovania služieb, finančného a operatívneho leasingu, v automobilovom priemysle, logistike, potravinárskom, strojárenskom, chemickom priemysle a maloobchode. Martina má tiež skúsenosti s auditom ročných závierok zostavených podľa IFRS, amerických, rakúskych alebo nemeckých GAAP, ktorý vykonáva v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Zároveň má skúsenosti s auditmi projektov EÚ.

Martina vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave v roku 2001. V roku 2007 sa stala nezávislým audítorom a IFRS expertom a v roku 2009 daňovým poradcom. Je členkou Slovenskej komory daňových poradcov, Slovenskej komory audítorov a rovnako Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov.