DAŇOVÉ NOVINKY 2022

Zjednodušené pravidlá zamestnávania Ukrajincov s dočasným útočiskom

Barbora Palenikova

Dňa 22.3.2022 Národná rada SR prijala zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tzv. Lex Ukrajina), ktorým sa menia viaceré zákony, a ktorý nadobudol účinnosť 30.3.2022.

Jedným z novelizovaných zákonov je zákon č. 480/2002 o azyle, ktorým vláda SR schválila vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom v spojitosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. Občanovi, ktorý svoju totožnosť preukáže pasom alebo ID kartou, bude poskytnuté dočasné útočisko okamžite po registrácii, v opačnom prípade sa rozhodne do 30 dní.

Začiatok poskytovania dočasného útočiska je od 1.3.2022. Zatiaľ je poskytované do 4.3.2023.

Na doklade o udelení tolerovaného pobytu už po novom nie je označenie „Odídenec“ ale „Dočasné útočisko“.

Forma zamestnania Ukrajinca s dočasným útočiskom

V zmysle zákona o službách zamestnanosti môže zamestnávateľ zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko. V prípade zamestnania tohto príslušníka tretej krajiny sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie.

Zamestnanie môže byť formou:

 • Pracovnej zmluvy – na dobu určitú, neurčitú, plný úväzok, prípadne skrátený úväzok
 • Dohody o vykonaní práce
 • Dohody o pracovnej činnosti
 • Dohody o brigádnickej práci študenta

Taktiež môže byť takýto zamestnanec pridelený na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi

Povinnosti zamestnávateľa voči príslušným inštitúciám

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

V zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti má zamestnávateľ povinnosť zaslať na príslušný úrad práce tzv. informačnú kartu a to do 7 pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a taktiež do 7 pracovných dní pri skončení zamestnania.

K informačnej karte je zamestnávateľ povinný predložiť nasledovné dokumenty:

 • Kópiu dokladu o uzatvorenom pracovnoprávnom vzťahu (pracovnú zmluvu, dohodu)
 • Kópiu dokladu o pobyte – tzv. udelení dočasného útočiska

Sociálna poisťovňa

Ak zamestnávateľ zamestná občana Ukrajiny so statusom dočasného útočiska, plní si oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni rovnako ako pri zamestnaní slovenského zamestnanca.

Zamestnávateľ prihlasuje zamestnanca na registračnom liste fyzickej osoby (RLFO) pod rodným číslom, ktoré má uvedené na doklade o dočasnom útočisku. Ak občan Ukrajiny nemá pridelené rodné číslo, zamestnávateľ predloží RLFO príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v papierovej forme. Sociálna poisťovňa potom vygeneruje občanovi Ukrajiny na účely sociálneho poistenia identifikačné číslo sociálneho poistenia.

Pri vypĺňaní RLFO zamestnávateľ nevypíše nasledovné:

 • V oddiele I. „fyzická osoba bez pobytu v SR“ – uvádza sa iba v prípade fyzickej osoby bez pobytu na území SR
 • V oddiele II. „adresa pobytu“ – uvádza sa iba v prípade fyzickej osoby bez pobytu v SR.

Zdravotná poisťovňa

Ak zamestnávateľ zamestná občana Ukrajiny so statusom dočasného útočiska s príjmom aspoň vo výške mesačnej minimálnej mzdy, t.j. 646 eur, na účely zdravotného poistenia sa stáva poistencom a je verejne zdravotnej poistený, rovnako ako ktorákoľvek iná osoba z tretej krajiny.

Zamestnávateľ je povinný takéhoto zamestnanca registrovať do zdravotnej poisťovne najneskôr do 8 pracovných dní od vzniku pracovnoprávneho vzťahu.

K prihláške poistenec prikladá:

 • kópiu pracovnej zmluvy (prípadne dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti),
 • kópiu informačnej karty, ktorú zamestnávateľ zaslal na Úrad práce,
 • kópiu dokladu o pobyte (doklad o dočasnom útočisku).

Pokiaľ však občan z Ukrajiny so statusom dočasného útočiska nedosiahne príjem aspoň vo výške minimálnej mzdy (napr. z dôvodu, že má dohodnutý pracovný úväzok na polovičný), nevstupuje do systému verejného zdravotného poistenia na Slovensku, bude mať nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Zamestnávateľ ho v takomto prípade nebude prihlasovať ako svojho zamestnanca v zdravotnej poisťovni ani za neho odvádzať preddavky na zdravotné poistenie z takéhoto príjmu.

V prípade, že občan Ukrajiny nemá pridelené rodné číslo, neuvedie ho na prihláške. Zdravotná poisťovňa mu vystaví preukaz poistenca, kde bude mať uvedené identifikačné číslo, ktoré nahrádza rodné číslo.

Daňový úrad

Mzda, prípadne odmena vyplatená občanovi Ukrajiny so statusom dočasného útočiska je na účely zdaňovania príjmom zo závislej činnosti a zamestnávateľ je povinný vybrať preddavky na daň z príjmu v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov.

Po uplynutí zdaňovacieho obdobia bude môcť občan Ukrajiny požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, prípadne mu zamestnávateľ vystaví potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a daňovú povinnosť si vysporiada sám podaním daňového priznania.

Zamestnávateľ pri zamestnaní takéhoto občana postupuje podobne, ako pri zamestnaní slovenského občana.

Nezdaniteľná časť na daňovníka

Štátny občan Ukrajiny si môže uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka na mesačnej báze prostredníctvom tlačiva „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti.“, prípadne raz ročne, pri spracovaní ročného zúčtovania dane alebo podaní daňového priznania.

Daňový bonus na deti

Štátny občan Ukrajiny si nemôže uplatniť daňový bonus na dieťa na mesačnej báze, ale až v rámci ročného zúčtovania dane, prípadne daňového priznania.

Pri ročnom zúčtovaní dane je potrebné postupovať ako u nerezidentov, t.j. na uplatnenie daňového bonusu sa vyžaduje splnenie podmienky najmenej 90 % úhrnu zdaniteľných príjmov na území Slovenskej republiky, čo zamestnanec deklaruje čestným vyhlásením v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane.

K žiadosti musí tiež priložiť relevantné doklady, akými sú rodné listy detí a potvrdenia o návšteve školy, ktoré bude potrebné úradne preložiť do slovenského jazyka.