Global Mobility Services a mzdové účtovníctvo

Dnešná doba si žiada, aby moderné spoločnosti fungovali aj cezhranične. Medzinárodná mobilita je základom úspešného pôsobenia na celom svete. Prináša však okrem príležitostí aj mnohé výzvy a riziká. Pri neustálych zmenách medzinárodného zdaňovania je funkčný program mobility, ktorý sa zameriava na rôzne legislatívne požiadavky na medzinárodnej úrovni, nevyhnutnou súčasťou riadenia talentov aj podnikových operácií. Grant Thornton vám pomôže vytvoriť šikovnú stratégiu, pravidlá a procesy, ktoré zohľadňujú výzvy spojené s riadením medzinárodnej pracovnej sily od nastupujúcich pracovníkov až po obchodných zástupcov.

Pri spracovaní miezd zabezpečujeme dodržiavanie pracovno-právnych a mzdových predpisov aj predpisov o sociálnom a zdravotnom poistení. Klientom tiež poskytujeme pomoc pri previerkach a kontrolách. Pre klientov vedieme evidenciu osobných zložiek zamestnancov, zabezpečujeme administratívnu agendu spojenú s povinnosťami voči sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Okrem toho Grant Thornton ponúka aj poradenstvo pri príprave pracovných zmlúv na základe individuálnych požiadaviek v zmysle platnej legislatívy.

Pri medzinárodných otázkach pomáhame hľadať najvýhodnejšie riešenie a dosiahnuť optimalizáciu v otázkach sociálneho a zdravotného poistenia.

Služby pre spoločnosti:

 • Mzdové služby
 • Tieňové mzdové služby pre pridelených zamestnancov
 • Daňové registrácie a zastúpenie pred daňovými orgánmi
 • Registrácia v poisťovniach
 • Zhodnotenie vzniku stálej prevádzkarne na Slovensku z daňového pohľadu
 • Plánovanie strategických úloh
 • Zostavenie rozpočtu a správa nákladov
 • Koordinácia globálnych poradenských služieb a dodržovania medzinárodných pravidiel
 • Globálne kompenzácie, dôchodky a poradenské služby
 • Poradenstvo v oblasti príspevkov na služobné cesty
 • Dodržiavanie daňovej legislatívy a iné poradenské služby
 • Nadviazanie kontaktu a nastavenie spolupráce s našou členskou daňovou poradenskou firmou v krajine vyslania zamestnancov

Služby pre jednotlivcov:

 • Daňové poradenstvo k príchodu a odchodu
 • Daňová registrácia a zastúpenie pred daňovými orgánmi
 • Príprava priznaní k dani z príjmov pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby
 • Daňové vyrovnanie a hypotetické daňové výpočty
 • Určenie daňovej rezidencie a zabezpečenie certifikátu daňovej rezidencie
 • Pomoc pri daňových hodnoteniach, žiadostiach, auditoch a oznámeniach vo vzťahu k daňovým orgánom
 • Daňové poradenstvo pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby
 • Služby súvisiace s imigráciou, ako aj zdravotným a sociálnym poistením
 • Nadviazanie kontaktu a nastavenie spolupráce so zahraničným daňovým poradcom našej členskej spoločnosti v krajine, kde jednotlivcovi vznikli daňové povinnosti

Služby

 • Komplexné spracovanie miezd vrátane pravidelného reportingu
 • Ročné zúčtovanie dane a zdravotného poistenia zamestnancov
 • Podpora a zastupovanie pri kontrolách a komunikácii so sociálnou a zdravotnou poisťovňou a daňovým úradom
 • Personálne poradenstvo
Partner, Financial Services - Payroll Martina Runčáková

Bratislava

Kontaktirajte nas
Director, Payroll and Global Mobility Services Jana Kyselová

Bratislava

Kontaktirajte nas