DAŇOVÉ NOVINKY 2023

Lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a k dani z nehnuteľností

Barbora Palenikova

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za príslušné zdaňovacie obdobie sa podáva správcovi dane do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok (ak zákon neustanovuje inak, napríklad pri zrušení daňovníka s likvidáciou). Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je daň splatná.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2022 je potrebné podať elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy do 31. januára 2023.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať za zdaňovacie obdobie roka 2022 do 31. januára 2023. Daňové priznanie sa podáva príslušnému správcovi dane (mestu alebo obci, podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza) na predpísanom tlačive. Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade osobne alebo si ustanoviť zástupcu alebo ho zaslať poštou (elektronické podanie je možné iba v prípade, že to príslušná obec/mesto umožňuje).

V ďalších zdaňovacích obdobiach už daňovník daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodáva (ak nenastali zmeny oproti predchádzajúcemu roku), správca dane mu doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky.

Výšku dane vypočíta správca dane na základe sadzieb, ktoré má dané mesto alebo obec schválené vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Daň je vo všeobecnosti splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

V prípade záujmu Vám radi pomôžeme s prípravou jednotlivých priznaní.