NEWSFLASH

Akou sadzbou dane zdaniť dividendy vyplatené fyzickej osobe – spoločníkovi slovenskej firmy?

Barbora Palenikova

Príprava účtovných závierok vrátane prípravy daňových priznaní k dani z príjmov právnických a fyzických osôb za rok 2023 prebieha v plnom prúde.

Ak v tejto súvislosti riešite aj vyplatenie podielov na zisku slovenskej obchodnej spoločnosti (s.r.o. alebo a.s.) fyzickej osobe (FO) – spoločníkovi zo ziskov dosiahnutých za minulé zdaňovacie obdobia - roky, prinášame vám užitočnú pomôcku.

Prehľad zdanenia dividend vyplatených v roku 2024

Dividenda vyplatená zo zisku vykázaného  Príjemca dividendy - slovenská FO  Príjemca dividendy - zahraničná FO Príjemca dividendy - zahraničná FO z nespolupracujúceho štátu 
Za roky do 31.12. 2003 Sadzba dane 7% Sadzba dane 7% (resp. sadzba dane príslušnej ZZDZ, ak je táto sadzba dane nižšia ako 7% Sadzba dane 7%
Za roky 2004 až 2016 Daň sa neplatí, dividenda nie je predmetom dane z príjmov 
Za roky 2017 až 2023 Sadzba dane 7% Sadzba dane 7% (resp. sadzba príslušnje ZZDZ, ak je táto sadzba dane nižšia ako 7%) Sadzba dane 35%

 

 

Vysvetlivky:

ZZDZ = Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorená medzi SR a krajinou, v ktorej je príjemca dividendy daňovým rezidentom.

Slovenská FO = SK daňový rezident, tzn. daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

Zahraničná FO = SK daňový nerezident, tzn. daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má daňovú rezidenciu v inej krajine.

Zahraničná FO z nespolupracujúceho štátu = fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt v štáte uvedenom v zozname štátov uverejnenom na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky.

 

 

Chcem vedieť viac