DAŇOVÉ NOVINKY 2022

Zmeny v Zákonníku práce od 01.11.2022

Barbora Palenikova

Národná rada SR schválila 04.10.2022 novelu zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonníka práce) s cieľom transpozície smernice EÚ o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach.

Rovnako sa novelou zosúlaďujú právne predpisy Slovenskej republiky so smernicou EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami.

V článku sme vybrali výber najvýznamnejších zmien, ktoré novela zákona upravuje a ktoré vstupujú do platnosti s účinnosťou už od 01.11.2022.

1. Doručovanie poštových zásielok

Novelou sa ustanovuje minimálna dĺžka úložnej lehoty zásielky v prípade doručovania písomností poštovým podnikom, a to na desať dní. Súčasná pracovnoprávna legislatíva  dĺžku uloženia zásielky na pošte neupravuje (riadi sa poštovým poriadkom).

Stanovenie uvedenej lehoty má význam najmä pri doručovaní výpovede zo strany zamestnávateľa zamestnancovi.

2. Náležitosti pracovnej zmluvy

Po novom sa v pracovnej zmluve majú uvádzať len všeobecné podstatné náležitosti (druh práce/jeho stručná charakteristika; miesto výkonu práce; deň nástupu do práce; mzdové podmienky), bez ktorých by pracovná zmluva nevznikla.

Pri ostatných pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania má zamestnávateľ voľbu, či ich zamestnancovi poskytne vo forme písomnej informácie, alebo ich dohodne v pracovnej zmluve ako ďalšie pracovné podmienky (napr. výmera dovolenky, splatnosť mzdy a atď.).

3. Informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania

Forma poskytovania informácií

Povinnosť zamestnávateľa informovať zamestnancov o ďalších pracovných podmienkach podľa Zákonníka práce alebo iných predpisov, ktoré nie sú súčasťou pracovnej zmluvy, sa po novom môže zrealizovať aj prostredníctvom elektronickej komunikácie. Avšak len za predpokladu, že zamestnanci majú k takejto podobe informácie prístup, môžu si ju uložiť a vytlačiť a zamestnávateľ v elektronickej forme uchová doklad o odoslaní a prijatí takejto informácie.

Lehota na poskytovanie informácií

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi písomnú informáciu o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania v nasledovných lehotách:

a) do siedmich dní od vzniku pracovného pomeru, ak ide o informácie o: mieste výkonu práce, pracovnom čase, splatnosti a výplate mzdy vrátane výplatných termínov.

b) do štyroch týždňov od vzniku pracovného pomeru, ak ide o informácie o: výmere dovolenky, pravidlách skončenia pracovného pomeru, dĺžke výpovednej doby, lehote na podanie žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, práve na odbornú prípravu poskytovanú zamestnávateľom (ak sa poskytuje) a jej rozsahu.

4. Prechod na inú formu zamestnania

Zamestnanci s pracovným pomerom na dobu určitú alebo s pracovným pomerom na kratší pracovný čas, ktorých pracovný pomer trvá viac ako 6 mesiacov a ktorým uplynula skúšobná doba, môžu zamestnávateľa požiadať o prechod na pracovný pomer na neurčitý čas alebo na ustanovený týždenný pracovný čas (tzv. plný úväzok). Zamestnávateľ je povinný v prípade zamietavej odpovede túto aj náležite odôvodniť.

5. Skúšobná doba

U zamestnanca s pracovným pomerom na dobu určitú nesmie byť skúšobná doba dohodnutá na dlhšie obdobie ako polovicu dohodnutej doby trvania pracovného pomeru.

6. Zrážky zo mzdy - stravovanie

Po novom bude môcť zamestnávateľ vykonať zrážky zo mzdy zamestnanca v prípade nevyúčtovaného preddavku na zabezpečenie stravovania alebo na poskytnutý finančný príspevok na stravovanie jednostranne, to znamená bez dohody o zrážkach zo mzdy.

Odstráni sa tým zbytočná administratívna záťaž pre zamestnávateľa spojená s uzatváraním dohôd o zrážkach zo mzdy a zabezpečí sa tak bezproblémové vymáhanie príspevkov spojených so stravovaním od zamestnancov napríklad pri skončení pracovného pomeru.

7. Zavedenie pojmu „otcovská dovolenka“

Náš právny poriadok už pozná Inštitút rodičovskej dovolenky muža (§ 166 ods. 1 Zákonníka práce), ktorý je rovnoprávny s materskou dovolenku ženy. Novým benefitov pre otca dieťaťa je možnosť čerpať po narodení dieťaťa tzv. otcovskú dovolenku v rozsahu 10 pracovných dní s nárokom na dávku „otcovské“, ktoré mu bude vyplácať Sociálna poisťovňa počas 14 kalendárnych dní.