DAŇOVÉ NOVINKY 2022

Zmena daňového bonusu na dieťa

Barbora Palenikova

Postupné zvyšovanie daňového bonusu na dieťa od júla 2022 a januára 2023

Národná rada SR dňa 24.05.2022 v rámci tzv. protiinflačného balíčka schválila v skrátenom legislatívnom konaní novelu zákona o financovaní voľného času dieťaťa.

Súčasťou tejto novely bola aj úprava  zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktorým sa od 01.07.2022 a od 01.01.2023 postupne zvyšuje daňový bonus na dieťa a súbežne sa upravujú podmienky na jeho vyplácanie.

V tomto článku sa dozviete:

 • kto má po novom nárok na daňový bonus na dieťa
 • od čoho závisí výška daňového bonusu
 • ako vypočítať daňový bonus pre zamestnanca

Aktuálna situácia: Zákon putuje na Ústavný súd, zmeny od 1.7. zatiaľ platia

Zákon bol vetovaný pani prezidentkou Slovenskej republiky v časti ustanovení, ktoré mali platiť od 1.1.2023 z dôvodu, že v tejto časti zákona nebol naplnený zákonný dôvod na schválenie legislatívy v skrátenom legislatívnom konaní a bol vrátený na opätovné schválenie do NRSR. NRSR dňa 22.6.2022 opätovne schválila zákon a prelomila veto prezidentky SR. Na základe vyjadrenia prezidentky bude tento zákon predložený na Ústavný súd, aby posúdil, či bol dôvod na schválenie zákona v skrátenom legislatívnom konaní.
To, v akej podobe finálne vstúpia do platnosti zmeny od 1.1.2023, nie je nateraz jasné. Nižšie analyzujeme zmeny a dopad na zamestnancov na základe aktuálneho znenia zákona pre zmeny od 1.7.2022 a 1.1.2023.

Prechodné obdobie do 31.12. 2022

Nová výška daňového bonusu na dieťa sa bude prvýkrát vyplácať počnúc mesiacom júl 2022. Pre obdobie druhého polroka 2022 (t.j. od 1. júla do 31. decembra) však platí prechodné obdobie, počas ktorého je možné pri výpočte postupovať aj spôsobom platným do 30. júna 2022, avšak iba za podmienky, že je to pre rodiča výhodnejšie.

Pri vykonaní ročného zúčtovania dane, prípadne podaním daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie, sa nárok na daňový bonus opätovne prepočíta a zamestnancovi sa prizná tá suma daňového bonusu, ktorá bude vyššia.

Od čoho bude závisieť suma daňového bonusu na dieťa?

 1. Výška daňového bonusu bude aj naďalej závislá od dosiahnutého veku dieťaťa, avšak už sa nebudú skúmať tri vekové hranice (ako to platí do 30.6.2022), ale len dve:
 • dieťa do 15 rokov veku
 • dieťa nad 15 rokov veku
 1. Zároveň sa určuje maximálna suma daňového bonusu ako percento základu dane (čiastkového základu dane) - od 20 % do 55 % v závislosti od počtu vyživovaných detí

Počet vyživovaných detí

Percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane)

1

20 %

2

27 %

3

34 %

4

41 %

5

48 %

6 a viac

55 %

Nová výška daňového bonusu

Daňový bonus od 1.7.2022 do 31.12.2022 mesačne

 • 70 eur na dieťa vo veku do 15 rokov alebo
 • 40 eur na dieťa vo veku od 15 rokov

Pri výpočte mesačného nároku na daňový bonus sa percentuálny limit vypočíta z celého čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti, tzn. hrubá mzda mínus poistné odvody za príslušný kalendárny mesiac.

Pri výpočte celkového nároku na daňový bonus za rok 2022 (napríklad v rámci ročného zúčtovania dane) sa percentuálny limit vypočíta len z polovice čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti dosiahnutého za rok 2022; a to z toho dôvodu, že legislatívna zmena sa týka len časti roka.

U zamestnanca, ktorý začal vykonávať závislú činnosť až od 1.júla 2022 a neskôr, sa bude vychádzať z celého (nekráteného) základu dane zo závislej činnosti za rok 2022. 

Porovnanie výpočtu daňového bonusu na mesačnej baze po „starom“ a po „novom“

Pán Jozef má 2 deti vo veku 5 a 17 rokov. Podpísal vyhlásenie, na základe ktorého si uplatňuje daňový bonus na obidve deti. Jeho hrubý príjem za mesiac júl 2022 je vo výške 650 eur, výška odvodov na zdravotné a sociálne poistenie je spolu 87,10 eur. 

Výpočet daňového bonusu po novom:

Výška daňového bonusu na dieťa do 15 rokov predstavuje sumu 70 eur, výška daňového bonusu na dieťa nad 15 rokov predstavuje sumu 40 eur. Možná výška daňového bonusu na deti za mesiac júl  2022 predstavuje sumu 110 eur a zároveň, vzhľadom na počet detí, je najviac vo výške 27 % z čiastkového základu dane.

Výpočet mesačného čiastkového základu dane:

(hrubý príjem - odvody) = 650 – 87,10 = 562,90 eur.

Overenie splnenia podmienky maximálnej výšky daňového bonusu na dve deti:

27 % z ČZD = 27 % z 562,90 = 151,98 eur.

Keďže paušálne stanovená výška daňového bonusu 110 eur je nižšia ako maximálne možná výška daňového bonusu 151,98 eur, pán Jozef má nárok na daňový bonus vo výške 110 eur.

Výpočet daňového bonusu po starom:

Nárok na daňový bonus podľa veku dieťaťa:

 • 5 rokov = 47,14 eur
 • 17 rokov = 23,57 eur

Daňový bonus spolu = 70,71 eur
Keďže suma daňového bonusu vypočítaná po novom je vyššia, pánovi Jozefovi sa vyplatí suma 110 eur na obidve deti.

Daňový bonus od 1.1.2023 mesačne

Počnúc januárom 2023 je výpočet daňového bonusu na dieťa možný už len novým spôsobom.

Zároveň sa ruší spôsob valorizácie sumy daňového bonusu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia koeficientom, akým sa zvyšovala k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia suma životného minima..

Suma daňového bonusu mesačne:

 • 100 eur na dieťa vo veku do 15 rokov alebo
 • 50 eur na dieťa vo veku od 15 rokov

Súčasne platí, že maximálna výška daňového bonusu bude naďalej ohraničená percentom zo základu dane, ktorý sa však nekráti na polovicu, tak ako v prípade roka 2022.

Kto má nárok na daňový bonus na dieťa?

Aj po 1. júli 2022 je získanie daňového bonusu na deti naďalej podmienené príjmom, t.j. môžu ho získať len pracujúci rodičia. Avšak ruší sa doterajšia podmienka dosiahnutia zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti alebo živnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. To znamená, že ak zamestnanec nedosiahne za dané obdobie žiadny zdaniteľný príjem, nárok na daňový bonus mu nevznikne. A, naopak, ak aj pracuje na čiastkový úväzok s nízkym príjmom, na daňový bonus má nárok.  

Zároveň od 1. júla 2022 platí, že nárok na daňový bonus nevzniká, ak sa na dieťa vo veku do 15 rokov poskytuje dotácia na stravovanie (výnimka pre deti do 6 rokov bola zrušená).