BLOG

Štátne príspevky na udržanie pracovných miest pre zamestnávateľov (PO aj SZČO)

Barbora Palenikova

V piatok 17.4.2020 boli na stránkach pomahameludom.sk a neprepustaj.sk zverejnené očakávané formuláre žiadostí na štátne príspevky na udržanie pracovných miest pre zamestnávateľov, a to PO ako aj SZČO. Pre týchto sú k dispozícií dve možnosti:

3A - úhrada náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880 EUR, iba pre zamestnancov ktorým zamestnávateľ nevie prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce), inými slovami firma nemá pre zamestnanca žiadnu robotu a ten ostane doma, alebo

3B - paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb.

Pokles tržieb (kategórie)

Marec 2020

Pokles tržieb (kategórie)

Apríl 2020

Pod 10%

0 EUR

pod 20%

0 EUR

10% - 19,99%

90 EUR

20%, 20 – 39,99%

180 EUR

20% - 29,99%

150 EUR

40%, 40 – 59,99%

300 EUR

30 – 39,99%

210 EUR

60%, 60 – 79,99%

420 EUR

40% a viac

270 EUR

80%, 80 a viac

540 EUR

Každý žiadateľ by si mal prepočítať (resp. ideálne „cvične“ vyplniť Výkaz k žiadosti) celkový príspevok možnej podpory z možnosti 3A (80% náhrady mzdy pre zamestnancov na prekážkach) a z možnosti 3B (fixné príspevky na každého zamestnanca podľa poklesu tržieb) a vybrať si možnosť s vyšším celkovým príspevkom. Upozornenie: limit 200.000 EUR na jedného žiadateľa na mesiac bol zrušený.

Kľúčové podmienky na čerpanie štátnych príspevkov:

 • K 31.12.2019 nebol žiadateľ „podnik v ťažkostiach“ podľa Obchodného zákonníka
  • Ak žiadateľ funguje kratšie ako 3 roky nemôže byť v likvidácii, reštrukturalizácii alebo konkurze
  • Ak žiadateľ funguje dlhšie ako 3 roky platí to isté, ale navyše aj výška jeho vlastného imania musí byť viac ako 50% výšky základného imania.
 • Žiadateľ vznikol pred 1.2.2020.
 • Žiadateľ nemá nedoplatky na daniach, odvodoch alebo platbách voči Úradu práce. (podľa návrhu novely Zákona o sociálnom poistení sa táto podmienka považuje za splnenú aj v prípade odložených platieb počas doby trvania pandémie).
 • Príspevok je len na zamestnancov, ktorí sú zamestnaní v pracovnom pomere (t. j. príspevok sa nevzťahuje na iné zamestnanecké pomery na základe dohôd alebo externých kontraktorov) so začiatkom pracovného pomeru pred 1.3.2020 (na nových zamestnancov prijatých počas marca alebo apríla sa príspevok čerpať nedá).
 • Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov za čas, za ktorý poberajú dávky sociálneho

zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpajú dovolenku.

 • Dva kalendárne mesiace nasledujúce po kalendárnom mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, žiadateľ neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou.
 • Príspevok nie je možné čerpať na zamestnancov, na ktorých je žiadateľovi poskytovaný iný príspevok na mzdy v rámci aktívnych opatrení na trhu práce z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vyplnená žiadosť  a výkaz v Exceli (žiadosti sa netlačia  a nepodpisujú, podáva sa originálny Excel súbor) sa podáva prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ udrží pracovné miesta alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ udrží pracovné miesta. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, predkladá žiadosť v územnom obvode svojho sídla. Vo výnimočných prípadoch je možné žiadosť predložiť poštou alebo osobne do podateľne úradu práce.

Žiadosť za mesiac marec 2020 je potrebné predložiť do 15.05.2020. Žiadateľ, ktorý predkladá žiadosť za mesiac apríl alebo máj, predkladá žiadosť do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, t.j. žiadosť za apríl 2020 bude potrebné podať do konca mája 2020.