BLOG

Prehľad najnovších opatrení, informácií v súvislosti s COVID-19 pre oblasť MIEZD a PERSONALISTIKY

Barbora Palenikova

Vzhľadom na neustále pribúdajúce opatrenia pre zmiernenie ekonomických dopadov na zamestnávateľov a ich zamestnancov v súvislosti s COVID-19 (ďalej ako „krízová situácia“) sme pre Vás pripravili prehľad, ktorý Vám pomôže lepšie sa zorientovať v najnovších prijatých legislatívnych zmenách ako aj v ďalších informáciách zverejnených príslušnými štátnymi inštitúciami.

 

Zákonník práce

 • Práca z domácnosti. Zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje. Zamestnanec má právo na vykonávanie tejto práce, ak to umožňuje dohodnutý druh práce a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré by bránili výkonu práce z domácnosti.
 • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa a náhrada mzdy. Ak zamestnávateľ nemôže zamestnancovi počas krízovej situácie prideľovať zamestnancovi prácu celkom alebo z časti z dôvodu uzatvorenia prevádzky zamestnávateľa alebo z dôvodu obmedzenia prevádzky v dôsledku rozhodnutia štátneho orgánu, resp. vyhlásenia núdzového stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, za ktorú patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však vo výške minimálnej mzdy. Uvedené však nevylučuje dohodu uzatvorenú medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov o znížení náhrady mzdy vo výške 60 % priemerného zárobku zamestnanca, toto ustanovenie sa však nevzťahuje na zamestnancov subjektov hospodárskej mobilizácie, ktorým bola uložená pracovná povinnosť.
 • Prekážky v práci na strane zamestnanca a náhrada mzdy. Zamestnancovi nepatrí náhrada mzdy za jeho neprítomnosť v práci počas jeho dôležitej osobnej prekážky v práci z dôvodu karanténneho opatrenia, izolácie, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny alebo osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu. Pre tento účel vznikne zamestnancovi nárok na dávku nemocenské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa.
 • Rozvrhnutie pracovného času. Zamestnávateľ je povinný oznámiť rozvrhnutie pracovného času zamestnancovi najmenej dva (2) dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe. Rozvrhnutie pracovného času musí platiť najmenej na jeden (1) týždeň.
 • Čerpanie dovolenky. Ak zamestnávateľ požaduje od zamestnanca čerpanie dovolenky, tak je povinný oznámiť túto skutočnosť zamestnancovi:
 1. najmenej sedem (7) dní vopred, ak ide dovolenku z tohto roka,
 2. najmenej dva (2) dni vopred, ak ide o nevyčerpanú dovolenku, ktorá sa prenáša z predchádzajúceho roka.

 

Zdravotné a sociálne poistenie; príspevky na starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie

 • Odklad platenia povinných príspevkov na zdravotné poistenie za zamestnávateľa (10%). Týka sa zamestnávateľa, ktorý vykazuje medziročný pokles čistého obratu o 40 % a viac. Vláda ustanoví v nariadení vlády spôsob určenia poklesu čistého obratu. Schválený bol len odklad platenia preddavku na poistné za marec 2020, ktorý je splatný v termíne do 31. júla 2020.

Vláda svojím nariadením môže určiť aj ďalšie obdobia v budúcnosti, na ktoré sa aplikuje odklad splatnosti príspevkov na poistné.

 • Odklad platenia povinných príspevkov na sociálne poistenie za zamestnávateľa (25,2%). Týka sa zamestnávateľa, ktorý vykazuje pokles čistého obratu o 40 % a viac. Vláda ustanoví v nariadení vlády spôsob určenia poklesu čistého obratu. Schválený bol len odklad platenia preddavku na poistné za marec 2020, ktorý je splatný v termíne do 31. júla 2020.

Vláda svojím nariadením môže určiť aj ďalšie obdobia v budúcnosti, na ktoré sa aplikuje odklad splatnosti príspevkov na poistné.

Odklad platenia povinných poistných príspevkov sa nevzťahuje na príspevky, ktoré musí zamestnávateľ odvádzať za zamestnancov. Tie sú splatné v štandardných zákonných lehotách.

 • Odklad platenia povinných príspevkov doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier). Týka sa zamestnávateľa, ktorý vykazuje pokles čistého obratu o 40 % a viac. Vláda ustanoví v nariadení vlády spôsob určenia poklesu čistého obratu. Schválený bol len odklad platenia povinných príspevkov za marec 2020 sú splatné v termíne do 31. júla 2020. Lehota dohodnutá v zamestnávateľskej zmluve alebo kolektívnej zmluve pre účely platenia príspevkov na DDS sa nepoužije.

Vláda svojím nariadením môže určiť aj ďalšie obdobia v budúcnosti, na ktoré sa aplikuje odklad splatnosti príspevkov na poistné.

Viac informácii nájdete tu Odklad splatnosti príspevkov na zdravotné a sociálne poistenie za zamestnávateľa“.

 

Daň z príjmov zo závislej činnosti (zamestnania)

 • Odklad platenia preddavkov na daň – zamestnávateľ je povinný zraziť zo mzdy zamestnanca preddavok a odviesť ho v zákonných lehotách štátu späť (tzn. v lehote najneskôr do 5 pracovných dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru). Splatnosť vybraných preddavkov zo mzdy zamestnanca nebola oficiálne štátom predlžená avšak nový zákon č. 67/2020 upravuje, že správca dane nevyrubí úrok z omeškania, ak ho zamestnávateľ odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (ak pandémia skončí 15.6.2020, lehota bude splnená do 31.7.2020).
 • Podanie mesačného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň. Na podanie tohto dokumentu sa odklad nevzťahuje. Mesačný prehľad za marec 2020 musí byť podaný v lehote najneskôr do konca apríla 2020.
 • Podanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za rok 2019. Podáva sa v lehote do konca druhého (2.) kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v tejto lehote je daň z príjmov aj splatná.
 • Vykonanie ročného zúčtovania dane (RZD) za rok 2019. Zamestnávateľ vykoná RZD najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúce po skončení obdobia pandémie.  Doklad o vykonanom RZD je zamestnávateľ povinný doručiť najneskôr do konca druhého (2.) kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 • Vysporiadanie výsledku RZD za rok 2019 v prospech zamestnanca. Rozdiel medzi vypočítanou daňou z príjmov a úhrnom zrazených preddavkov na daň z príjmov v prospech zamestnanca, vyplatenie zamestnaneckej prémie, daňového bonusu na dieťa a daňového bonusu na úroky je zamestnávateľ povinný vysporiadať najneskôr pri zúčtovaní miezd za druhý (2.) kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie.
 • Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019. Zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov možno podať do konca druhého (2.) kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

 

Vysielanie zamestnancov a formulár A1

 • Podľa informácií od Sociálnej poisťovne pre platenie príspevkov na sociálne zabezpečenie počas krízovej situácie platia nasledovné pravidlá:
 1. zamestnanec výlučne pracujúci v zahraničí, ktorý momentálne pracuje z domácnosti v SR – zamestnanec nie je povinný o tejto skutočnosti informovať Sociálnu poisťovňu. Zároveň nie je potrebné žiadať o určenie uplatniteľnej legislatívy, tzn. krajiny, v ktorej sa majú platiť poistné príspevky. Poistné príspevky sa budú naďalej platiť v tom členskom štáte, kde je zamestnanec povinne poistený z titulu výlučného výkonu práce (zamestnania);
 2. zamestnanec výlučne pracujúci v zahraničí, ktorý momentálne pracuje sčasti v zahraničí a sčasti z domácnosti v SR – zamestnanec nie je povinný o tejto skutočnosti informovať Sociálnu poisťovňu. Zároveň nie je potrebné žiadať o určenie uplatniteľnej legislatívy, tzn. krajiny, v ktorej sa majú platiť poistné príspevky. Poistné príspevky sa budú naďalej platiť v tom členskom štáte, kde je zamestnanec povinne poistený z titulu výlučného výkonu práce (zamestnania).
 • Upozornenie pre vyslaných zamestnancov (tzn. zamestnancov zo SR do iného členského štátu EÚ), ktorí majú vydaný prenosný formulár PDA1:

Vyslaní zamestnanci, ak svoju činnosť v zahraničí, na ktorú mali vystavené formuláre PD A1, prerušujú v dôsledku krízovej situácie, netreba túto skutočnosť oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ak nenastane niektorá z skutočností, ktorá ma za následok predčasné skončenie vyslania.

 

Príspevok na mzdu zamestnanca od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 • Podanie žiadosti o príspevok vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca; najviac vo výške 1 100 EUR na zamestnanca. O tento príspevok môže požiadať každý zamestnávateľ, ktorý musel zatvoriť svoju prevádzku alebo obmedziť výkon svojej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa. Zamestnávatelia po splnení podmienok môžu podávať žiadosti o poskytnutie tohto príspevku od 06.04.2020.

Informácie k podaniu žiadosti nájdete na stránke www.pomahameludom.sk.

 • Podanie žiadosti o príspevok na mzdu pri poklese tržieb zamestnávateľa najmenej o 20 %. O tento príspevok môže požiadať zamestnávateľ, ktorý nemusel povinne zatvoriť svoju prevádzku alebo obmedziť výkon svojej činnosti počas krízovej situácie. Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa. Zamestnávatelia po splnení podmienok budú môcť podávať žiadosti o poskytnutie tohto príspevku po 13.04.2020. Vzor tejto žiadosti zatiaľ nebol zverejnený.

Informácie k podaniu žiadosti nájdete na stránke www.pomahameludom.sk.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

 • Oboznámenie zamestnanca s BOZP predpismi. Počas krízového stavu zamestnávateľ nie je povinný oboznámiť zamestnanca s právnymi a ostatnými predpismi pre oblasť BOZP napríklad pri prijatí zamestnanca, preložení na iné pracovisko, zaradeniu alebo prevedeniu na inú prácu a podobe, ak túto povinnosť nie je možné objektívne splniť (napr. nie je možné vykonať hromadné školenie z dôvodu zákazu hromadných podujatí). Zamestnávateľ je však povinný splniť túto povinnosť ihneď ako to bude možné, najneskôr do jedného (1) mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.
 • Pozastavenie plynutia lehôt pre splnenie zákonných povinností. Úkony, ako napríklad absolvovanie rekondičného pobytu zamestnancov, vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok nevyhnutných pre zachovanie platnosti dokladov o odbornej spôsobilosti a podobne, bude potrebné splniť v lehote do jedného (1) mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.

 

 

Autori: Silvia Hallová (Tax Partner) a Jana Kyselová (Head of Global Mobility Services)