TAX NEWS 2023

Prehľad legislatívnych zmien v oblasti miezd od 1.1.2023

Barbora Palenikova

S účinnosťou od 01.01.2023 bolo prijatých niekoľko zmien v oblasti mzdového účtovníctva, s ktorými sú spojené mnohé povinnosti. V článku Vám prinášame prehľad tých najdôležitejších.

I. Zmeny v Zákonníku práce

Výhodnejšie zamestnávanie na dohodu o pracovnej činnosti - sezónne práce

Novela zákona priniesla zamestnávateľom možnosť uzatvoriť nový typ dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, ktorá má za cieľ vyriešiť nedostatok sezónnych pracovníkov. Okruh prác, na ktoré možno uzatvoriť daný typ dohody sú uvedené v prílohe č. 1b Zákonníka práce. Ide o sezónne práce:

 • v poľnohospodárstve pri pestovaní, zbere, triedení a skladovaní
 • v cestovnom ruchu
 • v potravinárstve pri spracovaní poľnohospodárskych produktov uvedených v písmene a)
 • lesnom hospodárstve

Nástroje k naplneniu cieľa legislatívnej úpravy:

a) zníženie administratívnej záťaže zamestnávateľa pri prihlasovaní/odhlasovaní zamestnancov – t.z. dohoda je od začiatku prihlásená v sociálnej poisťovni na všetky typy poistenia (nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti).

b) zníženie odvodového zaťaženia zamestnanca aj zamestnávateľa v podobe zavedenia odvodovej odpočítateľnej položky ako výnimky z platenia poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Špecifické pravidlá dohody:

 • rozsah práce najviac 520 hodín v kalendárnom roku,
 • nevzťahuje sa na ňu podmienka výnimočnosti,
 • priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania dohody, najviac však 4 mesiace, nesmie presiahnuť 40 hodín,
 • z dôvodu, že ide o sezónnu prácu, ktorá je závislá od striedania ročných období, dohodu možno uzatvoriť najviac na maximálne 8 mesiacov

II. Zmeny v zákone o sociálnom poistení

Zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky – sezónna práca

V súvislosti s novým typom dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce sa zaviedla tzv. odpočítateľná položka pri sezónnej práci , ktorá znižuje vymeriavací základ zamestnanca aj zamestnávateľa na starobné poisteniepoistenie v nezamestnanosti.

Zamestnanec o túto odvodovú odpočítateľnú položku nežiada, nárok mu vzniká automaticky a to aj v prípade, že má uzatvorených viacero takýchto dohôd súčasne.

Suma odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci predstavuje pre rok 2023 sumu 605,50 Eur (50 % priemernej mesačnej mzdy za rok 2021).

Zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky – študenti, dôchodcovia na dohodu

Od 1.1.2023 tento typ odvodovej odpočítateľnej položky nahrádza tzv. odvodovú výnimku pre študentov a dôchodcov pracujúcich na dohody, ktorá platila do 31.12.2022.

Odvodovú odpočítateľnú položku si môže uplatniť:

 • zamestnanec v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov
 • zamestnanec v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý má priznaný dôchodok.

Výhodou je aj to, že študenti a dôchodcovia pracujúci na dohodu budú z dohody, v rámci ktorej si uplatnia odvodovú odpočítateľnú položku, dôchodkovo poistení nepretržite, teda nielen ak prekročia príjem 200 eur mesačne (ako tomu bolo do 31.12.2022).

Zamestnanec si môže odvodovú odpočítateľnú položku uplatniť v rámci jedného kalendárneho mesiaca iba na jednu dohodu prostredníctvom tlačiva „Oznámenie a čestné vyhlásenie odvodová odpočítateľná položka, ktoré je osobitne určené pre študentov a osobitne pre dôchodcov.

Suma odvodovej odpočítateľnej položky predstavuje 200 Eur mesačne.

Sociálne poisťovňa je povinná viesť evidenciu uplatňovaných odvodových odpočítateľných položiek na základe údajov zasielaných zamestnávateľom prostredníctvom registračného listu a sprístupňovať zamestnávateľovi informáciu o nemožnosti uplatnenia úľavy, ak je už uplatnená v rovnakom čase pri inej dohode.

Evidencia analytických údajov

Novela zákona o sociálnom poistení zavádza od 1.1.2023 povinnosť zamestnávateľa viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca od vzniku do zániku dôchodkového poistenia zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný oznámiť tieto údaje z evidencie sociálnej poisťovni:

 • pri plnení oznamovacích povinností pri prihlasovaní zamestnanca
 • pri zasielaní mesačných výkazov

Povinnosť evidencie analytických údajov sa týka všetkých zamestnancov vedených v systéme sociálneho poistenia (t.j. zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy, dohody, konateľov a pod.

Obsah evidencie analytických údajov:

 • číselný kód miesta výkonu práce
 • číselný kód dohodnutého druhu práce
 • dohodnutý rozsah pracovného času
 • počet hodín, ktorý zodpovedá príjmu zúčtovanému na výplatu za daný mesiac

Spôsob a lehota na oznámenie analytických údajov:

 • prostredníctvom registračného listu fyzickej osoby – zmena
 • najneskôr v termíne podania mesačného výkazu/výkazu poistného a príspevkov za mesiac január 2023, t.j. najneskôr do 28.februára 2023.) za zamestnancov, ktorých poistenie v systéme sociálneho poistenia vzniklo pred 1.januárom 2023 a trvá aj po 31.decembri 2022.

III. Zmeny v zákone o zdravotnom poistení

Zavedenie minimálneho poistného a preddavku zamestnanca

Jednou z najdôležitejších zmien, ktorá bola prijatá novelou zákona o zdravotnom poistení a príslušných predpisov s účinnosťou od 1.1.2023 (počnúc spracovaním miezd za mesiac január 2023) je uplatňovanie inštitútu tzv. minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca.

Princíp spočíva v tom, že poistenec – zamestnanec bude platiť poistné a preddavok na zdravotné poistenie najmenej zo sumy životného minima, ktorá je platná k 1.1. daného roka, a to bez ohľadu na to, aký bude mať skutočný príjem u zamestnávateľa, t.j. od 1.1.2023 zo sumy 234,42 Eur.

Odvodové zaťaženie zamestnávateľa sa nemení. Prípadný doplatok do sumy minimálneho preddavku na poistné a minimálneho poistného uhrádza zamestnanec.

Minimálne poistné sa nevzťahuje:

 • zamestnancov, ktorí sú zároveň aj poistencami štátu (napr. pracujúci dôchodca, študent, osoby evidované na úrade práce, osoby na rodičovskej dovolenke a pod.),
 • zamestnancov so zdravotným postihnutím, s nárokom na zníženú sadzbu poistného.

Táto skupina zamestnancov aj naďalej platí odvody zo skutočne dosiahnutého príjmu a to aj napriek skutočnosti, že tento je nižší ako suma životného minima.

Minimálne poistné zamestnanca za rok 2023 je súčet:

 • poistného zamestnanca vypočítaného ako 4 % zo sumy 12 x 234,34 € = 4 % z 2 313 € = 112,52 €
 • poistného zamestnávateľa za tohto zamestnanca vypočítaného ako 10 % zo sumy 12 x 234,34 € = 10 % z 2 313 € = 281,30 €

Minimálne poistné zamestnanca za rok 2023 je teda suma 393,82 €.

Minimálny preddavok zamestnanca počas roka 2023 je súčet:

 • preddavku na poistné zamestnanca, ktorý sa vypočíta ako 4 % z 234,42 € bez zohľadnenia odpočítateľnej položky, čo predstavuje sumu 9,37 €
 • preddavku na poistné zamestnávateľa za takéhoto zamestnanca, ktorý sa vypočíta ako 10 % z 234,42 € bez zohľadnenia odpočítateľnej položky, čo predstavuje sumu 23,44 €

Minimálne poistné ako aj minimálny preddavok sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých bol zamestnanec súčasne poistencom štátu, osobou so zdravotným postihnutím, samostatne zárobkovo činnou osobou, vyhlásený za nezvestnú osobu, sa nepovažoval za zamestnanca.

Ak má zamestnanec súčasne viacerých zamestnávateľov alebo sa na neho vzťahujú výnimky (napr. sa súčasne považuje za SZČO) môže sa rozhodnúť, že si neuplatní postup doplácania rozdielu do výšky minimálneho preddavku. Tieto skutočnosti zamestnanec oznámi zamestnávateľovi prostredníctvom písomného oznámenia Oznámenie zamestnanca o neuplatňovaní si dopočtu preddavku na poistné do sumy minimálneho preddavkua to do 8 dní odo dňa danej skutočnosti.

Vysporiadanie prípadných nedoplatkov na zdravotnom poistení potom tak prebehne až v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia.

IV. Zmeny v zákone o dani z príjmov

Daňový bonus na dieťa v roku 2023

Výška daňového bonusu je určená nasledovne:

 • 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov
 •   50 € na dieťa vo veku od 18 rokov

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 18 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie.

V prípade zamestnanca sa pri výpočte mesačných preddavkov na daň berie do úvahy len čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus.

Na čiastkový základ dane druhého rodiča (oprávnenej osoby) sa prihliada až pri podaní daňového priznania za rok 2023.