BLOG

Prehľad daňových úľav, ktoré prináša Lex Korona

Barbora Palenikova

Lex Korona (zákon č. 67/2020 Z.z.) zjednodušil s účinnosťou od 25.4.2020 viacero daňových povinností pre firmy. Firmám pritom ostalo viacero povinností, na ktoré chceme upozorniť. Zostavili sme pre vás prehľad zmien – tie najdôležitejšie sme zvýraznili.

ÚĽAVY A UĽAHČENIE PODNIKANIA

Dlhšie lehoty / Jednoduchšie doručovanie dokumentov

Doručovanie podaní finančnej správe jednoducho mailom

(týka sa firiem bez povinnosti elektronického doručovania)

Daňový subjekt môže posielať podania výlučne mailom (spolu s naskenovanými dokumentmi) bez toho, aby musel dokumenty následne poslať  poštou. Ak by podanie obsahovalo nedostatky, správca dane rovnako mailom vyzve daňový subjekt na opravu alebo doplnenie podania.

Jedinou výnimkou sú štruktúrované podania (napr. daňové priznanie): tie treba doručiť do 5 dní aj v listinnej forme (t.j. poštou).

Zmeškanie lehoty bez sankcie

Zmeškanie sa automaticky odpustí (netreba oň žiadať), ak daný úkon (napr. podanie odvolania, predloženie podkladov správcovi dane, atď.) stihnete do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (termín vyhlasuje ÚVZ SR).

Výnimky, ktorých sa odpustenie zmeškanej zákonom stanovenej lehoty netýka: daňové priznania, kontrolný a súhrnný výkaz, platenie jednotlivých daní a preddavkov na daň

Daňové nedoplatky

Ak počas pandémie neuhradíte daň, nebude sa dlžná suma považovať za daňový nedoplatok, ak ju zaplatíte do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Uvedená úprava má vplyv na daňovú exekúciu.

Upozornenie: Ak nezaplatíte načas správca dane vám vyrubí úrok z omeškania.

Daňové preplatky na dani z príjmov v skrátenej lehote

Daňové preplatky na dani z príjmov správca dane vracia rýchlejšie ako doteraz. Konkrétne do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom ste podali daňové priznanie k dani z príjmov

  • podania do 31.3.2020 - preplatok vrátený do 15.5.2020.

  • podanie napr. 15.4.2020 - preplatok vrátený najneskôr do 10.6.2020

Úroku z omeškania a pokute pri daňovom preplatku sa dá vyhnúť

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov sa posúva - možno ho podať do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie. Prípadná pokuta sa bude počítať len do dňa začatia obdobia pandémie.

Úrok z omeškania sa neuplatní, ak daň z príjmov vybraný preddavok na daň (zo mzdy zamestnanca), zrážkovú daň alebo zabezpečenie dane  splatnú počas obdobia pandémie uhradíte do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Upozornenie: Ak ste v daňovom priznaní k dani z príjmov uviedli vyšší daňový preplatok ako ste mali, správca dane vám uloží pokutu vo výške 100 % z rozdielu (a rozdiel musíte, samozrejme, vrátiť). Avšak, ak podáte opravné alebo dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov pred reálnym vrátením daňového preplatku, pokutu nedostanete.

Predĺžené lehoty (napr. uloženie účtovnej závierky do registra ÚZ)

Všetky lehoty podľa Zákona o účtovníctve a ostatných účtovných predpisov sa počas obdobia pandémie považujú za dodržané, ak budú splnené do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie alebo do lehoty na podanie daňového priznania (podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr).

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov

Pokiaľ posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie, zavádzajú sa nové lehoty nasledovne:

  • „mimoriadna“ lehota - do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V rovnakej lehote je splatná aj daň z príjmov (bez podania oznámenia o predlžení lehoty). Uvedená lehota sa vzťahuje už aj na oficiálne predĺžené lehoty na podanie daňového priznania. Túto lehotu už nie je možné predĺžiť.

  • možnosť predĺžiť pôvodnú lehotu (nie „mimoriadnu“ lehotu) na základe oznámenia o 3, resp. 6 mesiacov v prípade zdaniteľných príjmov zo zahraničia). Oznámenie o predĺžení lehoty je potrebné podať do uplynutia „mimoriadnej“ lehoty.

V týchto lehotách môžete poukázať 2 % dane na verejnoprospešné účely.

Oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Lehota na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa považuje za dodržanú, ak sa takéto oznámenie podá do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v rovnakej lehote sa daň z príjmov aj odvedie.

Správne poplatky sa neplatia

Dočasne bez správnych

poplatkov

Správne poplatky za úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú potrebné na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, sa počas obdobia pandémie neplatia.

Daň z príjmov: preddavky sa neplatia (resp. podľa roku 2018)

Poukázanie podielu zaplatenej dane

Zamestnanec, ktorému má zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane v lehote, ktorá spadá do obdobia pandémie, môže podať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Firmy s poklesom tržieb neplatia preddavky na daň z príjmov

Ak vám klesli tržby o viac ako 40 % (porovnáva sa kalendárny mesiac/štvrťrok 2020 s rovnakým kalendárnym mesiacom/štvrťrokom 2019), nemusíte počas pandémie platiť preddavky na daň z príjmov. Podmienkou je zaslať správcovi dane čestné vyhlásenie najneskôr do 15 dní pred uplynutím splatnosti preddavku. Prvýkrát sa neplatenie vzťahuje na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020.

Firmy, ktoré podali priznanie, platia preddavky podľa podaného daňového priznania

Firmy, ktoré podali daňové priznanie k dani z príjmov do 31.3.2020, platia preddavky v nasledujúcich mesiacoch podľa daňovej povinnosti za rok 2019, ak sú nižšie ako preddavky vypočítané z daňového priznania za rok 2018.

Odpočet daňovej straty

Daňovníci si môžu odpočítať od základu dane z príjmov neuplatnené daňové straty za zdaňovacie obdobia rokov 2015 až 2018 (od najskoršej vykázanej) najviac v úhrnnej výške 1 mil. EUR. Uvedený mimoriadny odpočet je možné uplatniť iba v daňovom priznaní, ktorého zákonná lehota (nie predĺžená lehota) uplynie v období od 1.1.2020 do 31.12.2020. Upozorňujeme, že odpočet sa nevzťahuje na expirované daňové straty.

Prerušenia a odklady konaní

Prerušenie daňovej kontroly

Daňová kontrola začatá pred alebo počas obdobia pandémie sa dá na žiadosť daňového subjektu prerušiť (a to aj spätne) a to až do konca pandémie. O tento čas sa zákonná lehota na vykonanie daňovej kontroly ex offo predlžuje.

Ak firma nepožiada o prerušenie daňovej kontroly, pokračuje sa v daňovej kontrole (a to aj v prípade daňových kontrol, ktoré boli prerušené automaticky na základe pôvodného znenia zákona č. 67/2020 Z.z.)

Prerušenie daňového konania

Rovnako sa žiadosťou dá prerušiť daňové konanie (napr. vyrubovacie konanie, ktorým sa vyrubuje dodatočná daň a pokuta za skončenú daňovú kontrolu pred začatím pandémie) začaté pred alebo počas pandémie. O prerušenie treba požiadať (prerušenie začína dňom po podaní žiadosti do skončenia obdobia pandémie).

Ak firma nepožiada o prerušenie daňového konania, v daňovom konaní sa pokračuje ďalej (identicky ako v bode vyššie).

Zverejňovanie v zoznamoch finančnej správy

Neaktualizuje sa zoznam daňových dlžníkov, zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, ani zoznam platiteľov vymazaných zo zoznamu platiteľov DPH.

Odloženie daňovej exekúcie

Daňová exekúcia sa počas obdobia pandémie odkladá.

Plynutie lehôt na zánik práva vyrubiť daň / premlčanie sa prerušuje

Plynutie lehôt na zánik práva vyrubiť daň a na premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok sa prerušuje (tzn. tieto lehoty sa predlžujú o obdobie pandémie).

Daň z motorových vozidiel sa odkladá

Preddavok na daň z motorových vozidiel

Preddavky na daň z motorových vozidiel splatné počas obdobia nie ste povinní platiť od apríla 2020. Preddavky bude následne treba dorovnať v lehote na podanie daňového priznania. Po skončení pandémie sa bude pokračovať v platení štandardne.

POZOR NA DORUČOVANIE ZÁSIELOK

Pri zásielkach platí fikcia doručenia

Pozor na zásielky od finančnej správy

Pošta v súčasnosti nedoručuje zásielky opätovne. Zároveň sa uplatňuje tzv. fikcia doručenia, ktorá nastane v posledný deň lehoty, v ktorej bola zásielka uložená na pošte.

V prípade platieb dane z pridanej hodnoty nie sú schválené žiadne zmeny! Znamená to, že firmy musia rešpektovať lehoty na podanie daňového priznania k DPH aj splatnosť dane podľa štandardných predpisov.

KEDY PLATIA UVEDENÉ KEDY PLATIA UVEDENÉ OPATRENIA?

Opatrenia sa uplatňujú od 12. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá („obdobie pandémie“) a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.