BLOG

Opatrenia v oblasti finančného trhu a finančnej pomoci

Barbora Palenikova

Nedávno schválený Lex Corona zákon č. 67/2020 Z.z. upravuje poskytnutie pomoci Ministerstva financií SR pre mikropodniky ,malé a stredné podniky (alebo „MSP“ definované nariadením EK – menej ako 250 zamestnancov, obrat pod 50 mil EUR, aktíva pod 43 mil EUR) formou záruk za úvery a bonifikácie úrokov k úverom poskytovaným pre tieto podniky zo strany EXIMBANKY SR a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB). Žiadateľ podpory musí splniť tieto podmienky určené novelou:

  • Nedoplatky voči Sociálnej alebo zdravotnej poisťovni po lehote splatnosti viac ako 180 dní
  • Nebolo voči žiadateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia
  • Ďalšie podmienky určené bankou

EXIMBANKA SR už na základe tejto novely predstavila nový produkt - prekleňovací prevádzkový úver poskytnutý EXIMBANKOU SR za zvýhodnených podmienok:

  • výška prevádzkového úveru bude maximálne 500 000 €
  • výška úveru nesmie presiahnuť 50 % celkového obratu MSP za rok 2019
  • doba splatnosti prevádzkového úveru bude tri roky, s odkladom splácania istiny a úrokov v dĺžke 12 mesiacov odo dňa čerpania úveru.
  • finančné prostriedky získané z prevádzkového úveru môže exportér použiť na financovanie prevádzkových nákladov, na financovanie investícií do hmotného alebo nehmotného majetku súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti  a taktiež na platenie záväzkov voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovým úradom a colným úradom

SZRB zatiaľ nepredstavila bližšie informácie o forme poskytnutia tejto pomoci. Odporúčame sledovať stránky týchto bánk (www.szrb.sk, www.eximbanka.sk) pre aktuálne info o dostupnosti a podmienkach týchto produktov.