DAŇOVÉ NOVINKY 2020

Odklad splatnosti príspevkov na zdravotné a sociálne poistenie za zamestnávateľa

Barbora Palenikova

Podmienky na splnenie nároku:

Nárok na odklad vzniká zamestnávateľovi, ktorému v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat o 40 % a viac.

Definícia čistého obratu a spôsob určenia jeho poklesu:

Čistý obrat  je na tieto účely definovaný v § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Zahŕňa výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa započítavajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.

Vláda SR svojím nariadením č. 76/2020 Z. Z. určila spôsob poklesu  čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti.

Obdobie odkladu splatnosti príspevkov na poistné:

Odklad platenia sa týka príspevkov na poistné za marec 2020, ktorý je po novom splatný v termíne do 31.07.2020.

Vláda svojím nariadením môže určiť aj ďalšie obdobia v budúcnosti, na ktoré sa aplikuje odklad splatnosti príspevkov na poistné.

Upozornenie:

Odklad splatnosti príspevkov na poistné sa netýka príspevkov za zamestnancov. Rovnako povinnosť vykazovať príspevky na poistné v mesačných výkazoch sa nemení a zamestnávatelia musia predložiť tieto výkazy v pôvodných termínoch. 

Spôsob oznámenia poklesu čistého obratu príslušnej poisťovni

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP)

Požiadať o odklad splatnosti príspevkov na poistné je možné v elektronickej alebo listinnej podobe prostredníctvom predpísaného formulára. Bližšie informácie ohľadom postupu nájdete tu:

https://www.vszp.sk/platitelia/odklad-splatnosti-preddavkov/

Dôvera zdravotná poisťovňa

Skutočnosť, že Vám poklesol čistý obrat alebo príjem o 40% a viac, nám môžete oznámiť prostredníctvom čestného vyhlásenia, ktoré nájdete v Elektronickej pobočke. Aktivovať si Elektronickú pobočku viete na stránke: https://www.dovera.sk/koronavirus#tabpanel-pla

UNION zdravotná poisťovňa

Odklad splatnosti príspevkov na poistné v tejto poisťovni je možné prostredníctvom Oznámenia o odklade splatnosti preddavku, ktoré je dostupné na stránke:

https://www.union.sk/app/novinky/Dolezite-informacie-v-suvislosti-so-sirenim-KORONA-virusu-COVID-19.html

Sociálna poisťovňa

Požiadať o odklad splatnosti príspevkov na poistné je možné v elektronickej alebo listinnej podobe prostredníctvom predpísaného formulára. Bližšie informácie ohľadom postupu nájdete tu:

https://www.socpoist.sk/kto-a-ako-si-moze-odlozit-zaplatenie-odvodov/68337s#10b